Hezekiel 34

34
İsrail'i Güden Çobanlar
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de: ‘Egemen RAB diyor ki: Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına! Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? 3Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları[a] kesiyorsunuz, ama sürüyü kayırmıyorsunuz. 4Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. 5 Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. 6Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var, ne soran.
7“ ‘Bu yüzden, ey çobanlar, RAB'bin sözünü dinleyin: 8Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, çoban olmadığından koyunlarım yağma edildi, yabanıl hayvanlara yem oldu. Çobanlarım koyunlarımı aramadılar, onları güdeceklerine kendi kendilerini güttüler. 9Onun için, ey çobanlar, RAB'bin sözünü dinleyin. 10Egemen RAB şöyle diyor: Ben çobanlara karşıyım! Koyunlarımdan onları sorumlu tutacağım, koyunlarımı gütmelerine son vereceğim. Öyle ki, artık kendi kendilerini güdemeyecekler. Koyunlarımı onların ağzından kurtaracağım, artık onlara yem olmayacaklar.
11“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. 12Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım. 13Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. Onları İsrail dağlarında, vadilerde, ülkenin bütün oturulabilir yerlerinde güdeceğim. 14Onları iyi bir otlakta güdeceğim; yaylaları İsrail'in yüksek dağları üzerinde olacak. Orada iyi bir otlakta yatacak, İsrail'in yüksek dağlarındaki verimli otlaklarda otlayacaklar. 15Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen RAB böyle diyor. 16Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.
17“ ‘Siz, ey benim sürüm, Egemen RAB şöyle diyor: Koyunla koyun arasında yargıyı ben vereceğim. Koçlarla tekelere gelince, 18iyi otlakta otlamanız yetmiyor mu ki, otlaklarınızın geri kalanını ayaklarınızla çiğniyorsunuz? Duru su içmeniz yetmiyor mu ki, geri kalan suyu ayaklarınızla bulandırıyorsunuz? 19Koyunlarım ayaklarınızın çiğnediğini otlamak, ayaklarınızın bulandırdığını içmek zorunda kalıyor.
20“ ‘Bu nedenle Egemen RAB onlara şöyle diyor: Semiz koyunla cılız koyun arasında ben kendim yargıçlık yapacağım. 21Madem bütün cılız koyunları kovup dağıtıncaya dek böğrünüzle vuruyor, omuzunuzla itiyor, boynuzlarınızla kakıyorsunuz, 22ben de koyunlarımı kurtaracağım, artık çapul malı olmayacaklar. Koyunla koyun arasında ben yargıçlık yapacağım. 23 Başlarına, onları güdecek tek çoban olarak kulum Davut'u koyacağım. Onları o güdecek, çobanları o olacak. 24 Ben RAB onların Tanrısı olacağım, kulum Davut da onların arasında önder olacak. Ben RAB, böyle diyorum.
25“ ‘Onlarla bir esenlik antlaşması yapacağım, ülkedeki yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşayacak, ormanlarda uyuyacaklar. 26Onları da dağımın çevresini de bereketli kılacağım. Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. 27Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek. Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak. Boyunduruklarının bağlarını koparıp onları köle edenlerin elinden kurtardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. 28Artık ulusların çapul malı, yabanıl hayvanların yemi olmayacaklar. Güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacak. 29Onlar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak, ulusların aşağılamasına uğramayacaklar. 30O zaman ben Tanrıları RAB'bin onlarla birlikte olduğumu ve İsrail soyunun da benim halkım olduğunu anlayacaklar.’ Böyle diyor Egemen RAB. 31‘Benim koyunlarım, otlağımın koyunları siz insanlarsınız. Ben sizin Tanrınız'ım.’ Böyle diyor Egemen RAB.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:2 İsrail’in çobanlarına Krallarla krala bağlı yöneticiler (bkz. 2Sa.7:7 ve ilgili not), peygamberler ve kâhinler (bkz. Yşa.56:10-11; Yer.23:9-11) gibi önderlik yapmakla sorumlu kişiler. Hezekiel önceden kâhinleri, yöneticileri ve peygamberleri özel olarak azarlamıştı (22. bölüm). Eski Ortadoğu’da kralın “çoban” olarak adlandırılması yaygındı (bkz. Mez.23:1’e ait not; Mez.78:70-71; krş. Yer.23:1-4).
34:3 koyun İbranice’den “koyun” olarak çevrilen sözcük “küçük baş hayvan” anlamına gelir. Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz Gerçek çobanlar geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. Çobanlar olarak nitelendirilen halkın önderlerinin suçu ise, halka yeterince ilgi göstermemeleri, halkı kayırmamalarıydı.
34:4 yitikleri aramadınız Krş. Yer.50:6; Zek.Yer.11:15-17; Mat.18:12-14; Luk.15:4; Luk.19:10. Krallar, haklarından yoksun bırakılmış olanların ve mağdurların gereksinimleriyle ilgilenmekle yükümlüydü.
34:5 dağıldılar İsrailliler’in sürgünlüğünü ve başıboşluğunu tanımlar (Hez.11:16-17; Hez.12:15; Hez.20:23,Hez.20:34,Hez.20:41; Hez.22:15; Hez.28:25).
34:11 Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım Ayrıca bkz. Yer.23:3-4.
34:12 dağılmış oldukları her yerden İsrailliler’in sürüldükleri tek yer Babil değildi (bkz. 2Kr.17:5-6; Yer.43:1-7). Bulutlu, karanlık bir gün İÖ 586 yazında Yeruşalim’in yerle bir edildiği gün.
34:13 kendi yurtlarına geri getireceğim Hez.11:17’ de başlayan ve Hez.20:34,Hez.20:41-42; Hez.28:25’te tekrarlanan bu vaatler 33-39. bölümlerde özel olarak vurgulanır (bkz. Hez.36:24-32 ve ilgili notlar; Hez.37:21; Hez.38:8 ve ilgili not; Hez.39:27). İsrail dağlarında Krş. Hez.6:3-7; bkz. Hez.34:12.
34:14 Onları... güdeceğim Bkz. Yşa.40:11; Yu.10:11.
34:16-17 semizlerle güçlüleri... Koçlarla tekelere Mağdur durumdaki soydaşlarını ezip onlardan haksız kazanç elde eden nüfuzlu İsrailliler’den söz ediliyor (bkz. Hez.34:17-22). Bu tür günahlara öbür peygamberlik kitaplarında da değinilir (bkz. Yşa.3:13-15; Amo.5:12; ayrıca bkz. Mik.2:1-5 ve ilgili notlar; krş. Yer.34:8-11).
34:23 kulum Davut’u Davut gibi olan ve onun soyundan gelecek bir önder (bkz. Mez.89:4,Mez.89:20,Mez.89:29; ayrıca bkz. Yer.23:5-6 ve ilgili notlar). Söz konusu önderin Mesih olduğu düşünülür.
34:25 barış antlaşması Esenlik antlaşması (krş. Hez.37:26; bkz. Yşa.54:10; Mal.2:5). Bu antlaşma (bkz. Yer.31:31-34) Mesih’in başlattığı (bkz. Mat.26:26-29; İbr.9:11-10:18) ve tamamlanmayı bekleyen nihai esenlik ortamını sağlayacaktır. Burada tasvir edilen “esenlik” (İbranice “ş alom”), Tanrı’yla yenilenmiş bir ilişki içinde olmak, Tanrı’nın sunduğu bereketler sayesinde dolu bir yaş amın tadını güvenlik içinde çıkartmak ve bu esenliğin hiçbir güç tarafından bozulmayacak olması demektir (krş. Hez.34:25-29 ile Hez.5:16-17; Hez.36:24-28).
34:26 Yağmuru zamanında yağdıracağım Krş. Yer.5:24.
34:27 Boyunduruklarının bağlarını Bu bağlar boyunduruğun üzerindeki deliklerden geçirilir, hayvanın boynu altında bağlanarak dizgin biçimine getirilirdi (krş. Hez.30:18; Lev.26:13; Yşa.58:6; Yer.27:2; Yer.28:10-13). Bu tasvirle, yabancı ulusların İsrail üzerindeki hâkimiyeti anlatılır.
34:29 ulusların aşağılamasına Bkz. Hez.22:4.
34:30 Tanrıları... halkım Bkz. Hez.11:20; Çık.6:7; Hoş.1:9 ve ilgili notlar.
34:1-31 RAB kendisinin İsrailli sürgünlerin Çobanı olacağını vaat eder. 1-10. ayetlerde İsrail’in değersiz çobanlarını kınar; 11-16’da dağılmış sürüsüyle ilgileneceğini söyler; 17-22’de zayıfları ezen güçlü koyunları yargılayacağını belirtir; 23-24’te kulu “Davut”u sürüye çoban olarak atayacağını vaat eder; nihayet 25-31’de İsrail’i gönence kavuşturacak olan kendi “esenlik antlaşması”ndan söz eder.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş