Hezekiel 25

25
Ammon Kınanıyor
1 RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, yüzünü Ammonlular'a çevir, onlara karşı peygamberlik et. 3Onlara de ki, ‘Egemen RAB'bin sözünü dinleyin! Egemen RAB şöyle diyor: Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman, Hah, hah! diyerek alay ettiniz, 4ben de sizi miras olarak doğuda yaşayan halka teslim edeceğim. Obalarını, çadırlarını ülkenizde kuracaklar; ürününüzü yiyecek, sütünüzü içecekler. 5Rabba Kenti'ni develer için otlak, Ammon ülkesini sürüler için ağıl yapacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 6Egemen RAB şöyle diyor: Madem İsrail'le alay ederek ellerinizi çırptınız, ayaklarınızı yere vurdunuz, bütün yüreğinizle sevindiniz, 7ben de size karşı elimi uzatacak, çapul malı olarak sizi uluslara teslim edeceğim. Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.’ ”
Moav Kınanıyor
8 “Egemen RAB şöyle diyor: ‘Madem Moav ve Seir halkı, Bakın, Yahuda halkının öteki uluslardan farkı yok, dedi, 9ben de Moav'ın sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini, Beytyeşimot, Baal-Meon ve Kiryatayim'i savunmasız bırakacağım. 10Ammonlular uluslar arasında bir daha anılmasın diye Moav'ı Ammonlular'la birlikte mülk olarak doğuda yaşayan halka vereceğim. 11Böylece Moav'ı cezalandıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
Edom Kınanıyor
12 “Egemen RAB şöyle diyor: ‘Madem Edom Yahuda halkından öç alarak büyük suç işledi, 13Egemen RAB şöyle diyor: Ben de Edom'a karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Teman'dan Dedan'a kadar Edomlular kılıçla vurulup yok olacaklar. 14Halkım İsrail aracılığıyla Edom'dan öç alacağım. İsrailliler onlara öfkem, kızgınlığım uyarınca davranacak. Böylece Edomlular öcümü anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.’ ”
Filistliler Kınanıyor
15 “Egemen RAB şöyle diyor: ‘Madem Filistliler Yahuda'ya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlıklarıyla onu yerle bir ederek öç aldılar, 16Egemen RAB şöyle diyor: Elimi Filistliler'e karşı uzatacağım, Keretliler'i[a] söküp atacağım, kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim. 17Onlardan ağır bir öç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden öç alınca, benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:2 Ammonlular Ammon (bugünkü Ürdün’ün bulunduğu yer) İsrail topraklarının hemen doğusundaydı (bkz. Hez.21:20 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.9:26; Yer.49:1-6; Amo.1:13-15; Sef.2:8-11; krş. 2Kr.24:2; Neh.4:7).
25:4 doğuda yaşayan halk Ya Nebukadnessar ve ordusu ya da Ammon’un doğusundaki göçebe halklardır (bkz. Hez.21:31).
25:7 size karşı elimi uzatacak Bkz. Hez.6:14’e ait not. çapul malı olarak sizi uluslara teslim edeceğim Krş. Hez.26:5; Hez.34:28.
25:8 Moav Ammon’un hemen güneyi ve Lut Gölü’nün doğusunda bir bölge (bkz. Yar.19:36-38 ve ilgili not; Yşa.15-16. bölümler; Yer.48. bölüm;Amo.2:1-3; Sef.2:8-11). Seir halkı Lut Gölü’nün ve Moav’ın güneyinde yer alan Edom halkı (bkz. 35. bölüm; Hez.36:5; Yşa.34:5-17; Yer.49:7-11;Amo.1:11-12). Yahuda halkının öteki uluslardan farkı yok Öteki uluslar kendilerine benzemek isteyen Yahuda (güneydeki krallık) halkına (bkz. Hez.20:32 ve ilgili not) duydukları saygıyı yitirmişlerdi (krş.Ağı.4:12) ve Yahuda’nın Tanrısı’nı artık ciddiye almıyorlardı (bkz. Hez.36:16-38).
25:9 Baal-Meon Önemli bir Moav kenti.
25:12 Edom Bkz. Hez.25:8’e ait not. öç alarak İÖ 586’ dan sonra Yahudalı mültecilere sığınma sağlamayı reddederek (bkz. Ova.11-14 ve ilgili notlar; Mez.137:7).
25:13 Teman’dan Edom’un orta kesimlerinde Petra’ya yakın bir bölge (bkz. Yer.49:7,Yer.49:20; Amo.1:12; Ova.9; Hab.3:3 ve ilgili notlar). Dedan’a Edom’un güneyinde bir bölge ve bu bölgede yaş ayan tüccar oymağı (bkz. Hez.27:20; Hez.38:13; Yşa.21:13 ve ilgili not; Yer.49:8).
25:15 Filistliler Yahuda’nın batısında Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yaşayan (1Sa.6:17; bkz. Yar.10:13-14’e ait not) ve Davut tarafından bozguna uğratılana kadar Kenan topraklarına egemen olmak için mücadele eden halk. Nebukadnessar tarafından sürgün edilene dek İsrailliler’e düşmanlıklarını sürdürdüler (bkz. Yşa.14:29-31; Yer.47. bölüm).
25:16 Keretliler Büyük olasılıkla “Giritliler”.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş