Hezekiel 4

4
Yeruşalim'in Kuşatılacağı Önceden Bildiriliyor
1“Sen, ey insanoğlu, bir tuğla al, önüne koy, üzerine Yeruşalim Kenti'ni çiz. 2Kenti kuşat, duvarla çevir. Kente karşı toprak rampalar yap, ordugah kur, çevresine kütükler yerleştir. 3Sonra demir bir sac al; demirden bir duvar gibi kendinle kentin arasına koy. Yüzünü ona doğru çevir. Kent kuşatma altında tutulacak, onu sen kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir belirti olacak.
4“Sonra sol yanına uzan, İsrail halkının günahını yüklen. Sol yanına uzanacağın günler kadar onların suçunun cezasını çekeceksin. 5Suçlarının yıl sayısı kadar sana gün ayırdım. Böylece üç yüz doksan gün İsrail halkının suçunun cezasını çekeceksin.
6“Bunu yaptıktan sonra, bu kez sağ yanına uzan, Yahuda halkının suçunun cezasını çek. Sana kırk gün, her yıl için bir gün ayırdım. 7Yüzünü Yeruşalim kuşatmasına çevir, çıplak kollarını kaldırıp Yeruşalim'e karşı peygamberlik et. 8Kuşatma günlerini bitirinceye dek bir yandan öbür yana dönmemen için seni halatlarla bağlayacağım.
9“Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al, bir kaba koy. Bunlardan kendine ekmek yap. Bir yanına uzanacağın üç yüz doksan gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin. 10Her gün belirli zamanda yemen için yirmi şekel[a] ekmek tartacaksın. 11Bunun gibi suyu da belirli zamanda, ölçüyle, bir hinin altıda biri[b] kadar içeceksin. 12Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye ve insan dışkısından ateş yakıp üzerinde halkın gözü önünde pişir.” 13RAB, “Uluslar arasına dağıtacağım İsrail halkı böylelikle kirli sayılan yiyecekleri yiyecek” dedi.
14Ben, “Eyvah, ey Egemen RAB!” diye karşılık verdim, “Hiçbir zaman kirli sayılan bir şeye dokunmadım. Gençliğimden bu yana kendiliğinden ölmüş ya da yabanıl bir hayvan tarafından öldürülmüş bir hayvanın etini yemedim, ağzıma kirli sayılan et koymadım.”
15“Peki” dedi, “Ekmeğini insan dışkısı yerine tezek yakıp üzerinde pişirmene izin vereceğim.”
16Sonra, “İnsanoğlu, Yeruşalim'i her türlü yiyecekten yoksun bırakacağım” dedi, “Bu halk yiyeceğini tartıyla ve kaygı içinde yiyecek, suyunu ölçüyle ve şaşkınlık içinde içecek. 17Yiyeceği de suyu da azalacak. Hepsi şaşkınlığa düşecek, günahları içinde eriyip yok olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:2 kütükler Yani koç başları.
4:3 demir bir sac Tanrı ile halkı arasındaki ruhsal duvarı temsil eder. Tanrı Yeruşalim’in yakarışını dinlemeyecektir (bkz. Yşa.59:2; Yer.7:16); Yeruşalim’in yıkımı kaçınılmazdır. onu senkuşatacaksın Hezekiel, Tanrı’nın yapacaklarını (burada kuşatmanın başlatılmasını) gösteren bir dizi simgesel eyleme başlar (bkz. Giriş). belirti Ayrıca bkz. Hez.24:24,Hez.24:27.
4:4 sol yanına uzan Hezekiel’in, başı Yeruşalim’e doğudan bakacak şekilde sol yanına uzanması, kuzey yönüne (İsrail Krallığı’na) dönük olması demekti (bkz. Hez.4:7). İsrail halkının günahını yüklen Bu eylem, İsrail halkının günahları yüzünden çekeceği cezayı simgeliyordu. Burada “İsrail”, kuzeydeki on oymağı ifade eder (bkz. Hez.4:6).
4:5 üç yüz doksan gün Süleyman’ın putlara tapmaya başladığı andan Yeruşalim’in düşüşüne kadar geçen 390 yılı temsil ediyor olabilir (bkz. Hez.4:6).
4:6 sağ yanına uzan Hezekiel’in sağ yanına uzanması, Yeruş alim’e, yani güneye (Yahuda Krallığı’na) dönük olması demekti (bkz. Hez.4:7). kırk gün Zalim kral Manaşşe’nin tövbe etmeden önce yönetimde kaldığı kırk yılı temsil ediyor olabilir (bkz. 2Kr.21:11-15; 2Kr.23:26-27; 2Kr.24:3-4; 2Ta.33:12-13).
4:7 çıplak kollarını... peygamberlik et Tanrı’nın Yeruşalim’e vereceği cezanın kesinliğini ve şiddetini betimler.
4:9 Buğday, arpa, bakla... kızıl buğday Kuşatma altındaki Yeruşalim’in yiyecek sıkıntısını anlatan tahıla dayalı diyet; yetersiz beslenmeyi işaret eden bir ifade.
4:11 bir hinin altıda biri Yaklaşık 0.6 lt.
4:12 insan dışkısından ateş yakıp Kutsal Yasa’ya göre insan dışkısı murdardır ve ona dokunmak yasaktır (bkz. Çık.29:14; Lev.16:27; Yas.23:13-14).
4:13 Öfkemi onların üzerine boşaltınca Bu kitapta sıkça kullanılan bir ifade (bkz. Hez.6:12; Hez.7:8; Hez.13:15 ; Hez.20:8,Hez.20:21). ben RAB’bin... onlarla konuştuğumu anlayacaklar Bkz. Hez.17:21; Hez.36:36; Hez.37:14; ayrıca bkz. Hez.6:7 ve ilgili not.
4:14 Hezekiel, özellikle bir kâhin olarak, Tanrı’nın önündeki hizmetine engel olacak her şeye karşı duyarlıydı.
4:15 tezek Tanrı kendi peygamberi Hezekiel’in Kutsal Yasa’ya duyduğu saygıyı görünce daha az murdar (krş. Hez.4:12) olan inek gübresini kullanmasına izin verdi.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş