Yaratılış 36

36
Esav'ın Soyu
(1Ta.1:35-37)
1Esav'ın, yani Edom'un öyküsü: 2 Esav şu Kenanlı kızlarla evlendi: Hititli Elon'un kızı Âda; Hivli Sivon'un torunu, Âna'nın kızı Oholivama; 3 Nevayot'un kızkardeşi, İsmail'in kızı Basemat. 4Âda Esav'a Elifaz'ı, Basemat Reuel'i, 5Oholivama Yeuş, Yalam ve Korah'ı doğurdu. Esav'ın Kenan ülkesinde doğan oğulları bunlardı.
6Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, evindeki bütün adamlarını, hayvanlarının hepsini, Kenan ülkesinde kazandığı malların tümünü alıp kardeşi Yakup'tan ayrıldı, başka bir ülkeye gitti. 7Birlikte yaşayamayacak kadar çok malları vardı. Yabancı olarak yaşadıkları bu topraklar davarlarına yetmiyordu. 8Esav –Edom– Seir dağlık bölgesine yerleşti.
9Seir dağlık bölgesine yerleşen Edomlular'ın atası Esav'ın soyu:
10Esav'ın oğullarının adları şunlardır:
Esav'ın karılarından Âda'nın oğlu Elifaz, Basemat'ın oğlu Reuel.
11Elifaz'ın oğulları:
Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz.
12Timna Esav'ın oğlu Elifaz'ın cariyesiydi. Elifaz'a Amalek'i doğurdu. Bunlar Esav'ın karısı Âda'nın torunlarıdır.
13Reuel'in oğulları:
Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
Bunlar Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıdır.
14Sivon'un torunu ve Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın Esav'a doğurduğu oğullar şunlardır:
Yeuş, Yalam, Korah.
15Esavoğulları'nın boy beyleri şunlardır:
Esav'ın ilk oğlu Elifaz'ın oğulları:
Teman, Omar, Sefo, Kenaz, 16Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifaz'ın soyundan beylerdi ve Âda'nın torunlarıydı.
17Esav oğlu Reuel'in oğulları şunlardır:
Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuel'in soyundan gelen beylerdi ve Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıydı.
18Esav'ın karısı Oholivama'nın oğulları şunlardır:
Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın soyundan gelen beylerdi.
19Bunların hepsi Esav'ın –Edom'un– oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.
Seir'in Soyu
(1Ta.1:38-42)
20Ülkede yaşayan Horlu Seir'in oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, 21Dişon, Eser, Dişan. Seir'in Edom'da beylik eden Horlu oğulları bunlardı.
22Lotan'ın oğulları:
Hori, Hemam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
23Şoval'ın oğulları:
Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam.
24Sivon'un oğulları:
Aya ve Âna. Babası Sivon'un eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Âna'dır bu.
25Âna'nın çocukları şunlardı:
Dişon ve Âna'nın kızı Oholivama.
26Dişon'un oğulları şunlardı:
Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.
27Eser'in oğulları şunlardı:
Bilhan, Zaavan, Akan.
28Dişan'ın oğulları şunlardı:
Ûs, Aran.
29Horlu boy beyleri şunlardı:
Lotan, Şoval, Sivon, Âna, 30Dişon, Eser, Dişan. Seir ülkesindeki Horlu boy beyleri bunlardı.
Edom Kralları
(1Ta.1:43-54)
31İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti:
32Beor oğlu Bala Edom Kralı oldu. Kentinin adı Dinhava'ydı.
33Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
34Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
35Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.
36Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
37Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
38Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 39Akbor oğlu Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pau'ydu. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.
40Boylarına ve bölgelerine göre Esav'ın soyundan gelen beylerin adları şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mivsar, 43Magdiel, İram. Sahip oldukları ülkede yaşadıkları yerlere adlarını veren Edom beyleri bunlardı.
Edomlular'ın atası Esav'dı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-43 9-43. ayetlerdeki bilgiler, 1-8. ayetlerdeki bilgilerin genişletilmiş halidir. Yakup’un soyuyla ilgili daha detaylı bir anlatımdan önce (bkz. Yar.31:1-50 :26 ve Yar.37:2’ye ait notlar) Esav’ın soyuyla ilgili bir özet bulunur. Onlar da İbrahim ve Sara’ya vaat edilen ulusların (Yar.17:5-6,Yar.17:16) bir parçasıdır (krş. Yar.25:12-18).
36:1 öyküsü Bkz. Yar.2:4’e ait not. Esav’ın yani Edom’un Bkz. Yar.25:30 ve ilgili not.
36:2-3 Bkz. Yar.26:34’e ait not.
36:7 Bkz. Yar.13:6; ayrıca bkz. Yar.26:20 ve ilgili not.
36:8 Seir Edom’un öbür adı. Sözcük İbranice’de ‘saç’ anlamına gelen sözcüğe benzer; “Esav”ın bir başka anlamı da olabilir (bkz. Yar.25:25’e ait not). Esav’ın boyu, Seir’in yerlileri (bkz. Yar.11:5-6 ve ilgili not) olan Horlular’ı (bkz. Yar.36:20) oradan kovmuş olmalıdır. Seir’in soy ağacı Yar.36:20-28’de verilir.
36:10-14 Esav’ın soyu, Yar.36:15-19’da boy beyleri olarak geçer (bkz. 1Ta.1:35-37).
36:11 Elifaz’ın... Teman Eyüp’ün arkadaşlarının birinin adının Temanlı Elifaz olarak geçmesi (Eyü.2:11) ve Eyüp’ün Uz topraklarından olduğunun belirtilmesi (Eyü.1:1), onun Edom’da yaş adığını düşündürür (bkz. Yar.36:28,Yar.36:34).
36:12 Amalek’i Bkz. Yar.14:7’ye ait not.
36:20-28 Seir’in soy ağacı, Yar.36:29-30’da kısaltmış halde boy beyleri olarak geçer (bkz. 1Ta.1:38-42).
36:31 İsrailliler’i yöneten bir kralın olmadığı dönemde İsrail’de krallığın olduğu dönemden dolaylı olarak söz edildiğine göre bu ifade, Musa’dan sonraki bir dönemde yani krallık döneminde güncellenmiş olmalıdır (bkz. Yar.14:14’e ait not).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş