Yaratılış 40

40
Yusuf Tutsakların Düşünü Yorumluyor
1Bir süre sonra Mısır Kralı'nın sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler. 2Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi. 3Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf'un tutsak olduğu zindanda göz altına aldı. 4Muhafız birliği komutanı Yusuf'u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar.
5Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. 6Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü. 7Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, “Niçin suratınız asık bugün?” diye sordu.
8“Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok” dediler.
Yusuf, “Yorum Tanrı'ya özgü değil mi?” dedi, “Lütfen düşünüzü bana anlatın.”
9Baş saki düşünü Yusuf'a anlattı: “Düşümde önümde bir asma gördüm. 10Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. 11Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.”
12Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç çubuk üç gün demektir. 13Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. 14Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, firavuna benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. 15Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım.”
16Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusuf'a, “Ben de bir düş gördüm” dedi, “Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı. 17En üstteki sepette firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.”
18Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç sepet üç gün demektir. 19Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler.”
20Üç gün sonra, firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerinin önünde baş sakisiyle fırıncıbaşını zindandan çıkardı. 21-22Yusuf'un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki firavuna şarap sunmaya başladı. Ama firavun fırıncıbaşını astırdı. 23Gelgelelim, baş saki Yusuf'u anımsamadı, unuttu gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
40:1-41:57 Tanrı’nın Yusuf’a iki rüyanın yorumunu vermesi, Yusuf’un daha sonra Firavun’un düşlerini yorumlamasının yolunu hazırlar (41. bölüm). Sonunda her şey Yusuf’un yorumladığı ş ekilde gerçekleşecektir (42-46. bölümler).
40:2 Firavun Bkz. Çık.1:7’e ait not. baş sakiyle Bkz. Neh.1:11’e ait not. Tanrı bu kişi aracılığıyla Yusuf’un Firavun’la tanışmasını sağlayacaktır (bkz. Yar.41:9-14).
40:5 Düşleri farklı anlamlar taşıyordu Bkz. Yar.20:3’e ait not. Tanrı, Yusuf’un Mısır’da önemli bir konuma yükselmesiyle sonuçlanacak yolu hazırlamaya başlamıştı.
40:8 Yorum Tanrı’ya özgü Çünkü sadece Tanrı gelecekte olacakları bilir (bkz. Yar.41:16,Yar.41:25,Yar.41:28; Dan.2:28). anlatın Rüyalarda verilen vahyin yorumlanmasında Yusuf Tanrı’nın bir aracısıdır; Tanrı’nın vahyinin uluslara açıklanmasında da İsrail halkı Tanrı’nın aracısı olacaktır (bkz. Yar.18:7; Yar.41:16,Yar.41:28,Yar.41:32; Bilgi Kutusu: Kâ-hinler, s.128).
40:14 her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa Bkz. Yar.40:23; krş. Yar.41:1,Yar.41:9-13.
40:15 zindana Bkz. Yar.39:20’ye ait not. Bu sözcüğün İbranicesi Yar.37:24’te “kuyu” olarak çevrilen sözcükle aynıdır; Yusuf’un ağabeyleri yüzünden başına gelenlerle bağlantı kurulmaktadır.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş