Hezekiel 8:3

3Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde Yeruşalim'e, iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 Bu bölümün ana konusu tapınağın murdar hale gelmesidir. Durum o kadar vahimdir ki, tapınağı arındırabilecek bir kurban yoktur. Tapınağı murdar hale getiren halk tümüyle arındırılmalıdır (sürgün edilerek); yeni tapınak, yeni bir antlaşma yapıldıktan sonra kurulacaktır (36, 40-48. bölümler).
8:3 Ruh beni... kaldırdı Bkz. Hez.3:12 ve ilgili not. beni... Yeruşalim’e... götürdü Hezekiel’in görümleri devam etmektedir. Tanrı, halkını şiddetle cezalandırmasına neden olan döneklikleri ve iğrenç davranışları anlatmak üzere Hezekiel’e bunları göstermiştir. kıskançlık putu Bkz. Yas.4:15-24. Hezekiel’in tanık olduğu dört iğrenç uygulamanın ilkidir. Bu nesne, Yoşiya’nın otuz yıl kadar önce yok ettiğine benzer bir Fenike Kenan verimlilik tanrıçası Aşera’nın putu olabilir (bkz. 2Kr.23:6).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş