Hezekiel 22

22
Yeruşalim'in Günahı
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, Yeruşalim'i yargılayacak mısın? Kan döken bu kenti yargılayacak mısın? Öyleyse bütün iğrenç uygulamalarını ona bildir. 3Şöyle diyeceksin: ‘Egemen RAB diyor ki: Ey kendi içinde kan dökerek yıkımını hazırlayan, putlar yaparak kendini kirleten kent! 4Döktüğün kan yüzünden suçlu bulundun, yaptığın putlarla kirlendin. Böylece günlerin yaklaştı, yıllarının sonuna ulaştın. Bu yüzden seni uluslara alay konusu edeceğim, bütün ülkelerin gözünde seni gülünç duruma düşüreceğim. 5Ey adı kötüye çıkmış, kargaşa dolu kent, yakındakiler de uzaktakiler de seninle alay edecekler.
6“ ‘İşte içindeki her İsrail önderi yetkisini kullanarak kan döküyor. 7 Senin içinde anneye, babaya kötü davrandılar, yabancıya baskı yaptılar, öksüze, dul kadına haksızlık ettiler. 8 Benim kutsal eşyalarıma saygısızlık ettin, Şabat günlerimi hiçe saydın. 9Kan dökmek için iftira edenler, dağlarda putlara kurban edilen hayvanları yiyenler, kendilerini şehvete kaptıranlar senin içinde yaşıyor. 10 Babalarının karılarıyla yatanlar, âdet gören dinsel açıdan kirli kadınlarla cinsel ilişki kuranlar senin içinde yaşıyor. 11Senin içinde kimi komşusunun karısıyla iğrenç şeyler yaptı; kimi utanmadan gelinini kirletti; kimi öz kızkardeşiyle ilişki kurdu. 12 Senin içinde kan dökmek için rüşvet aldılar. Faiz aldın, tefecilik yaptın, zorbalıkla komşularından haksız kazanç sağladın. Beni unuttun. Egemen RAB böyle diyor.
13“ ‘Edindiğiniz haksız kazançtan, içinizde döktüğünüz kandan ötürü ellerimi birbirine vuracağım. 14Sizinle uğraşacağım gün cesaretiniz kalacak mı? Elleriniz güçlü olabilecek mi? Bunu ben RAB söylüyorum ve dediğimi yapacağım. 15Sizi uluslar arasına dağıtıp ülkelere süreceğim. Sizdeki ruhsal kirliliğe son vereceğim. 16Ulusların gözünde aşağılanacak ve benim RAB olduğumu anlayacaksınız.’ ”
17RAB bana şöyle seslendi: 18“İnsanoğlu, İsrail halkı benim için cüruf gibi oldu. Hepsi potada tunç, kalay, demir, kurşundur; gümüşün cürufudur. 19Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: ‘Hepiniz cüruf gibi olduğunuz için sizi Yeruşalim'in ortasına toplayacağım. 20Eritmek için ateşi üfleyerek gümüşü, tuncu, demiri, kurşunu, kalayı nasıl potaya atıyorlarsa, ben de öfkemle, kızgınlığımla sizi toplayacak, kentin ortasına koyup eriteceğim. 21Sizi toplayacak, öfkemin ateşini üzerinize üfleyeceğim; siz de kentin içinde eriyip yok olacaksınız. 22Gümüş potada nasıl erirse, siz de kentin içinde öyle eriyeceksiniz. O zaman üzerinize kızgınlığını dökenin ben, RAB olduğumu anlayacaksınız.’ ”
23RAB bana şöyle seslendi: 24“İnsanoğlu, ülkeye de ki, ‘Sen öfke günü temizlenmemiş, üzerine yağmur yağmamış bir ülkesin.’ 25Önderleri[a] kükreyen, avını parçalayan aslan gibi orada düzen kurdular. Canlara kıydılar, hazineler, değerli nesneler aldılar, birçok kadını dul bıraktılar. 26 Kâhinleri yasamı hiçe saydılar, kutsal eşyalarımı kirlettiler, kutsalla bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar, kirliyle temiz arasındaki farkı öğretmediler, Şabat günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler. 27Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir. Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor, canlara kıyıyorlar. 28Peygamberleri uydurma görümlerle, yalan fal açarak bu suçları gizlediler; ben RAB konuşmadığım halde, ‘Egemen RAB şöyle diyor’ diyorlar. 29Ülke halkı baskı uyguladı, soygunculuk etti. Düşküne, yoksula baskı yaptı, yabancıya haksız yere kötü davrandı.
30“İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım, ama hiç kimseyi bulmadım. 31Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacak, kızgınlığımla onları yakıp yok edeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim.” Egemen RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:3 putlar Bkz. Hez.6:4’e ait not.
22:6 İsrail önderi Krş. Hez.21:12 ile Hez.19:1. Hezekiel, 6-12. ayetlerde İsrail önderlerinin kutsallıkla ilgili kuralları nasıl ihlal ettiğini açıklar (bkz. Lev.17-26, özellikle 18-20. bölümler; Yer.7:6-12; Amo.2:6-12).
22:7 anneye, babaya kötü davrandılar Bkz. beşinci buyruk, Çık.20:12. Çık.21:17’de anne babaya lanet etmenin cezasının ölüm olduğu bildirilmiştir (ayrıca bkz. Mik.7:6 ve ilgili not). yabancıya... öksüze, dul kadına Bkz. Çık.22:21-27 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. örn. Yas.10:18; Yas.24:17; Yer.7:6; Yer.22:3.
22:8 Şabat günlerimi Bkz. Hez.20:12’ye ait not.
22:9 putlara... hayvanları yiyenler Bkz. Hez.18:6 ve ilgili not. kendilerini şehvete kaptıranlar Bkz. Hez.22:10-11.
22:10 Babalarının karılarıyla yatanlar Bkz. Lev.20:11. kirli kadınlarla cinsel ilişki Krş. Hez.18:6 ve ilgili not.
22:11 Bu tür ilişkiler Kutsal Yasa’da yasaklanmıştır (Lev.18:7-20; Lev.20:10-21).
22:12 Faiz aldın, tefecilik yaptın Bkz. Hez.18:8 ve ilgili not.
22:13 ellerimi birbirine vuracağım Bkz. Hez.21:14 ve ilgili not.
22:25 Önderleri Septuaginta’da “Önderleri” diye geçerken, Masoretik metinde “Peygamberleri” diye geçer. İleri gelenler, kâ-hinler (Hez.22:26), yöneticiler (Hez.22:27), peygamberler (Hez.22:28), toprak sahipleri (Hez.22:29) İsrail halkını temsil eden önderlerdir. kükreyen... aslan gibi Krş. Hez.22:27; Hez.13:4; Sef.3:3.
22:26 kutsalla bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar Hezekiel Kitabı’nın önemli temalarından biridir. Bir kâhin olarak bu ayrımı öğretmekle yükümlü olan Hezekiel, kendisinin ve yurttaşlarının buna özen göstermesi gerektiğini anlıyordu (bkz. Hez.44:23 ve ilgili not; ayrıca bkz. Lev.10:10 ve ilgili not). Şabat günlerimden Bkz. Hez.20:12’ye ait not.
22:29 Ülke halkı Bkz. Hez.7:27 ve ilgili not.
22:30 gedikte durup önümde ülkeyi savunacak Bkz. Hez.13:5 ve ilgili not. Bazı yorumcular burada söz edilen görevin, İsrail adına Tanrı’ya duayla aracılık etmek olduğunu (bkz. 1Sa.12:23; Yer.37:3; Yer.42:2), bazıları ise öğretme ve özellikle halkı tövbeye çağı rma hizmeti olduğunu savunur (krş. Hez.3:17-21; Hez.33:1-6). bir adam aradım Krş. Yşa.59:16; Yşa.63:5 ve ilgili notlar.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş