Yaratılış 36:8

8Esav –Edom– Seir dağlık bölgesine yerleşti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-43 9-43. ayetlerdeki bilgiler, 1-8. ayetlerdeki bilgilerin genişletilmiş halidir. Yakup’un soyuyla ilgili daha detaylı bir anlatımdan önce (bkz. Yar.31:1-50 :26 ve Yar.37:2’ye ait notlar) Esav’ın soyuyla ilgili bir özet bulunur. Onlar da İbrahim ve Sara’ya vaat edilen ulusların (Yar.17:5-6,Yar.17:16) bir parçasıdır (krş. Yar.25:12-18).
36:8 Seir Edom’un öbür adı. Sözcük İbranice’de ‘saç’ anlamına gelen sözcüğe benzer; “Esav”ın bir başka anlamı da olabilir (bkz. Yar.25:25’e ait not). Esav’ın boyu, Seir’in yerlileri (bkz. Yar.11:5-6 ve ilgili not) olan Horlular’ı (bkz. Yar.36:20) oradan kovmuş olmalıdır. Seir’in soy ağacı Yar.36:20-28’de verilir.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş