Yaratılış 50

50
Yakup'un Gömülüşü
1Yusuf kendini babasının üzerine attı, ağlayarak onu öptü. 2Babasının cesedini mumyalamaları için özel hekimlerine buyruk verdi. Hekimler İsrail'i mumyaladılar. 3Bu iş kırk gün sürdü. Mumyalama için bu süre gerekliydi. Mısırlılar İsrail için yetmiş gün yas tuttu.
4Yas günleri geçince, Yusuf firavunun ev halkına, “Eğer benden hoşnut kaldınızsa, lütfen firavunla konuşun” dedi, 5 “Babam bana ant içirdi: ‘Ölmek üzereyim. Beni Kenan ülkesinde kendim için kazdırdığım mezara gömeceksin’ dedi. Şimdi lütfen firavuna bildirin, izin versin gideyim, babamı gömüp geleyim.”
6Firavun, “Git, babanı göm, andını yerine getir” dedi.
7Böylece Yusuf babasını gömmeye gitti. Firavunun bütün görevlileri, sarayın ve Mısır'ın ileri gelenleri ona eşlik etti. 8Yusuf'un bütün ailesi, kardeşleri, babasının ev halkı da onunla birlikteydi. Yalnız çocukları, davarlarla sığırları Goşen'de bıraktılar. 9Arabalarla atlılar da onları izledi. Büyük bir alay oluşturdular.
10Şeria Irmağı'nın doğusunda Atat Harmanı'na varınca, yüksek sesle, acı acı ağıt yaktılar. Yusuf babası için yedi gün yas tuttu. 11O bölgede yaşayan Kenanlılar, Atat Harmanı'ndaki yası görünce, “Mısırlılar ne kadar hüzünlü yas tutuyor!” dediler. Bu yüzden, Şeria Irmağı'nın doğusundaki bu yere Avel-Misrayim[a] adı verildi.
12Yakup'un oğulları, babalarının vermiş olduğu buyruğu tam tamına yerine getirdiler. 13 Onu Kenan ülkesine götürüp Mamre yakınlarında Makpela Tarlası'ndaki mağaraya gömdüler. O mağarayı mezar yapmak üzere tarlayla birlikte Hititli Efron'dan İbrahim satın almıştı. 14Yusuf babasını gömdükten sonra, kendisi, kardeşleri ve onunla birlikte babasını gömmeye gelenlerin hepsi Mısır'a döndüler.
Yusuf Kardeşlerine Güven Veriyor
15Babalarının ölümünden sonra Yusuf'un kardeşleri, “Belki Yusuf bize kin besliyordur” dediler, “Ya ona yaptığımız kötülüğe karşılık bizden öç almaya kalkarsa?” 16-17Böylece Yusuf'a haber gönderdiler: “Babamız ölmeden önce Yusuf'a şöyle deyin diye buyurmuştu: ‘Kardeşlerin sana kötülük yaptılar, lütfen onların suçunu, günahını bağışla.’ Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın Tanrısı'nın kullarıyız.” Yusuf bu haberi alınca ağladı.
18Bunun üzerine kardeşleri gidip onun önünde yere kapanarak, “Senin köleniz” dediler.
19Yusuf, “Korkmayın” dedi, “Ben Tanrı mıyım? 20Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. 21Korkmanıza gerek yok, size de çocuklarınıza da bakacağım.” Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi.
Yusuf'un Ölümü
22Yusuf'la babasının ev halkı Mısır'a yerleştiler. Yusuf yüz on yıl yaşadı. 23Efrayim'in üç göbek çocuklarını gördü. Manaşşe'nin oğlu Makir'in çocukları onun elinde doğdu.
24Yusuf yakınlarına, “Ben ölmek üzereyim” dedi, “Ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek; sizi İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ant içerek söz verdiği topraklara götürecek.” 25 Sonra onlara ant içirerek, “Tanrı kesinlikle size yardım edecek” dedi, “O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz.”
26Yusuf yüz on yaşında öldü. Onu mumyalayıp Mısır'da bir tabuta koydular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
50:2 Mesleği mumyalama olan kişiler kiralanabilirken Yusuf’un kendi halkından birini seçmesinin nedeni, muhtemelen putperestlere ait dini törenlerin uygulanmasını istememesiydi.
50:3 yetmiş gün Muhtemelen mumyalamanın başladığı günden itibaren.
50:5 babam bana ant içirdi Bkz. Yar.47:29-31. gideyim Hevron’a.
50:10 Atat Harmanı’na Bkz. Rut.1:22’ye ait not.
50:11 Avel-Misrayim ‘Mısırlılar’ın yası’ veya ‘Mısırlılar’ın çayırı’ anlamına gelir.
50:15 kin besliyordur... öç almaya kalkarsa Krş. Yar.27:41-45 ve ilgili not.
50:18 önünde yere kapanarak Bkz. Yar.37:7’ye ait not; ayrıca bkz. Yar.37:9. Senin köleniz Krş. Yar.44:9,Yar.44:33.
50:19 Ben Tanrı mıyım? Bkz. Yar.30:2’ye ait not.
50:20 Tanrı... kötülüğü iyiliğe çevirdi Tanrı, Yakup’un oğullarının kardeşlerine duydukları nefretten ötürü yaptıkları kötülükleri, İsrailliler’i, Mısırlılar’ı ve kıtlık sırasında Mısır’a yiyecek için gelen tüm ulusları kurtarmak için kullanmıştır. Bu olaylar aracılığı yla, uluslara yaşam vermeyi amaçladığını ve bu amacı İbrahim’in soyu aracılığıyla gerçekleştireceğini gösterdi (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:17-18).
50:23 üç göbek çocuklarını gördü Krş. Eyü.42:16. Makir’in Manaşşe’nin ilk oğlu, güçlü Gilatlılar’ın atası (Yşu.17:1). Daha sonraları Makir adı Manaşşe adıyla aynı anlamda anılır oldu (bkz. Hak.5:14 ve ilgili not). çocukları onun elinde doğdu Yusuf muhtemelen Makir’in çocuklarını evlat edinmiştir (bkz. Yar.30:3’e ait not).
50:24 Tanrı kesinlikle... söz verdiği topraklara götürecek Yusuf, Tanrı’nın toprakla ilgili vaadini unutmamıştır (İbr.11:22; krş. Yar.15:16; Yar.46:4; Yar.48:21).
50:25 Bkz. Yar.47:29-31. kemiklerimi buradan götürürsünüz Yüzyıllar sonra Musa, atasının bu andını yerine getirecektir (bkz. Çık.13:19; ayrıca bkz. Yar.33:19; Yşu.24:32 ve ilgili not).
50:26 Yusuf yüz on yaşında öldü Bkz. Yar.50:22. Eski Mısır kayıtlarına göre yüz on yıl ideal ömür uzunluğuydu. Mısırlılar’a göre bu durum, Yusuf’un Tanrı’nın kutsadığı biri olduğunun göstergesiydi.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş