Hezekiel 23

23
İki Günahlı Kızkardeşin Simgesel Öyküsü
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, bir anneden doğma iki kadın vardı. 3Gençliklerinde Mısır'da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. 4Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva'ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye'dir, Oholiva da Yeruşalim.
5-6“Ohola benimken fahişelik etti. Oynaşları olan Asurlular'a gönül verdi. Hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi. 7Asurlular'ın en seçkin adamlarına fahişe olarak kendini verdi. Gönül verdiği bu kişilerin putlarına bağlanarak kendini kirletti. 8Mısır'da başladığı fahişeliği bırakmadı. Gençken onunla yattılar, erdenliğini bozdular, şehvetlerini onun üzerine boşalttılar.
9“Bu nedenle onu oynaşlarının, gönül verdiği Asurlular'ın eline teslim ettim. 10Çıplaklığını açtılar, oğullarını, kızlarını aldılar, onu kılıçla öldürdüler. Kendisine verilen cezadan ötürü kadınlar arasında adı kötüye çıktı.
11“Kızkardeşi Oholiva bunu gördü, ama şehveti ve fahişelikleri kızkardeşininkinden daha utanç vericiydi. 12O da hepsi de genç, yakışıklı Asurlular'a –valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara– gönül verdi. 13Kendisini ne kadar kirlettiğini gördüm. İkisi de aynı yolu izlediler.
14-15“Oholiva fahişeliklerini giderek artırdı. Duvara oyulmuş insan resimlerini –bellerine kuşak, başlarına geniş sarık bağlamış kırmızı renkli Kildani resimlerini– gördü. Hepsi kökeni Kildan ülkesine dayanan Babil subaylarına benziyordu. 16Oholiva görür görmez onlara gönül verdi, Kildan ülkesine ulaklar gönderdi. 17Bunun üzerine Babilliler onunla yatakta sevişmek üzere geldiler, zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler ki, sonunda hepsinden tiksinip yüzünü çevirdi. 18Fahişeliklerini sergileyip çıplaklığını açınca kızkardeşinden tiksinerek yüzümü çevirdiğim gibi, ondan da tiksinerek yüzümü çevirdim. 19Gençliğinde Mısır'da yaptığı fahişelikleri anımsayarak, fahişeliğini daha da artırdı. 20Erkeklik organları eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi. 21Öyle ki, Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin.
22“Bundan ötürü, ey Oholiva, Egemen RAB şöyle diyor: Tiksindiğin oynaşlarını sana karşı kışkırtacağım. Onları her yandan sana karşı ayaklandıracağım. 23Babilliler'i, bütün Kildaniler'i, Pekotlular'ı, Şoalılar'ı, Koalılar'ı, onlarla birlikte bütün Asurlular'ı, yakışıklı gençleri –valileri, komutanları, subayları, ünlü adamları, atlıları– sana karşı ayaklandıracağım. 24Silahlarla, savaş ve yük arabalarıyla, çok uluslu bir orduyla sana saldıracaklar. Seni her yandan büyük, küçük kalkanlarla, miğferlerle saracaklar. Cezalandırmaları için seni onların eline teslim edeceğim. Seni kendi kurallarına göre yargılayacaklar. 25Öfkemi sana yönelteceğim, onların sana kızgınlıkla davranmalarını sağlayacağım. Burnunu, kulaklarını kesecekler. Sağ kalanları kılıçla öldürecekler. Oğullarını, kızlarını alacaklar, sağ kalanları ateş yakıp yok edecek. 26Üzerindeki giysiyi soyacak, güzel mücevherlerini alacaklar. 27Mısır'da yaptığın ahlaksızlıklara, fahişeliklere son vereceğim. Böyle şeylere özlem duymayacak, bir daha Mısır'ı anımsamayacaksın.
28“Egemen RAB şöyle diyor: Seni nefret ettiğin, tiksindiğin adamların eline teslim edeceğim. 29-30Sana düşman gibi davranacak, emeğinin bütün ürününü alacaklar. Seni çırılçıplak bırakacaklar. Böylece utanç verici fahişeliklerin açığa çıkacak. Bütün bunlar şehvet düşkünlüğünden, fahişeliğin yüzünden başına geldi. Çünkü uluslarla fahişelik ettin, onların putlarıyla kendini kirlettin. 31Kızkardeşinin yolunu izledin. Bu nedenle, sana onun kâsesinden içireceğim.
32“Egemen RAB şöyle diyor:
Kızkardeşinin kâsesinden içeceksin,
O derin ve geniştir;
Sana gülecek, seninle alay edecekler,
Dopdolu bir kâse.
33Sarhoş olacak, umutsuzluğa boğulacaksın,
Kızkardeşin Samiriye'nin kâsesi
Yıkım, perişanlık kâsesidir.
34Ondan içecek, tüketeceksin;
Parçalarını kemirecek
Ve göğsünü paralayacaksın.
Bunu ben söylüyorum diyor Egemen RAB.
35“Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Madem beni unuttun, bana sırt çevirdin, sen de ahlaksızlığının, fahişeliğinin cezasını yükleneceksin.”
36RAB bana seslendi: “İnsanoğlu, Ohola'yla Oholiva'yı yargılayacak mısın? Öyleyse onlara iğrenç uygulamalarını bildir. 37Çünkü fahişelik ettiler, kan döktüler. Putlarıyla fahişelik ettiler; bana doğurdukları çocukları yiyecek olarak putlarına sundular. 38-39Bununla kalmayarak, şunları da yaptılar: Çocuklarını putlara sundukları gün tapınağımı kirlettiler, Şabat günlerimi hiçe saydılar. Aynı gün tapınağıma girip onu kirlettiler. İşte tapınağımda bunları yaptılar.
40“Siz iki kızkardeş uzaklarda yaşayan adamların gelmesi için ulaklar gönderdiniz. Adamlar gelince, onlar için yıkanıp gözlerinize sürme çektiniz, mücevherlerinizi taktınız. 41Şık bir divanın üzerine oturdunuz, önüne bir sofra kurup üzerine buhurumu, zeytinyağımı koydunuz.
42“Kaygısız kalabalığın sesi yankılandı çevresinde. Düzeysiz bir yığın kalabalıkla birlikte çölden Sabalılar getirildi. İki kızkardeşin koluna bilezikler taktılar, başlarına güzel bir taç koydular. 43Fahişelikten yıpranmış kadın için, ‘Bırakın, fahişe olarak kullansınlar onu. Çünkü öyledir’ dedim. 44Onunla yattılar. Fahişeye gider gibi, bu iki ahlaksız kadının –Ohola'yla Oholiva'nın– yanına gittiler. 45Ama doğru adamlar zina eden, kan döken kadınlara verilen cezayla onları cezalandıracaklar. Çünkü bu iki kadın fahişelik ettiler, elleri kanlıdır.
46“Egemen RAB şöyle diyor: Onları dehşete düşürecek, mallarını yağmalayacak bir kalabalık salacağım üzerlerine. 47Onları taşa tutacak, kılıçlarıyla parçalayacaklar; oğullarını, kızlarını öldürecek, evlerini ateşe verecekler.
48“Ülkede ahlaksızlığa son vereceğim. Öyle ki, bütün kadınlar için bir uyarı olsun bu, sizin yaptığınız ahlaksızlığı yapmasınlar. 49Yaptığınız fahişeliklerin karşılığını ödeyecek, putlara tapınarak işlediğiniz günahların cezasını çekeceksiniz. Böylece benim Egemen RAB olduğumu anlayacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:2 bir anneden doğma iki kadın vardı Burada İsrail ve Yahuda halklarının Tanrı’ya sadakatsizliği, iki genç kadın tasvirinden yararlanarak çarpıcı bir benzetmeyle anlatılmaktadır.
23:4 Büyüğü Bkz. Hez.16:46 ve ilgili not. Ohola ‘Kendi çadırı’ anlamına gelen sözcük, muhtemelen Samiriye’de bulunan ve onaylanmamış olan bir tapınma yerine işaret eder. Oholiva ‘Çadırım onda’ anlamına gelen sözcük, muhtemelen RAB’bin Yeruşalim’deki tapınağına işaret eder (krş. Yer.3:6-12; Yer.3:7’ye ait not).
23:5-6 fahişelik etti Burada İsrail’in putperest halklarla kurduğu siyasi ve askeri ittifaklardan söz edilmektedir. Asurlular’a Bkz. 2Kr.15:19 ve ilgili not.
23:8 Mısır’da Krş. Hez.20:5-8.
23:10 Çıplaklığını açtılar İÖ 722-721’ de Samiriye’nin Asurlular’ın eline geçmesinden söz ediliyor.
23:16 Kildan ülkesine ulaklar gönderdi Kral Hizkiya’nın Merodak-Baladan’la kurduğu ittifaktan (bkz. 2Kr.20:12-20; Yşa.39. bölüm) söz ediliyor olabilir.
23:20 Erkeklik organları İsrail putperestliği cazip bulduğu için RAB putperestliğin çirkinliğini bu şekilde tasvir eder.
23:23 Babilliler’i... Kildaniler’i Genellikle birbirleriyle özdeşleştirilmelerine karşın (bkz. Hez.12:13) burada ayrı tutulmalarının (Hez.23:15’te olduğu gibi) nedeni muhtemelen Kildaniler’in daha sonra bu topraklara gelmiş olmasına dayandırılır. Pekotlular’ı Babil’in doğusunda yerleşikAram kökenli halk. Şoalılar’ı, Koalılar’ı Babilliler’in, kökenleri ve ülkeleri kesin olarak bilinmeyen müttefikleri.
23:24 kendi kurallarına Bkz. Hez.23:25-27.
23:25 Öfkemi sana yönelteceğim Bkz. Hez.16:38 ve ilgili not. ateş Bkz. Hez.15:7 ve Hez.20:47’ye ait notlar.
23:27 Mısır’da Bkz. Hez.23:3,Hez.23:8.
23:31 kâsesinden Bkz. Mez.75:8; Yşa.51:17,Yşa.51:22; Yer.25:15-17 ve ilgili not; Yer.49:12; Ağı.4:21; Ova.16 ve ilgili not; Hab.2:16; Mat.26:39; Va.14:9-10 ve ilgili not.
23:34 göğsünü paralayacaksın “Göğsünü dövme” deyimiyle bağlantılı bir deyimdir (Hez.21:12; Yer.31:19 ve Luk.23:48’de olduğu gibi bir yas göstergesidir).
23:35 beni unuttun Bkz. Hez.22:12; Yer.2:32 ve ilgili not.
23:37 çocukları yiyecek olarak putlarına sundular Bkz. Hez.16:20’ye ait not.
23:38-39 tapınağımı kirlettiler Bkz. 8. bölüm. Eski dönemlerde böyle bir davranışın hem birey hem de kent için tehlikeli olduğu düşünülürdü: Tanrı tapınaktan ayrılabilirdi. Şabat günlerimi Bkz. Hez.20:12’ye ait not. Böylece Tanrı’nın belirlediği kutsal gün kuralına uymayarak Tanrı ile aralarındaki huzuru da bozdular.
23:41 divanın üzerine oturdunuz, önüne bir sofra kurup Şölen için hazırlık (bkz. Yşa.21:5; Özd.9:2). buhurumu, zeytinyağımı Dinsel törenlerde kullanılan bu maddeleri, aynı zamanda fahiş eler süslenmekte kullanırdı. Tanrı Oholiva’ya verdiklerini onun kendi arzuları için nasıl kötüye kullandığını göstermektedir.
23:42 Sabalılar Büyük olasılıklaArap yarımadasının güneybatısında (günümüzde Yemen) yer alan ve ticari ilişkileriyle ünlü Saba ülkesinin halkıdır (bkz. Hez.27:22; Hez.38:13; 1Kr.10:1 ve ilgili not; Eyü.1:15 ve ilgili not; Eyü.6:18-19); ancak ‘çölden gelen ayyaşlar’anlamında kullanılmış da olabilir.
23:1-43 Burada kullanılan keskin dil, RAB’bin, İsrail’in güvenlik için O’na güvenmek yerine uluslara bel bağlamasından duyduğu öfkeyi yansıtır.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş