Yaratılış 32

32
1Yakup yoluna devam ederken, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. 2Onları görünce, “Tanrı'nın ordugahı bu” diyerek oraya Mahanayim[a] adını verdi.
Yakup Esav'la Karşılaşmaya Hazırlanıyor
3Yakup Edom topraklarında, Seir ülkesinde yaşayan ağabeyi Esav'a önceden haberciler gönderdi. 4Onlara şu buyruğu verdi: “Efendim Esav'a şöyle deyin: Kulun Yakup diyor ki, ‘Şimdiye kadar Lavan'ın yanında konuk olarak kaldım. 5Öküzlere, eşeklere, davarlara, erkek ve kadın kölelere sahip oldum. Efendimi hoşnut etmek için önceden haber gönderiyorum.’ ”
6Haberciler geri dönüp Yakup'a, “Ağabeyin Esav'ın yanına gittik” dediler, “Dört yüz adamla seni karşılamaya geliyor.” 7Yakup çok korktu, sıkıldı. Yanındaki adamları, davarları, sığırları, develeri iki gruba ayırdı. 8“Esav gelir, bir gruba saldırırsa, hiç değilse öteki grup kurtulur” diye düşündü.
9Sonra şöyle dua etti: “Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın Tanrısı RAB! Bana, ‘Ülkene, akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım’ diye söz verdin. 10Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Şeria Irmağı'nı geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. 11Yalvarırım, beni ağabeyim Esav'dan koru. Gelip bana, çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. 12 ‘Seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu denizin kumu gibi sayılamayacak kadar çoğaltacağım’ diye söz vermiştin bana.”
13-15Yakup geceyi orada geçirdi. Birlikte getirdiği hayvanlardan ağabeyi Esav'a armağan olarak iki yüz keçi, yirmi teke, iki yüz koyun, yirmi koç, yavrularıyla birlikte otuz dişi deve, kırk inek, on boğa, yirmi dişi, on erkek eşek ayırdı. 16Bunları ayrı sürüler halinde kölelerine teslim ederek, “Önümden gidin, sürüler arasında boşluk bırakın” dedi. 17Birinci köleye buyruk verdi: “Ağabeyim Esav'la karşılaştığında, ‘Sahibin kim, nereye gidiyorsun? Önündeki bu hayvanlar kimin?’ diye sorarsa, 18‘Kulun Yakup'un’ diyeceksin, ‘Efendisi Esav'a armağan olarak gönderiyor. Kendisi de arkamızdan geliyor.’ ” 19İkinci ve üçüncü köleye, sürülerin peşinden giden herkese aynı buyruğu verdi: “Esav'la karşılaştığınızda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. 20‘Kulun Yakup arkamızdan geliyor’ diyeceksiniz.”
“Önden göndereceğim armağanla onu yatıştırır, sonra kendisini görürüm. Belki beni bağışlar” diye düşünüyordu. 21Böylece armağanı önden gönderip geceyi konakladığı yerde geçirdi.
Yakup Güreş Tutuyor
22Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti. 23Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi. 24Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. 25Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. 26Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor” dedi.
Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıtladı.
27Adam, “Adın ne?” diye sordu.
“Yakup.”
28 Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail[b] denecek” dedi, “Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin.”
29Yakup, “Lütfen adını söyler misin?” diye sordu.
Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. Sonra Yakup'u kutsadı.
30Yakup, “Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel[c] adını verdi.
31Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. 32Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
32:1 Tanrı’nın melekleriyle karşılaştı Bkz. Yar.28:12.Artık düşman olduğu Lavan’ın topraklarından ayrılan Yakup, eski düşmanı Esav’ın topraklarına girmek üzeredir. Tanrı, vaat ettiği üzere Yakup’la birliktedir (bkz. Yar.28:15; Yar.31:3; ayrıca bkz. Yar.26:3’e ait not).
32:2 Mahanayim ‘İki ordugâh’ anlamına gelir. Gilat’ta (bkz. Yar.31:21’e ait not), Şeria Irmağı’nın doğusunda ve Yabbuk Irmağı’nın kuzeyinde yer alır (bkz. Yar.32:22’ye ait not). Yakup, melekler ordusunu ve Tanrı’nın ordugâhını Tanrı’dan bir onay olarak gördükten sonra bu önemli yere bu adı verir. Tanrı’nın orduları, Kenan topraklarına güvenli bir şekilde girmesi için ona eşlik eder (bkz. Yar.33:12,Yar.33:15). Ancak Esav’la karşılaşmaktan korkan Yakup kendi çabalarıyla (bkz. Yar.32:7,Yar.32:10) kendini korumaya çalışmaktadır.
32:3 Edom... Seir Yakup’un gitmekte olduğu yerin oldukça güneyindeydi, ancak Yakup Esav’ın öç almak için peşine düşeceğini düşünüyordu.
32:6 dört yüz Savaşabilecek erkeklerin yaklaşık sayısı (bkz. 1Sa.22:2; 1Sa.25:23; 1Sa.30:9-10). Yakup çobanlıkla geçinirken Esav avcılık yaparak geçimini sağlıyordu (1Sa.27:40).
32:9 dua etti Beytel’den ayrıldıktan sonraki ilk duası.
32:11 çocuklarla annelerine Yakup, Esav öç almaya niyetliyse, kendisiyle birlikte tüm ailesine zarar vereceğini biliyordu.
32:12 soyunu denizin kumu gibi Bkz. Yar.22:17 ve ilgili not; Yar.28:14.
32:22 Yabbuk Lut Gölü’nün yaklaşık 35 km kuzeyinden (bugünkü Ürdün Irmağı’na) akan Zerka Irmağı.
32:24 yalnız kaldı Beytel’de olduğu gibi (Yar.28:10-22). Bir adam Tanrı kendisini bu şekilde göstermiştir (bkz. Yar.32:30; Yar.16:7’ye ait not; Hoş.12:4-5). güreşti Burada bir sözcük oyunu vardır: Tanrı Yabbuk’ta Yakup’la güreşir. Yakup hayatı boyunca üstün olmaya çalışmıştı; önce Esav’a sonra da Lavan’a karşı.Ancak Kenan topraklarına dönmek üzereyken Esav veya başka bir insanla değil, Tanrı’yla “güreşmesi” gerektiğini gördü.
32:25 yenemeyeceğini... uyluk kemiğinin başına çarptı Tanrı, Yakup’un güreşebileceği bir biçime büründüyse de istediğinde onu etkisiz kılabileceğini gösterir.
32:26 beni kutsamadıkça Yakup sonunda kutsamanın ancak Tanrı’dan geldiğini kabul eder.
32:28 artık sana Yakup değil Vaat edilen topraklara girmek üzere olan Yakup kutsamanın Tanrı’dan geldiğini kabul ettiğinde Tanrı da onun adını değiştirerek Yakup’u hizmetkârı olarak kabul eder (bkz. Yar.17:5 ve ilgili not; Yar.35:10). İsrail ‘Tanrı’yla güreşir’ (ya da ‘Tanrı güreşir’) anlamına gelir.
32:29 Yakup’u kutsadı Yakup’un gece boyunca Tanrı’yla güreşmesi, Tanrı’nın onun yaşamını kutsamasıyla son buldu. Bu andan itibaren Yakup yaşamının kutsanması için kendi çabalarına değil, Tanrı’nın tasarısına, vaatlerine ve bereketlerine bağlı olduğunu kavradı. Tanrı daha sonra bu gerçeği İsrail (Yakup) soyuna hatırlatacaktır (Zek.Yar.4:6).
32:30 Tanrı’yla yüz yüze görüştüm Bkz. Yar.16:13’e ait not; Çık.24:10; Çık.33:23; Say.12:18; ayrıca bkz. Hak.6:22-23; Hak.13:22. Peniel ‘Tanrı’nın yüzü’ anlamına gelir.
32:31 güneş doğdu Bu vurgunun yapılmasının nedeni, muhtemelen Yakup’un yeni bir yaşama başlamış olmasıdır; yıllardır Tanrı’nın kutsamasını almak için insanlarla (ağabeyiyle, babasıyla ve Lavan’la, 27-31. bölümler) mücadele eden Yakup artık kendi tasarılarına ve gücüne güvenmekten vazgeçmiştir. Tanrı’nın kutsamasının kişinin mücadelesine bağlı olmadığını, Tanrı’nın bunu O’na güvenen kişiye verdiğini öğrenmiştir.
32:32 uyluk kemiğinin üzerindeki siniri Muhtemelen siyatik kasını.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş