Hezekiel 32

32
Firavun için Yakılan Ağıt
1Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, on ikinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, firavun için bir ağıt yak. Ona de ki,
“ ‘Uluslar arasında genç bir aslan gibi kendini öne sürdün,
Ama sen denizlerdeki bir canavar gibisin.
Irmaklarını karıştırır,
Ayaklarınla suları çalkalar,
Irmakları bulandırırsın.’ ”
3Egemen RAB şöyle diyor:
“Büyük bir kalabalıkla
Ağımı senin üzerine atacağım;
Onlar seni ağımla çekecekler.
4Seni karaya atacak,
Kırlara fırlatacağım.
Gökte uçan kuşların senin üzerine konmalarını sağlayacağım,
Yeryüzündeki yabanıl hayvanlara
Seni yem olarak vereceğim.
5Bedenini dağların üzerine serecek,
Vadileri çürüyen bedeninle dolduracağım.
6Ülkeyi dağlara dek akan kanınla ıslatacağım,
Vadiler seninle dolacak.
7 Seni ortadan kaldırdığım zaman
Gökleri örtecek,
Yıldızları karartacak,
Güneşi bulutla kapatacağım.
Ay ışığını vermeyecek.
8Senin yüzünden gökte ışık veren bütün cisimleri karartacak,
Ülkeni karanlığa gömeceğim.”
Böyle diyor Egemen RAB.
9“Seni tanımadığın ülkelere,
Ulusların arasına sürgüne gönderdiğimde[a],
Pek çok halkın yüreği üzüntüyle sarsılacak.
10Başına gelenlerden ötürü
Pek çok halkı şaşkına çevireceğim.
Kılıcımı önlerinde salladığım zaman,
Senin yüzünden krallar dehşetle ürperecek.
Yıkıma uğradığın gün
Hepsi kendi canı için
Her an korkuyla titreyecek.
11Egemen RAB şöyle diyor:
Babil Kralı'nın kılıcı üzerine gelecek.
12Yiğitlerin, ulusların en acımasızının,
Senin halkını kılıçtan geçirmesine izin vereceğim.
Mısır'ın gururunu kıracak,
Bütün ordusunu yok edecekler.
13Bol suların yanında bütün sığırlarını yok edeceğim.
Bundan böyle insan ayağı da hayvan ayağı da
Suları karıştırıp bulandırmayacak.
14O zaman sularını dupduru kılacak,
Irmaklarını yağ gibi akıtacağım.
Egemen RAB böyle diyor.
15Mısır'ı viraneye çevirdiğimde,
Ülkeyi her şeyden yoksun bıraktığımda,
Orada yaşayan herkesi yok ettiğimde,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
16“Ona yakacakları ağıt budur. Ulusların kızları bu ağıtı yakacaklar. Mısır için, halkı için bu ağıtı yakacaklar.” Egemen RAB böyle diyor.
17Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, ayın on beşinci günü RAB bana şöyle seslendi: 18“Ey insanoğlu, Mısır halkı için yas tut. Onları ve güçlü ulusların kızlarını ölüm çukuruna inenlerle birlikte yerin derinliklerine indir. 19Onlara de ki, ‘Sen başkalarından daha mı güzelsin? Aşağı in ve oradaki sünnetsizlere katıl.’ 20Mısır halkı kılıçla öldürülenlerin arasına düşecek. Kılıç hazır, bırakın Mısır bütün halkıyla birlikte sürüklensin. 21Güçlü önderler, ölüler diyarından, Mısır ve onu destekleyenler için, ‘Aşağı indiler, kılıçla öldürülen sünnetsizlerle birlikte burada yatıyorlar’ diyecekler.
22“Asur bütün ordusuyla orada. Kılıçtan geçirilmiş, ölmüş askerlerinin mezarları çevresini sarmış. 23Mezarları ölüm çukurunun en dibinde, ordusu mezarının çevresinde duruyor. Yaşayanlar diyarında korku salanların hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş.
24“Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor. Hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş, sünnetsiz olarak yerin derinliklerine inmiş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar. 25Elam için öldürülenler arasında bir yatak yapıldı. Bütün halkı mezarının çevresinde. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek ölmüş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar, öldürülenlerin arasına yerleştirildiler.
26“Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı. 27Ölüler diyarına savaş silahlarıyla inen, kılıçları başlarının altına konan, kalkanları[b] kemikleri üzerine yerleştirilen öbür öldürülmüş sünnetsiz yiğitlerle birlikte mezara konmayacak mı onlar? Oysa bu yiğitler yaşayanlar diyarında korku salmışlardı.
28“Sen de, ey firavun, düşecek ve kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin arasına konacaksın.
29“Edom, kralları ve önderleriyle orada. Güçlü olmalarına karşın kılıçla öldürülenlerin yanına kondular. Ölüm çukuruna inenlerin, sünnetsizlerin yanında yatıyorlar.
30“Bütün kuzey önderleri, bütün Saydalılar orada. Güçleriyle korku saldıkları halde öldürülenlerle birlikte utanç içinde indiler. Sünnetsiz olarak kılıçla öldürülenlerle birlikte utanç içinde ölüm çukuruna inenlerin yanına kondular.
31“Firavunla ordusu kılıçla öldürülmüş bu büyük kalabalığı görünce avunç bulacak.” Böyle diyor Egemen RAB. 32“Yaşayanlar diyarında korku salmasını sağladığım halde, firavunla halkı, kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin yanına konacak.” Böyle diyor Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

32:1 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, on ikinci ayın birinci günü İÖ 3 Mart 585. Septuaginta’da “on birinci yıl” olarak geçer; bu durumda söz konusu tarih İÖ 13 Mart 586 olacaktır (bkz. Hez.32:17 ve ilgili not).
32:2 ağıt Bkz. Hez.19:1’e ait not. Uluslar arasında genç bir aslan Kraliyet ve ululuk simgesi (bkz. Hez.19:1-9). denizlerdeki... Irmaklarını... canavar Bunlar çoğu zaman dünya güçlerini betimlemekte kullanılır.
32:7-8 Bkz. Yoe.2:2 ve ilgili not,10,31; Yoe.3:15; Amo.5:18 ve ilgili not; Sef.1:15.
32:9 sürgüne gönderdiğimde Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “yıkıma uğrattığımda” diye geçer.
32:9-10 Büyük dünya güçlerinin çöküşü karşısında küçük halkların onlardan daha savunmasız olduklarını anımsayarak yaşadıkları korku yansıtılmaktadır (krş. Hez.26:16-18; Hez.27:35; Hez.28:19).
32:10 Kılıcımı Bkz. Hez.5:2 ve ilgili not.
32:11 Babil Kralı’nın Nebukadnessar’ın (krş. Hez.21:19).
32:12 ulusların en acımasızının Babil’in.
32:14 Irmaklarını yağ gibi akıtacağım Bu ifade, ırmak sularının tüm canlı türlerinden yoksun bırakılması anlamına geliyor olabilir.
32:16 Ulusların kızları Dünya genelinde ağıt yakan kadınlar (bkz. Yer.9:17-18 ve ilgili notlar).
32:17 Mısır’a yönelik yedinci ve son bildiri. Sürgünlüğümüzünon ikinci yılı, ayın on beşinci günü Masoretik metinde hangi ay olduğu belirtilmez (bkz. Hez.26:1; Hez.40:1). Septuaginta’da “birinci ayın on beşinci günü” ifadesi yer alır; buna göre tarih İÖ 27 Nisan 586’ya denk gelmektedir.
32:18 güçlü ulusların kızlarını Bkz. Hez.32:16’ya ait not.
32:19 sünnetsizlere Bkz. Hez.28:10’a ait not.
32:24 Elam Asur’un doğusunda, günümüzde İran toprakları içinde kalan ülke (bkz. Yşa.11:11’e ait not).
32:26 Meşek ve Tuval Anadolu’da yerleşik iki halk ve yaşadıkları bölgeler (bkz. Hez.38:2 ve ilgili not).
32:27 kalkanları Masoretik metinde “suçları” diye geçer.
32:29 Edom Bkz. Yar.36:1,Yar.36:8’e ait not; Yşa.34:5; Amo.1:11-12; ayrıca bkz. Ovadya: Giriş.
32:30 Saydalılar Bkz. Hez.27:8’e ait not.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş