Yaratılış 46

46
Yakup Mısır'a Gidiyor
1İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Beer-Şeva'ya varınca, orada babası İshak'ın Tanrısı'na kurbanlar kesti. 2O gece Tanrı bir görümde İsrail'e, “Yakup, Yakup!” diye seslendi.
Yakup, “Buradayım” diye yanıtladı.
3Tanrı, “Ben Tanrı'yım, babanın Tanrısı” dedi, “Mısır'a gitmekten çekinme. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. 4Seninle birlikte Mısır'a gelecek, soyunu bu ülkeye geri getireceğim. Senin gözlerini Yusuf'un elleri kapayacak.”
5Yakup Beer-Şeva'dan ayrıldı. Oğulları Yakup'u –İsrail'i– götürmek üzere firavunun gönderdiği arabalara onu, kendi çocuklarıyla karılarını bindirdiler. 6-7 Yakup, bütün ailesini –oğullarını, kızlarını, torunlarını– hayvanlarını ve Kenan ülkesinde kazandığı malları yanına alarak Mısır'a gitti.
8İsrail'in Mısır'a giden oğullarının –Yakup'la oğullarının– adları şunlardır:
Yakup'un ilk oğlu Ruben.
9Ruben'in oğulları:
Hanok, Pallu, Hesron, Karmi.
10Şimon'un oğulları:
Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul.
11Levi'nin oğulları:
Gerşon, Kehat, Merari.
12Yahuda'nın oğulları:
Er, Onan, Şela, Peres, Zerah.
Ancak Er'le Onan Kenan ülkesinde ölmüştü.
Peres'in oğulları:
Hesron, Hamul.
13İssakar'ın oğulları:
Tola, Puvva, Yov, Şimron.
14Zevulun'un oğulları:
Seret, Elon, Yahleel.
15Bunlar Lea'nın Yakup'a doğurduğu oğullardır. Lea onları ve kızı Dina'yı Paddan-Aram'da doğurmuştu. Yakup'un bu oğullarıyla kızları toplam otuz üç kişiydi.
16Gad'ın oğulları:
Sifyon, Hagi, Şuni, Esbon, Eri, Arodi, Areli.
17Aşer'in çocukları:
Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.
Beria'nın oğulları:
Hever, Malkiel.
18Bunlar Lavan'ın kızı Lea'ya verdiği Zilpa'nın Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam on altı kişiydiler.
19Yakup'un karısı Rahel'in oğulları:
Yusuf, Benyamin. 20 Yusuf'un Mısır'da On Kenti[a] kâhini Potifera'nın kızı Asenat'tan Manaşşe ve Efrayim adında iki oğlu oldu.
21Benyamin'in oğulları:
Bala, Beker, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, Muppim, Huppim, Ard.
22Bunlar Rahel'in Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam on dört kişiydiler.
23Dan'ın oğlu:
Huşim.
24Naftali'nin oğulları:
Yahseel, Guni, Yeser, Şillem.
25Bunlar Lavan'ın, kızı Rahel'e verdiği Bilha'nın Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam yedi kişiydiler.
Yakupoğulları Goşen'e Yerleşiyor
26Oğullarının karıları dışında Yakup'un soyundan gelen ve onunla birlikte Mısır'a gidenler toplam altmış altı kişiydi. Bunların hepsi Yakup'tan olmuştu. 27 Yusuf'un Mısır'da doğan iki oğluyla birlikte Mısır'a göçen Yakup ailesi toplam yetmiş kişiydi.
28Yakup Goşen yolunu göstermesi için Yahuda'yı önden Yusuf'a gönderdi. Onlar Goşen'e varınca, 29Yusuf arabasını hazırlayıp babası İsrail'i karşılamak üzere Goşen'e gitti. Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı.
30İsrail Yusuf'a, “Yüzünü gördüm ya, artık ölsem de gam yemem” dedi, “Yaşıyorsun!”
31Yusuf kardeşleriyle babasının ev halkına şöyle dedi: “Gidip firavuna haber vereyim, ‘Kenan ülkesinde yaşayan kardeşlerimle babamın ev halkı yanıma geldi’ diyeyim. 32Çoban olduğunuzu, hayvancılık yaptığınızı, bu yüzden davarlarınızla sığırlarınızı ve her şeyinizi birlikte getirdiğinizi anlatayım. 33Firavun sizi çağırıp da, ‘Ne iş yaparsınız?’ diye sorarsa, 34‘Atalarımız gibi biz de çocukluktan beri hayvancılık yapıyoruz’ dersiniz. Öyle deyin ki, sizi Goşen bölgesine yerleştirsin. Çünkü Mısırlılar çobanlardan iğrenir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
46:1-47:12 İsrail’in Mısır’a taşınıp oraya yerleşmesi.
46:1 yola çıktı Muhtemelen Hevron’dan (bkz. Yar.35:27 ve ilgili not). Beer-Şeva’ya varınca kurbanlar kesti İbrahim ve İshak da orada Tanrı’ya tapınmıştı (bkz. Yar.21:33; Yar.26:23-25).
46:2 Tanrı bir görümde İsrail’e Bkz. Yar.26:24; ayrıca bkz. Yar.15:1’e ait not. Yakup! Yakup! Bkz. Yar.22:11’e ait not. Buradayım Bkz. Yar.22:1’e ait not.
46:3-4 İsrail ve ailesi Kenan’dan ayrılmak üzere olduğu için Tanrı antlaşma vaatlerini tekrarladı.
46:3 Ben... babanın Tanrısı... çekinme Tanrı’nın Yar.26:24’te İshak’a söyledikleriyle aynı. Orada Bkz. Çık.1:7. Büyük bir ulus yapacağım RAB, İbrahim’e verdiği vaadin bir kısmını tekrarlıyor (bkz. Yar.12:2).
46:4 Seninle birlikte Mısır’a gelecek Kuzeye Harran’a gittiğinde onunla birlikte olduğu gibi, onu geri getirecekti (bkz. Yar.28:15 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yar.15:16 ve ilgili not; Yar.48:21). Gözlerini... kapayacak RAB Yakup’un ölümü sırasında Yusuf’un onunla olacağını söylüyor (Yar.49:33-50).
46:8 İsrail’in Mısıra giden oğullarının... adları şunlardır Bkz. Çık.1:1.
46:15 Paddan-Aram’da Bkz. Yar.25:20’ye ait not. toplam otuz üç 8-15. ayetlerde otuz dört ad vardır. Sayının otuz üç olabilmesi için Yar.46:10’daki Ohat adını kaldırmak mantıklı olacaktır, çünkü Say.26:12-13; 1Ta.4:24’teki paralel listelerde bulunmaz. Ohat’ın İbranice şekli “Sohar”ı andırır (bkz. Çık.6:15).
46:20 Bkz. Yar.41:45’e ait not ; Elç.7:14’e ait not.
46:26 Mısır’a gidenler toplam altmış altı kişiydi Otuz üç (bkz. Yar.46:15 ve ilgili not), on altı (Yar.46:18), on dört (Yar.46:22) ve yedi kişinin (Yar.46:25) toplamı yetmiş eder (Yar.46:27).Ancak Kenan topraklarında öldükleri için (Yar.46:12) Er ve Onan’ı, Mısır’da doğdukları için (Yar.46:27) Manaşşe ve Efrayim’i bu toplama dâhil etmemek gerekir (Yar.46:20); böylelikle toplam sayı altmış altı olacaktır.
46:27 yetmiş Bkz. Yas.10:22; ayrıca bkz. Giriş. Er ve Onan daha önceden ölmüş olmasaydı, Yakup’un Mısır’daki soyu tam yetmiş kişi olacaktı (bkz. Yar.38:7-10; Elç.7:14 ve ilgili not).Ayrıca insan ömrünün azalma süreci dikkat çekicidir (bkz. Yar.5:5’e ait not).
46:28 Yakup... Yahuda’yı önden... gönderdi Bkz. Yar.43:3’e ait not.
46:29 ağladı Bkz. Yar.43:30 ve ilgili not.
46:34 Mısırlılar çobanlardan iğrenir Bkz. Yar.43:32’ye ait not. Bu nedenden ötürü İsrailliler, Mısırlılar’dan ayrı bir yerde yaşayacaklardır. Böylelikle, aşırı putperestlik ve cinsel ahlaksızlık içindeki Kenan halkına karışma tehlikesi yaşamış İsrailliler, Mısır’da aynı duruma gelmeyeceklerdir.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş