Yaratılış 41

41
Yusuf Firavunun Düşünü Yorumluyor
1Tam iki yıl sonra firavun bir düş gördü: Nil Irmağı'nın kıyısında duruyordu. 2Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. 3Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. 4Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı.
5Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti. 6Sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. 7Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı.
8Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırttı. Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri firavunun düşlerini yorumlayamadı.
9Bu arada baş saki firavuna, “Bugün suçumu itiraf etmeliyim” dedi, 10“Kullarına –bana ve fırıncıbaşına– öfkelenince bizi zindana, muhafız birliği komutanının evine kapattın. 11Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. 12Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir bir yorumladı. 13Her şey onun yorumladığı gibi çıktı: Ben görevime döndüm, fırıncıbaşıysa asıldı.”
14Firavun Yusuf'u çağırttı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra firavunun huzuruna çıktı.
15Firavun Yusuf'a, “Bir düş gördüm” dedi, “Ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim.”
16Yusuf, “Ben yorumlayamam” dedi, “Firavuna en uygun yorumu Tanrı yapacaktır.”
17Firavun Yusuf'a anlatmaya başladı: “Düşümde bir ırmak kıyısında duruyordum. 18Irmaktan semiz ve güzel yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. 19Sonra arık, çirkin, cılız yedi inek daha çıktı. Mısır'da onlar kadar çirkin inek görmedim. 20Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan yedi semiz ineği yedi. 21Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım.
22“Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel yedi başak bittiğini gördüm. 23Sonra solgun, cılız, doğu rüzgarının kavurduğu yedi başak daha bitti. 24Cılız başaklar yedi güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım. Ama hiçbiri yorumlayamadı.”
25Yusuf, “Efendim, iki düş de aynı anlamı taşıyor” dedi, “Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. 26Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı anlama geliyor. 27Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu yedi solgun başaksa yedi yıl kıtlık olacağı anlamına gelir.
28“Söylediğim gibi, Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. 29Mısır'da yedi yıl bolluk olacak. 30Sonra yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. 31Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak, çünkü çok şiddetli olacak. 32Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı, Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor.
33“Şimdi firavunun akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. 34Ülke çapında adamlar görevlendirmeli, bunlar yedi bolluk yılı boyunca ürünlerin beşte birini toplamalı. 35Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar, firavunun yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. 36Bu yiyecek, gelecek yedi kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak, ülke kıtlıktan kırılmayacak.”
Yusuf Mısır'ın Yöneticisi Oluyor
37Bu öneri firavunla görevlilerine iyi göründü. 38Firavun görevlilerine, “Bu adam gibi Tanrı Ruhu'na sahip birini bulabilir miyiz?” diye sordu.
39Sonra Yusuf'a, “Madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı, bilgilisi yoktur” dedi, 40 “Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. 41Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum.” 42Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı. 43Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde, “Yol açın!” diye bağırdılar. Böylece firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi.
44Firavun Yusuf'a, “Firavun benim” dedi, “Ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak.” 45Yusuf'un adını Safenat-Paneah koydu. On Kenti'nin[a] kâhini Potifera'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı.
46Yusuf firavunun hizmetine girdiğinde otuz yaşındaydı. Firavunun huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısır'ı dolaştı. 47Yedi bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. 48Yusuf Mısır'da yedi yıl içinde yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri koydu. 49Denizin kumu kadar çok buğday depoladı; öyle ki, ölçmekten vazgeçti. Çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu.
50Kıtlık yılları başlamadan, On Kenti'nin kâhini Potifera'nın kızı Asenat Yusuf'a iki erkek çocuk doğurdu. 51Yusuf ilk oğlunun adını Manaşşe[b] koydu. “Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu” dedi. 52“Tanrı sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı” diyerek ikinci oğlunun adını Efrayim[c] koydu.
53Mısır'da yedi bolluk yılı sona erdi. 54 Yusuf'un söylemiş olduğu gibi yedi kıtlık yılı başgösterdi. Bütün ülkelerde kıtlık vardı, ama Mısır'ın her yanında yiyecek bulunuyordu. 55 Mısırlılar aç kalınca, yiyecek için firavuna yakardılar. Firavun, “Yusuf'a gidin” dedi, “O size ne derse öyle yapın.” 56Kıtlık bütün ülkeyi sarınca, Yusuf depoları açıp Mısırlılar'a buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır'ı boydan boya kavuruyordu. 57Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a, Yusuf'a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
40:1-41:57 Tanrı’nın Yusuf’a iki rüyanın yorumunu vermesi, Yusuf’un daha sonra Firavun’un düşlerini yorumlamasının yolunu hazırlar (41. bölüm). Sonunda her şey Yusuf’un yorumladığı ş ekilde gerçekleşecektir (42-46. bölümler).
41:8 kaygılıydı Bkz. Yar.40:6-7. büyücüleri Muhtemelen, gizli bilgilere sahip olduklarını iddia eden kâhinlerdir. düşlerini yorumlayamadı Bkz. Dan.2:10-11.
41:13 Her şey onun yorumladığı gibi çıktı Çünkü yorumu Tanrı’dan almıştı (bkz. Mez.105:19).
41:14 Firavun Yusuf’u çağırttı Bkz. Mez.105.20. tıraş olup Mısırlılar genellikle tıraşlı, İsrailliler ise sakallı olurdu (bkz. 2Sa.10:4; Yer.41:5 ve ilgili notlar).
41:16 ben yorumlayamam... Tanrı yapacaktır Bkz. Yar.40:8 ve ilgili not; Dan.2:27-28,Dan.2:30; krş. 2Ko.3:5.
41:27 yedi yıl kıtlık Bkz. Elç.7:11. Civar bölgelerin aksine (bkz. 2Kr.8:1 ve ilgili not) Mısır’da uzun yıllar süren kıtlık pek görülmezdi, çünkü Nil Irmağı’nda her yıl taşkınlar gerçekleşirdi.
41:38 Tanrı Ruhu’na Firavun, ya Yusuf’un Tanrı’yla ilgili tanıklığından etkilendiği için ya da Yusuf’un bir şekilde bir ilah tarafından desteklendiğini ifade etmek üzere böyle demiştir.
41:40 yönetimini sana vereceğim Bkz. Yar.41:33; Elç.7:10; ayrıca bkz. Mez.105:21.
41:42 Kraliyet yetkisini başkasıyla paylaşmanın ya da başkasına aktarmanın bu üç simgesinden Est.3:10 (mühür yüzüğü), Est.6:11 (giysi) ve Dan.5:7,Dan.5:16,Dan.5:29’da (altın zincir) da söz edilir.
41:43 Yusuf muhtemelen vezir konumuna getirilmişti; firavundan sonraki en üst idari konum buydu.
41:45 Yusuf’un adını Safenat-Paneah koydu Yönetimde resmi bir konuma getirilen yabancı bir kişinin adı o ülkeye ait bir adla değiştirilirdi (bkz. Yar.1:5’e ait not). Firavun, Tanrı vergisi bir yetiye sahip olan Yusuf’u kendi krallığı için kullanmak istiyordu; Yusuf’un, halkının kurtuluşuyla ilgili amaçları gerçekleştirmekte olan Tanrı’ya hizmet ettiğini fark etmemişti. Daha sonra başka bir firavun, Tanrı’nın kutsadığı İsrail’i Mısır’ın zenginleşmesi için kullanacaktır (Çık.1). Potifera’nın Yar.37:36 ve Yar.39:1’de geçen Potifar’la karıştırılmamalıdır. On Kenti Grekler, bugünkü Kahire’nin 16 km kuzeydoğusundaki bu kenti güneş tanrısı Ra’nın tapınma merkezi olması nedeniyle Heliopolis (güneşin kenti) olarak adlandırmıştır.
41:46 otuz yaşındaydı Yusuf on üç yıl içinde (bkz. Yar.37:2), Mısır’da firavundan sonraki en üst konumda yönetici olmuştu (Yar.41:43).
41:51 Manaşşe ‘Unutturan’ anlamına gelir.
41:52 Efrayim ‘İki kat verimli’ anlamına gelir. Bu adla yapılan sözcük oyunu, Tanrı’nın Yusuf’a iki erkek çocuk (bkz. Yar.41:50) verdiğini hatırlatır.
41:57 Bütün ülkelerden insanlar O çağda bilinen ve civar bölgelerde yaşayan halklar söz konusudur. Tanrı, özel bir halkın atası olması için tek bir kişiyi,Avram’ı seçmiş ve onun soyu aracılığıyla yeryüzündeki bütün halkların (Yar.12:3) kutsanacağını vaat etmişti. Bu büyük sıkıntı döneminde umutların Avram’ın soyundan olan birine bağlı olması bu vaadin bir parçasıdır.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş