Hezekiel 42

42
Dış Avluda Odalar
1Adam beni kuzeye giden yoldan dış avluya çıkardı. Tapınağın açık alanına ve dış avlunun kuzeyindeki yapılara bakan odalara götürdü. 2Kapısı kuzeye bakan bu yapının uzunluğu yüz arşın, genişliği elli arşındı. 3İç avlunun yirmi arşınlık bölümüyle dış avlunun taş yoluna bakan üç katın koridorları karşı karşıyaydı. 4Odaların önünde genişliği on arşın, uzunluğu yüz arşın[a] olan bir iç koridor vardı. Kapıları kuzeye bakıyordu. 5Yapının üst kattaki odaları alt ve orta kattaki odalardan daha dardı. Çünkü üst kattaki koridorlar daha çok yer kaplıyordu. 6Avlularda sütunlar olmasına karşın, üçüncü kattaki odaların sütunları yoktu. Bu yüzden bu odalar alt ve orta kattaki odalardan daha dardı. 7Odaların önünde, odalara ve dış avluya paralel bir dış duvar vardı, elli arşın uzunluktaydı. 8Dış avlu yanındaki sıra odaların uzunluğu elli arşınken, ana bölüme daha yakın sıra odaların uzunluğu yüz arşındı. 9Alt kattaki odaların dış avludan girilecek gibi doğu yönünde bir girişleri vardı.
10İç avlunun güneyi[b] boyunca, açık alana ve dış avludaki yapılara bakan başka odalar vardı. 11-12Kuzeydeki odalarda olduğu gibi, bu odaların önünde de bir geçit vardı. Odaların uzunlukları, genişlikleri aynıydı, çıkışları ve boyutları kuzeydeki odalara benziyordu. Güneydeki odaların girişleri kuzeydekiler gibiydi. Geçidin başlangıcında bir giriş vardı. Arka duvarlar boyunca doğuya uzanan bu geçit odalara açılıyordu.
13Bundan sonra adam, “Tapınağın açık alanına bakan kuzey ve güneydeki odalar kutsaldır” dedi, “RAB'bin önünde hizmet eden kâhinler orada en kutsal sunulardan yiyecekler. En kutsal sunuları –tahıl, günah ve suç sunularını– oraya koyacaklar. Çünkü orası kutsaldır. 14Kâhinler kutsal alana girdikten sonra, hizmet ederken giydikleri giysileri orada bırakmadan dış avluya çıkmayacaklar. Çünkü bu giysiler kutsaldır. Halkın bulunduğu yerlere gitmeden önce başka giysiler giymeliler.”
15Adam iç tapınağı ölçmeyi bitirince, beni Doğu Kapısı'ndan dışarıya götürdü, o alanı her yandan ölçtü. 16Doğu yanını ölçü değneğiyle ölçtü, beş yüz arşın[c] kadardı. 17Kuzey yanını ölçtü, beş yüz arşın kadardı. 18Güney yanını ölçtü, beş yüz arşın kadardı. 19Sonra batıya dönüp ölçtü, beş yüz arşın kadardı. 20Böylece alanın dört yanını ölçtü. Kutsal olanı kutsal olmayandan ayırmak için alanın çevresinde bir duvar vardı; uzunluğu ve genişliği beşer yüz arşındı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

42:4 on arşın Yaklaşık 5.3 m. yüz arşın Septuaginta, Süryanice ve 8. ayette bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “bir arşın” diye geçer.
42:10 güneyi Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “doğusu” diye geçer.
42:13 RAB’bin önünde hizmet eden kâhinler Sadokoğulları (bkz. Hez.40:46 ve Hez.44:15’e ait not). en kutsal sunulardan yiyecekler Kâhinlerin belirli bazı sunulardan yemelerine izin vardı (bkz. Lev.2:3; Lev.5:13; Lev.6:16, 26,29; Lev.7:6,Lev.7:10).
42:16 beş yüz arşın Eğer bu uzunluk Septuaginta’da geçtiği gibi 500 arşın ise 265 m’ye, eğer Masoretik metindeki gibi 500 ölçü değneğiyse 1590 m’ye karşılık gelir.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş