Efesliler 1:3-6

Mesih'te Sahip Olduğumuz Ayrıcalıklar
3Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. 4O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.[a] 6Öyle ki, sevgili Oğlu'nda[b] bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3 kutsamayla... kutsamış... övgüler Bu sözcükler Grekçe’de aynı kökten türetilmiştir. Yahudiler “kutsama” sözcüğünü, hem Tanrı’nın insana yönelik iyiliklerini hem de insanın O’na övgülerini ifade etmek için kullanmıştır. göksel yerlerde Bu ifade, Mesih’in yüceltilmesinin (dirilişi ve Tanrı’nın tahtının sağına oturuşu) ve imanlının yüceltilmiş Mesih’le özdeşleşmesinin cennete ait gerçekler olduğunu ve bu gerçeklerin meydana geldiği alanı vurgular (bkz. Ef.1:3,Ef.1:20-22; Ef.2:5-6; Ef.3:10-11; Ef.6:12 ve ilgili notlar).
1:4 kutsal ve kusursuz Bkz. Ef.5:27. Kutsallık, Tanrı’nın seçiminin nedeni değil, sonucudur. Burada, imanlının Mesih ile özdeşleşmesi sonucu olan kutsallıktan söz edilmektedir (bkz. Çık.3:5; Lev.11:44; 1Ko.1:1-3’ e ait notlar). dünyanın kuruluşundan önce Krş. Yu.17:24. seçti Tanrı’nın seçimi, Pavlus’un mektuplarında sıkça işlenen bir konudur (Rom.8:29-33; Rom.9:6-26; Rom.11:5,Rom.11:7,Rom.11:28; Kol.3:12; 1Se.1:4; 2Se.2:13; Tit.1:1). Konu bu bölümde şu şekilde vurgulanmaktadır: (1) O... bizi seçti (bu ayet); (2) bizi önceden belirledi ( Tit.1:5); (3) önceden belirlenip Mesih’te seçildik (Tit.1:11). Kutsal Kitap’ta seçim kavramı, hem Tanrı’nın mutlak yetkisini ve tasarısını hem de seçilenlerin yeni konumunu (Tanrı’nın oluşturduğu yeni topluluk, kutsal halkı) ve sorumluluğunu vurgulamaktadır (bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741).
1:4-5 Grekçesi’nden, “O kendi önünde kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgiyle önceden belirledi” (krş. Ef.3:16-19; Ef.4:2,Ef.4:15; Ef.5:2) diye de çevrilebilir.
1:5 kendisine oğullar olalım Bkz. Rom.8:23 ve ilgili not.
1:6 sevgili Oğlu’nda İsa Mesih’te. Grekçe’den birebir çevirisi:“Sevgili’de”. övülsün Lütuf yoluyla seçilme, Tanrı’nın yüceliği ve övülmesi içindir (bkz. Ef.1:12,Ef.1:14).
1:3-14 Metnin Grekçesi’nde tek bir cümle olan bu ayetler bir övgü duası niteliğindedir. Pavlus, Baba ( Ef.1:3-6), Oğul ( Ef.1:7-12) ve Kutsal Ruh ( Ef.1:13-14) sayesinde sahip olunan kutsamalardan söz eder.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş