Yaratılış 39

39
Yusuf'la Potifar'ın Karısı
1İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürmüştü. Firavunun görevlisi, muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililer'den satın almıştı. 2 RAB Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. 3Efendisi RAB'bin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. 4Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. 5Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren RAB Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. 6Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi; yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi.
Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. 7Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak, “Benimle yat” dedi. 8Ama Yusuf reddetti. “Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor” dedi, “Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. 9Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim?” 10Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de, Yusuf onun isteğini kabul etmedi.
11Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçerde ev halkından hiç kimse yoktu. 12Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak, “Benimle yat” dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı.
13Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce, 14uşaklarını çağırdı. “Bakın şuna!” dedi, “Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. 15Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı.”
16Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. 17Ona da aynı şeyleri anlattı: “Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. 18Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı.”
19Karısının, “Kölen bana böyle yaptı” diyerek anlattıklarını duyunca, Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. 20Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı.
Ama Yusuf zindandayken 21RAB onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancıbaşı Yusuf'tan hoşnut kaldı. 22Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. 23Zindancıbaşı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü RAB Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
39:1-23 Yusuf’un öyküsü (bkz. Yar.37:36) devam eder; İsrailliler’in Kenan’dan Mısır’a yolculuğunun ilk aşaması gerçekleşmektedir.
39:1 İsmailliler Bkz. Yar.37:25’e ait not. Mısır’a götürmüştü Yusuf’un Kenan ve Mısır’da yaşadıkları, İsrail’in ulus olarak Mısır’da yaş adıklarına benzerdir. Yusuf, Tanrı’nın kutsaması sayesinde Potifar’ın evinde onurlu bir konuma getirilir; daha sonra haksız bir ş ekilde hapse atılır, son olarak da Mısırlılar arasında üst düzeyde bir konuma sahip olur. Benzer şekilde İsrail halkı da ilk başta Mısır’da hoş karşılanır (Yusuf sayesinde); sonra tutsak olarak yaş atılırlar; ancak sonunda Tanrı Mısırlılar’ın gözü önünde İsrail’i onurlandırır (Musa’nın hizmeti aracılığıyla). Yaratılış Kitabı yazıldığında Mısır’dan çıkış sırasında yaşanan olaylar bilindiği için ataların ve Tanrı’nın yaptıklarının bu olayların bir habercisi olduğu bu şekilde vurgulanabilmiştir (bkz. Yar.15:13-16; Yar.48:21-22; Yar.50:24-25).
39:2-6 Bkz. Yar.39:20-23. Yusuf hangi konumda olursa olsun Tanrı’yla olan yakın ilişkisi asla değişmemiştir.
39:2 RAB Yusuf’la birlikteydi Bkz. Yar.39:3,Yar.39:21,Yar.39:23; Yar.26:3’e ait not; Elç.7:9.
39:5 RAB Yusuf sayesinde Potifar’ın evini kutsadı Tıpkı Tanrı’nın Yakup sayesinde Lavan’ı kutsaması gibi (Yar.30:27). İbrahim’in soyu, uluslar için bir bereket kaynağı olmaya devam etmektedir (bkz. Yar.12:2-3).
39:6 sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi Lavan’ın sürüsünü Yakup’a emanet etmesi gibi (Yar.30:31-34), Potifar’ın evi tamamen Yusuf’un sorumluluğundaydı. Daha sonra hapishanede (Yar.39:22-23) ve sonrasında da tüm Mısır’da (Yar.41:41) bütün sorumluluk ona ait olacaktı. Yusuf’un böylesi yetkiye sahip olması, babası gibi kurnazlıkla değil, tamamen RAB’bin kutsaması sayesinde olmuştu. Yusuf, yaşam tarzıyla İsrail’in gerçek bir temsilcisiydi.
39:9 Tanrı’ya karşı günah işlerim Her günah öncelikle ve en çok Tanrı’ya karşıdır (bkz. Mez.51:4).
39:10 Krş. Hak.14:17; Hak.16:16-17.
39:14 bu İbrani Bkz. Yar.39:17; ayrıca bkz. Yar.14:13’e ait not.
39:20 kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere Potifar Yusuf’u zindanda değil, muhafız birliği komutanının evindeki zindanda hapis tutmuştur (Yar.40:3).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş