Hezekiel 11

11
Yeruşalim'in Cezası
1Ruh beni yine yukarıya kaldırıp RAB'bin Tapınağı'nın Doğu Kapısı'na götürdü. Kapının giriş bölümünde yirmi beş adam vardı. Aralarında halkın önderlerinden Azzur oğlu Yaazanya'yı, Benaya oğlu Pelatya'yı gördüm. 2RAB bana, “İnsanoğlu, bunlar kötülük tasarlayan ve bu kentte kötü öğüt veren adamlardır” dedi, 3“Onlar, ‘Yıkım yakın değil, ev yapmanın zamanıdır. Bu kent kazan, biz de etiz’ diyorlar. 4Bundan ötürü onları uyar, ey insanoğlu, onları uyar.”
5Sonra RAB'bin Ruhu üzerime inip şunları söylememi buyurdu: “RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, neler söylediğinizi ve neler düşündüğünüzü bilirim. 6Bu kentte birçok kişi öldürdünüz, kentin sokaklarını ölülerle doldurdunuz.
7“Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Oraya attığınız ölüler et, kent de kazandır. Ama sizi kentin dışına süreceğim. 8Kılıçtan korktunuz, ama ben üzerinize kılıç göndereceğim. Egemen RAB böyle diyor. 9Sizi kentten çıkarıp yabancıların eline teslim edeceğim. Sizi cezalandıracağım. 10Kılıçla öldürüleceksiniz. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 11Bu kent sizin için kazan olmayacak, siz de onun içinde et olmayacaksınız. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. 12O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. Kurallarımı izlemediniz, ilkelerime uymadınız; çevrenizdeki ulusların ilkelerine uydunuz.”
13Ben peygamberlikte bulunurken Benaya oğlu Pelatya öldü. Yüzüstü yere kapanıp, “Ah, ey Egemen RAB! Geri kalan İsrailliler'i büsbütün mü yok edeceksin?” diye yüksek sesle haykırdım.
Sürgündekiler İsrail Ülkesine Dönecek
14RAB bana şöyle seslendi: 15“Ey insanoğlu, Yeruşalim'de yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların ve öbür İsrailliler için, ‘Onlar RAB'den uzaklar, bu ülke mülk olarak bize verildi’ demişler.”
16“Bu yüzden de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim, ülkeler arasına dağıttım. Öyleyken gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum.’
17“De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim.’
18“Ülkeye dönecek, tiksindirici, iğrenç putları oradan söküp atacaklar. 19 Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. 20O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. 21Tiksindirici, iğrenç putlara gönülden yönelenlere gelince, yaptıklarının aynısını başlarına getireceğim. Böyle diyor Egemen RAB.”
Rab'bin Görkemi Tapınaktan Ayrılıyor
22 Keruvlar kanatlarını açtı, tekerlekler yanlarında duruyordu. İsrail Tanrısı'nın görkemi onların üzerindeydi. 23RAB'bin görkemi kentin ortasından yükselip kentin doğusundaki dağa kondu. 24Görümde Tanrı'nın Ruhu beni yukarı kaldırıp Kildan ülkesindeki sürgünlerin yanına götürdü. Sonra gördüğüm görüm kayboldu. 25Ben de RAB'bin bana gösterdiği her şeyi sürgündekilere anlattım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:3 İÖ 597’ deki sürgünde kentte kalan Yeruşalimliler kendilerinden emin bir tutumla artık Babilliler’den korkmaya gerek olmadığını düşünüyorlardı. kazan... etiz Burada kapalı bir kapta korunan seçme et tasviri yapılmaktadır: Tanrı’nın sürgündeki önderleri reddedip Yeruşalim’in yeni ileri gelenleri ve önderleri olarak kendilerini seçtiğini düşünüyorlardı (bkz. Hez.11:15; krş. 24. bölüm).
11:5 RAB’bin Ruhu üzerime inip Bkz. Hez.2:2 ve ilgili not.
11:7 Oraya attığınız ölüler et Peygamber tarafından yeniden tanımlanan et, 3. ayettekinden farklı olarak Yeruşalim’deki önderleri değil, önderlerin öldürttüğü masum insanları simgeler.
11:11 İsrail sınırında Rivla’da (bkz. 2Kr.25:20-21).
11:13 Ah, ey Egemen RAB! Bkz. Hez.9:8’e ait not.
11:16 onlara barınak oldum “Barınak” İbranice’de, insanın güvenlik için sığınabileceği kutsal bir yer anlamına gelir. Bu sözcük çoğunlukla ‘tapınak’anlamında kullanılmaktadır (bkz. 1Ta.22:19; 1Ta.28:9-10; 2Ta.20:8; Hez.5:11; Hez.8:6; Hez.21:2).Artık sürgündekiler, Tanrı’nın tapınağının yakınlarında bulunmamalarına rağmen O’nun himayesi altında yaşıyorlardı.
11:17 Tanrı’nın, İbrahim’le yaptığı antlaşmadaki vaatlerini yerine getirdiği görülmektedir.
11:19 tek bir yürek... yeni bir ruh RAB’be ve O’nun iradesine adanmış biri olmak üzere yaşanan ruhsal ve ahlaksal değişimi ifade eder (bkz. Hez.36:26-27). taş yüreği RAB’bin isteğine karşı olma, sözünü inatla reddetme tutumu. etten bir yürek Bkz. Hez.36:24-27; 2Ko.3:3 ve ilgili not. Tam bir ruhsal değişimin en belirgin göstergesidir: Tanrı’nın sözüne karşı olan asi bir yüreğin yerini, itaatkâr ve O’na boyun eğen bir yürek alır.
11:20 Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım Tanrı’nın, halkıyla yaptığı antlaşmada verdiği vaatlerin özü (bkz. Çık.6:7; Yer.7:23).
11:23 RAB’bin görkemi... yükselip Bkz. Hez.9:3; Hez.10:4,Hez.10:19; Hez.43:2 ve ilgili not. “RAB’bin görkemi”, O’nun varlığının görünümüdür. Tanrı’nın İsrail halkı arasında olması onlarla yaptığı antlaşmanın temel taşlarından biridir. Halkın putperestliği hem toprağı hem de tapınağı o kadar kirletmiştir ki, Tanrı tapınağı ve ülkeyi terk eder. Vaat edilen ülke ve tapınak (ve dolayısıyla halk) cezalandırılarak arındırılana dek RAB onlardan uzak kalacaktır (krş. Luk.24:50-51 ile Zek.Luk.14:4).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş