Yaratılış 49

49
Yakup'un Son Sözleri
1Yakup oğullarını çağırarak, “Yanıma toplanın” dedi, “Gelecekte size neler olacağını anlatayım.
2“Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin,
Babanız İsrail'e kulak verin.
3“Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün,
Kudretimin ilk ürünüsün,
Saygı ve güç bakımından en üstünsün.
4Ama su gibi oynaksın,
Üstün olmayacaksın artık.
Çünkü babanın yatağına girip
Onu kirlettin.
Döşeğimi rezil ettin.
5“Şimon'la Levi kardeştir,
Kılıçları şiddet kusar.
6Gizli tasarılarına ortak olmam,
Toplantılarına katılmam.
Çünkü öfkelenince adam öldürdüler,
Canları istedikçe sığırları sakatladılar.
7Lanet olsun öfkelerine,
Çünkü şiddetlidir.
Lanet olsun gazaplarına,
Çünkü zalimcedir.
Onları Yakup'ta bölecek
Ve İsrail'de dağıtacağım.
8“Yahuda, kardeşlerin seni övecek,
Düşmanlarının ensesinde olacak elin.
Kardeşlerin önünde eğilecek.
9 Yahuda bir aslan yavrusudur.
Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,
Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.
Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?
10Sahibi[a] gelene kadar
Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak,
Yönetim hep onun soyunda kalacak,
Uluslar onun sözünü dinleyecek.
11Eşeğini bir asmaya,
Sıpasını seçme bir dala bağlayacak;
Giysilerini şarapta,
Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak.
12Gözleri şaraptan kızıl,
Dişleri sütten beyaz olacak.
13“Zevulun deniz kıyısında yaşayacak,
Liman olacak gemilere,
Sınırı Sayda'ya dek uzanacak.
14“İssakar semerler arasında yatan güçlü eşek gibidir;
15Ne zaman dinlenecek iyi bir yer,
Hoşuna giden bir ülke görse,
Yüklenmek için sırtını eğer,
Angaryaya katlanır.
16“Dan kendi halkını yönetecek,
Bir İsrail oymağı gibi.
17Yol kenarında bir yılan,
Toprak yolda bir engerek olacak;
Atın topuklarını ısırıp
Atlıyı sırtüstü düşüren bir engerek.
18“Ben senin kurtarışını bekliyorum, ya RAB.
19“Gad akıncıların saldırısına uğrayacak,
Ama onların topuklarına saldıracak.
20“Zengin yemekler olacak Aşer'de,
Krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer.
21“Naftali salıverilmiş geyiğe benzer,
Sevimli yavrular doğurur.
22“Yusuf meyveli bir dal gibidir,
Kaynak kıyısında verimli bir dal gibi,
Filizleri duvarların üzerinden aşar.
23Okçular acımadan saldırdı ona.
Düşmanca savurdular oklarını üzerine.
24Ama onun yayı sağlam,
Kolları esnek çıktı;
Yakup'un güçlü Tanrısı,
İsrail'in Kayası, Çobanı olan Tanrı sayesinde.
25Sana yardım eden babanın Tanrısı'dır,
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'dır seni kutsayan.
Yukarıdaki göklerin
Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle,
Memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan.
26Babanın kutsamaları ebedi dağların nimetlerinden,
Ebedi tepelerin bolluğundan daha yücedir;
Yusuf'un başı üzerinde,
Kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak.
27“Benyamin aç kurda benzer;
Sabah avını yer,
Akşam ganimeti paylaşır.”
28İsrail'in on iki oymağı bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. Her birini uygun biçimde kutsadı.
Yakup'un Ölümü
29-30 Sonra Yakup oğullarına şu buyrukları verdi: “Ben ölmek, halkıma kavuşmak üzereyim. Beni Kenan ülkesinde atalarımın yanına, Mamre yakınlarında Hititli Efron'un tarlasındaki mağaraya, Makpela Tarlası'ndaki mağaraya gömün. İbrahim o mağarayı mezar yapmak üzere Hititli Efron'dan tarlasıyla birlikte satın almıştı. 31 İbrahim'le karısı Sara, İshak'la karısı Rebeka oraya gömüldüler. Lea'yı da ben oraya gömdüm. 32Tarla ile içindeki mağara Hititler'den satın alındı.”
33 Yakup oğullarına verdiği buyrukları bitirince, ayaklarını yatağın içine çekti, son soluğunu vererek halkına kavuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
49:2-27 Bu, Yaratılış Kitabı’ndaki en uzun şiirdir (bkz. Yar.9:26-27; Yar.14:19-20; Yar.27:27-29,Yar.27:39-40; Yar.48:15-16,Yar.48:20). Yakup’un kutsamaları sadece on iki oğluna değil, onların soylarına da yöneliktir (bkz. Yar.49:28).
49:4 su gibi oynaksın Ruben kendi çıkarına göre davranan, arzularını denetleyemeyen biriydi (Yar.35:22). İlk oğulluk hakkını elinde tutmak istedi (krş. Yar.32:31’e ait not) ama günahları yüzünden bu hakkı kaybetti. Üstün olmayacaksın artık, çünkü babanın yatağı na girip Bkz. Yar.35:22 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yar.37:21 ve Yar.48:5’e ait notlar.
49:5 Şimon’la Levi kardeştir İkisi de şiddetten hoşlanan, öfkeli ve zalim kişilerdi (bkz. Yar.49:6-7).
49:7 dağıtacağım Bu sözler, Şimon’un soyunun Yahuda bölgesinde asimile olması (bkz. Yşu.19:1 ve ilgili not) ve Levi’nin soyunun da tüm ülkeye dağıtılıp otlaklık alanlar çevresinde kırk sekiz kente yerleşmesiyle gerçekleşecektir (bkz. Yar.48:6’ya ait not; ayrıca bkz. Say.35:2,Say.35:7; Yşu.14:4; Yşu.21:41).
49:8 Krş. Yar.27:29,Yar.27:40; Yar.37:7,Yar.37:9. Yahuda, kardeşlerin seni övecek Bkz. Yar.43:3’e ait not. Sırasıyla güneydeki ve kuzeydeki krallıklarda önderlik eden oymaklar olarak Yahuda ve Yusuf’a verilen kutsamalar en detaylılarıdır (Yar.49:8-12,Yar.49:22-26). Yahuda, Yakup’un dördüncü oğluydu (Yar.29:35); ancak Ruben, Şimon ve Levi önderlik haklarını kaybettiklerinden dolayı Yakup, önderliği Yahuda’ya verdi.
49:9 bir aslan yavrusudur Yetki, güç ve cesaret simgesi. Yahuda (veya İsrail) sıkça aslan olarak betimlenir (bkz. Hez.19:2 ve ilgili not; özellikle Say.24:9). Yahuda’nın soyundan gelen İsa Mesih de (bkz. Yar.43:3) Yahuda Aslanı olarak tanımlanır (Va.5:5 ve ilgili not).
49:10 Geleneksel olarak Mesih’le ilgili bir ayet olduğu kabul edilir. Bu sözler öncelikle Davut’ta, nihayetinde de Mesih’te gerçekleşecektir. Sahibi İbranice’den “Şilo” veya “Şilo’ya” diye de çevrilebilir. Sahibi gelene kadar Hez.21:27’de neredeyse sözcüğü sözcüğüne tekrar edilir. Asası Bkz. Say.24:17 ve ilgili not.
49:11 Yahuda’nın soyu bir gün yerleşik ve gönençli bir hayat sürecekti.
49:13 Aşer ve Manaşşe oymaklarının arasında olmasına rağmen, Zevulun oymağının toprakları Akdeniz’e yakındı (Yas.33:19). Yas.49:16-17 Dan... bir yılan. Danoğulları’nın hainliği Hak.18:27’de anlatılır. atın topuklarını ısırıp. Dan oymağından olan Şimşon tek başına Filistliler’e karşı gelecektir (Hak.14-16. bölümler). Hak.49:18 Yakup Tanrı’dan yardım dilemek için kutsamalarına kısa süreliğine ara verir. Hak.49:19 Gad akıncıların saldırısına uğrayacak. Şeria’nın doğusunda bulunan (bkz. Yşu.13:24-27) Gad’ın soyu, sıklıkla Moavlılar’ın saldırısına maruz kalacaktır. Mesa (bkz. 2Kr.3:4) ve stel (İÖ dokuzuncu yüzyıla ait bir Moav kabartması) kabartmaları bunu doğrular. 2Kr.49:20 Zengin yemekler olacakAşer’de.Akdeniz’in yakınlarındaki verimli tarlalar (bkz. Yşu.19:24-30) Aşer’in soyunun gönenç içinde yaşamasını sağlayacaktır. Yşu.49:21 Naftali salıverilmiş geyiğe benzer. Bağımlı olmaktan hoşlanmayan mizacı vurgulanıyor olabilir. Celile Gölü’nün kuzeyindeki dağlık bölgede yalnız yaşamaları bu özelliklerini körükleyecektir (bkz. Yşu.19:32-38). Yşu.49:22 meyveli... verimli. Efrayim adı üzerinde bir sözcük oyunu (bkz. Yar.41:52’ye ait not). Yakup onun, Yusuf’un ilk oğlu Manaşşe’den üstün olacağını söylemişti (Yar.48:19-20). Filizleri duvarların. üzerinden aşar Efrayim’in soyu kendilerine ayrılan bölgeyi genişletecektir (bkz. Yşu.17:14-18).
49:24 yayı sağlam Efrayimoğulları (bkz. Hak.8:1; Hak.12:1) savaşlarda çoğunlukla zafer kazanacaktır (bkz. Yşu.17:18). Yakup’un güçlü Tanrısı İbranicesi özellikle, halkını kurtarmak üzere Tanrı’nın eyleme geçtiğini vurgular (bkz. Mez.132:2,Mez.132:5; Yşa.49:26; Yşa.60:16). İsrail’in Kayası İbranicesi, RAB’bin İsrail’in güvenilir dayanağı olduğunu vurgular (bkz. Yas.32:4,Yas.32:15,Yas.32:18,Yas.32:30-31). Mezmurlar’da (bkz. Mez.18:2’ye ait not) ve Yeşaya Kitabı’nda bu benzetme sıklıkla kullanılır. Çobanı Bkz. Yar.48:15’e ait not.
49:25 Bkz. Hoş.12:7-8. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’dır Bkz. Yar.17:1’e ait not.
49:26 Yusuf’un... kardeşleri arasında önder Bkz. Yar.49:8; Yar.48:19’a ait notlar. Efrayim özellikle kuzey oymakları arasında üstün olacaktı (bkz. Yşu.16:9; Yşa.7:1-2; Hoş.13:1).
49:27 Benyamin aç kurda benzer Bkz. Ehud, Saul ve Yonatan’ın yaptıkları, Hak.3:12-30; 1Sa.11-15. bölümler; Benyamin’in soyundan olan birkaç kişinin zalimlikleri, Hak.19-21. bölümler.
49:28 İsrail’in on iki oymağı Bkz. Yar.49:2-27’ye ait not.
49:29-30 beni... atalarımın yanına... gömün Yakup, atalarının topraklarının Tanrı’nın vaat ettiği topraklar olduğunu unutmamıştır (bkz. Yar.23:19’a ait not).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş