Galatyalılar 6

6
İyilik Yapmaktan Usanmayalım
1Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. 2Birbirinizin ağır yükünü taşıyın, böylece Mesih'in Yasası'nı yerine getirirsiniz. 3Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa, kendini aldatmış olur. 4Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. 5Herkes kendine düşen yükü taşımalı.
6Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın.
7Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. 8Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir. 9İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. 10Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.
Son Uyarılar ve Selamlar
11Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum! 12Bedende gösterişe önem verenler, yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. 13Oysa sünnetlilerin kendileri bile Kutsal Yasa'yı yerine getirmiyor, sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. 14Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür[a], ben de dünya için. 15Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır. 16Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsraili'ne esenlik ve merhamet olsun.
17Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum.
18Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Kardeşler Bkz. Gal.1:1-2 ve Rom.1:13’e ait not. ruhsal olan sizler Olgun imanlılar (krş. İbr.5:11-14). yola getirin İmanlı birinin kilisece di siplin altına alınmasının amacı, ruhsal bakımdan gelişmesine yardım etmektir (bkz. 2Se.3:14).
6:2 Birbirinizin yükünü taşıyın Bir imanlının tek başına taşıyamayacağı kadar ağır olan sıkıntıları diğer imanlılarla paylaşması gerektiği vurgulanıyor (bkz. Rom.5:1-4). Burada özellikle, Rom.6:1’de söz edilen günaha ayartılma durumu söz konusu olabilir. Mesih’in Yasası’nı Bkz. 1Ko.9:21 ve ilgili not.
6:4-5 Buradaki vurgu kişisel sorumluluk üzerindedir (bkz. 1Ko.11:28; 2Ko.13:5). İmanlılar her ne kadar günaha ayartılma konusunda birbirlerine destek olsalar da nihayetinde her imanlı kendi yaptıklarıyla sorumludur. Metindeki sözcüğün ('taşımalı') Grekçesi gelecek zaman kipinde olduğundan dolayı burada muhtemelen her Hıristiyan’ın Tanrı’ya hesap vereceği (bkz. Rom.14:10,Rom.14:12; Rom.14:10’a ait not; 2Ko.5:10 ve ilgili not) gelecekteki yargıdan söz edilmektedir.
6:6 bütün nimetleri paylaşsın Bkz. Flp.4:14-19; 1Ti.5:17 ve ilgili not.
6:7 ne ekerse onu biçer İlke yalnızca olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda da uygulanmalıdır (Gal.6:8-9; bkz. 2Ko.9:6).
6:8 Bkz. Rom.8:13. ölüm Bkz. Gal.5:19-21. sonsuz yaşam Pavlus Gal.5:19-21’de, Tanrı’nın Egemenliği’ni miras almaktan söz ederken miras alınacak tanrısal egemenliğe, burada ise sonsuz yaşam biçmekten söz ederken bu egemenlikte tadı çıkarılacak bereketli yaşama (bkz. Yu.3:15-16 ve ilgili not) dikkat çeker.
6:10 özellikle iman ailesinin üyelerine Bkz. 1Ti.5:8.
6:11 büyük harflerle Vurgulamak amacıyla. kendi elimle Mektubun buraya kadar olan kısmının, çağın adetlerine uyularak bir yazmana dikte ettirildiği anlaşılmaktadır (krş. Rom.16:22 ve ilgili not).
6:12 zulüm görmemek için Kuralcı Yahudi imanlılar sünneti savundukları için, Hıristiyanlık karşıtı Yahudiler’den tepki almaları daha az olasıydı. Bu kişiler yalnızca kendilerini düşünüyorlardı (bkz. Giriş). sizi sünnet olmaya zorluyorlar Krş. Gal.2:3.
6:14 çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem Bkz. 1Ko.1:31; 1Ko.2:2. O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür Grekçe’den birebir çevirisi:“Bunun (veya O’nun) aracılığıyla dünya benim için çarmıha gerilmiştir”. dünya Tanrı karşıtı olan bütün dünya görüşleri, felsefeler ve düşünceler (bkz. Yu.1:9’a ait not; 1Yu.2:15). dünya benim için ölüdür, ben de dünya için Bkz. Gal.2:19-20; Gal.5:24.
6:15 yeni yaratılış Söz konusu olan sadece kişisel bir değişim değildir.Adem’e ait kişi (günahın boyunduruğu altında, Yasa’nın gereklerine tâbi, sonsuz ölüme mahkum, doğal benlikle yönetilen vs.) Rab İsa’ya iman ettikten sonra bağışlanıp İsa’ya ait (“yeni yaratık”, 2Ko.5:17 ; günahın hakimiyetinden ve Yasa’dan özgür, sonsuz yaşama ve Kutsal Ruh’a sahip vs.) olmuştur. Va.21-22. bölümlerde açıklanan yeni yere, yeni göğe ait olanlar belirlenmiştir.
6:16 Bu kurala Bkz. Gal.6:14-15. Tanrı’nın İsraili’ne Bazı yorumcular bu ifadenin, İbrahim’in yeni soyu ve vaade göre mirasçılardan (bunlar imanlı Yahudiler ile öbür uluslardan olan imanlılardır) oluş an evrensel Kilise’den söz ettiğine inanır (Gal.3:29; krş. Rom.9:6; Flp.3:3). Bazıları ise bağlacı “bile” yerine “ve” şeklinde tercüme ederek bu ifadeyi yalnızca Yahudi kökenli Hıristiyanlar ile sınırlandırır. Dilbilgisi ve bağlam açısından ikinci görüşün doğru olması daha muhtemeldir. esenlik ve merhamet Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
6:17 İsa’nın yara izlerini Antik çağlarda “izler” için kullanılan Grekçe sözcük, köleleri ya da hayvanları ayırt eden damgayı ifade ediyordu. Pavlus’un acıları (hastalık, Gal.4:13-14; 2Ko.12:7; taşlanma, Elç.14:19; dövülme, Elç.16:22; 2Ko.11:25), onu Mesih’in kulu olarak damgalamıştır (2Ko.1:10).
6:18 Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not. ruhunuzla birlikte olsun ! ‘Sizinle birlikte olsun’ anlamında (bkz. 2Ko.13:14 ve ilgili not). Amin Çoğunlukla bir şükran veya kutsama duasının sonunda kullanılan onaylama sözcüğü.

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş