Efesliler 1

1
1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan Efes'te[a] bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam! 2Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Mesih'te Sahip Olduğumuz Ayrıcalıklar
3Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. 4O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.[b] 6Öyle ki, sevgili Oğlu'nda[c] bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
9Tanrı sır olan isteğini, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. 10Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. 11Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik[ç]. 12Öyle ki, Mesih'e ilk umut bağlayan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. 13Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Pavlus'un İmanlılar için Duası
15-16Bunun için, Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. 17Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20 O'nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın[d] yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21Tanrı O'nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. 22 Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Tanrı’nın isteğiyle... elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Pavlus hem Tanrı’dan aldığı yetkiyi vurguluyor, hem de mektubun devamında Tanrı’nın egemen tasarısı ve amacıyla ilgili yapacağı güçlü vurguya hazırlık yapıyor. Pavlus’tan Bkz. Rom.1:1. Efes’te Bu sözcük bazı Grekçe elyazmalarında bulunmaz. Bu da mektubun, Efes’teki kilise dâhil, birkaç kiliseye hitaben yazılmış olabileceğini gösterir (bkz. Elç.19:10). kutsallara Tanrı’nın, halkı olmaya çağırdığı tüm imanlılara (bkz. Ef.1:15-16,Ef.1:18-20 ; Rom.1:7’ye ait not). Mesih İsa’ya ait olan Bu ifade, kurtuluşun kaynağı olan Mesih’le özdeşleşmeyi anlatır. Pavlus’un sıkça kullandığı “Mesih’in bedeni” benzetmesi, imanlıların Mesih’le ruhsal özdeşleşmesini de ifade eder (bkz. Ef.1:23; Ef.2:14-16; Ef.4:4-6,Ef.4:12,Ef.4:16; Ef.5:23,Ef.5:30).
1:2 lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3 kutsamayla... kutsamış... övgüler Bu sözcükler Grekçe’de aynı kökten türetilmiştir. Yahudiler “kutsama” sözcüğünü, hem Tanrı’nın insana yönelik iyiliklerini hem de insanın O’na övgülerini ifade etmek için kullanmıştır. göksel yerlerde Bu ifade, Mesih’in yüceltilmesinin (dirilişi ve Tanrı’nın tahtının sağına oturuşu) ve imanlının yüceltilmiş Mesih’le özdeşleşmesinin cennete ait gerçekler olduğunu ve bu gerçeklerin meydana geldiği alanı vurgular (bkz. Ef.1:3,Ef.1:20-22; Ef.2:5-6; Ef.3:10-11; Ef.6:12 ve ilgili notlar).
1:4 kutsal ve kusursuz Bkz. Ef.5:27. Kutsallık, Tanrı’nın seçiminin nedeni değil, sonucudur. Burada, imanlının Mesih ile özdeşleşmesi sonucu olan kutsallıktan söz edilmektedir (bkz. Çık.3:5; Lev.11:44; 1Ko.1:1-3’ e ait notlar). dünyanın kuruluşundan önce Krş. Yu.17:24. seçti Tanrı’nın seçimi, Pavlus’un mektuplarında sıkça işlenen bir konudur (Rom.8:29-33; Rom.9:6-26; Rom.11:5,Rom.11:7,Rom.11:28; Kol.3:12; 1Se.1:4; 2Se.2:13; Tit.1:1). Konu bu bölümde şu şekilde vurgulanmaktadır: (1) O... bizi seçti (bu ayet); (2) bizi önceden belirledi ( Tit.1:5); (3) önceden belirlenip Mesih’te seçildik (Tit.1:11). Kutsal Kitap’ta seçim kavramı, hem Tanrı’nın mutlak yetkisini ve tasarısını hem de seçilenlerin yeni konumunu (Tanrı’nın oluşturduğu yeni topluluk, kutsal halkı) ve sorumluluğunu vurgulamaktadır (bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741).
1:4-5 Grekçesi’nden, “O kendi önünde kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgiyle önceden belirledi” (krş. Ef.3:16-19; Ef.4:2,Ef.4:15; Ef.5:2) diye de çevrilebilir.
1:5 kendisine oğullar olalım Bkz. Rom.8:23 ve ilgili not.
1:6 sevgili Oğlu’nda İsa Mesih’te. Grekçe’den birebir çevirisi:“Sevgili’de”. övülsün Lütuf yoluyla seçilme, Tanrı’nın yüceliği ve övülmesi içindir (bkz. Ef.1:12,Ef.1:14).
1:7-8 Mesih’in kanı aracılığıyla Krş. Ef.2:13; 1Pe.1:18-19. kurtuluşa Bkz. Ef.1:14; Ef.4:30; Makale: Kurtuluş, s.1716; ayrıca bkz. Rom.3:24; Tit.2:14 ve ilgili notlar.
1:9 sır Bkz. Rom.11:25; Kol.1:25-26’ ya ait notlar.
1:10 birleştirecek Pavlus burada, matematikte toplama işlemini belirten bir terim kullanmıştır. Tanrı, gelecekte her ş eyi Mesih’te uyumlu, anlamlı ve O’na tâbi kılacaktır.
1:11 Mesih’te Mesih, Tanrı’nın kurtuluş tasarısının merkezidir. İster tüm evren, ister bir imanlı söz konusu olsun, yalnızca Mesih’le ilişkide anlamlı bir gelecek vardır. seçildik Grekçesi’nden “mirasçı atandık” diye de çevrilebilir (bkz. Ef.1:4-5; ayrıca Rom.8:29-30 ve ilgili notlar).
1:12 Mesih’e ilk umut bağlayan bizler Mektubun geneli ele alındığında Pavlus’un söz ettiği kişilerin, öbür uluslardan önce iman eden (Pavlus gibi) İsrailliler olduğu anlaşılmaktadır. Mektup boyunca görülen “biz, siz” ayrımı (örn. Ef.1:11-14; Ef.2:1-3,Ef.2:11-13,Ef.2:17-18), çoğunlukla Yahudi olanlar ile Yahudi olmayanlar ayrımını belirtmek üzere yapılmıştır. Pavlus kendi gibi Yahudi olanlar için “biz”, Yahudi olmayan Efesliler’in çoğu için “siz” ifadesini kullanır.
1:13 Gerçeğin bildirisini Bkz. 2Ti.Ef.2:15 ve ilgili not. siz de Bkz. Ef.1:12’ye ait not. mühürlendiniz Mühür bir nesnenin kime ait olduğunu, ne olduğunu, kimin yetkisinde ve güvencesinde olduğunu gösterir. Kutsal Ruh’la mühürlenen kimse Mesih’e aittir.
1:3-14 Metnin Grekçesi’nde tek bir cümle olan bu ayetler bir övgü duası niteliğindedir. Pavlus, Baba ( Ef.1:3-6), Oğul ( Ef.1:7-12) ve Kutsal Ruh ( Ef.1:13-14) sayesinde sahip olunan kutsamalardan söz eder.
1:14 mirasımızın Bkz. Kol.1:12; ayrıca bkz. İbr.9:15; 1Pe.1:3-4 ve ilgili notlar. güvencesidir Bkz. Rom.8:23’e ait not.
1:18-20 Pavlus bu ayetlerde, Mesih’in dirilişindeki tanrısal gücün imanlılar için (ve imanlılar aracılığıyla) etkin olan güç ile aynı olduğunu (Flp.3:10-11 ve ilgili not) vurgulamak amacıyla, güçle ilgili çeşitli terimler kullanmaktadır (bkz. Giriş). çağrısından Bkz. Rom.8:28 ve ilgili not; Flp.1:13-14; 2Ti.Flp.1:9-10 ; İbr.3:1. umut Bkz. Bilgi Kutusu:Umut, s.1666. İmanlının sonsuz yaşam güvencesi, imanlıda yaşayan Kutsal Ruh’tur ( Ef.1:14). kutsallara verdiği mirasın Grekçesi’nden “kutsallardan oluşan mirasın” diye de çevrilebilir. Buna göre ifade ‘Tanrı’nın gelecekte vereceği miras’ (bkz. Ef.1:14; Kol.1:12) veya ‘kutsalların kendileri’ (krş. Mez.2:8; Yşa.53:10) anlamına gelebilir. yüreklerinizin gözleri ‘Aklınız’ veya ‘anlayışınız’ anlamında. sağında En yüksek onur ve yetki yeri.
1:21 bütün yönetimlerin... bütün adların Mesih düşünülebilecek bütün varlıklardan üstündür.
1:22 ayakları altına Pavlus, Davut’un Mez.8:5-6’da insan için kullandığı ifadeyi İsa Mesih için kullanır (krş. İbr.10:13). baş Mesih yalnızca kilisenin değil, her ş eyin başıdır (bkz. Ef.1:10’ a ait not).
1:23 bedenidir Bkz. Ef.1:14-16; Ef.4:4-6,Ef.4:12,Ef.4:16; Ef.5:30.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş