Galatyalılar 4

4
1Şunu demek istiyorum: Mirasçı her şeyin sahibiyse de, çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. 2Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır. 3Bunun gibi, biz de ruhsal yönden çocukken, dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. 4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 6Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun “Abba[a]! Baba!” diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize[b] gönderdi. 7Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.
Pavlus'un Galatyalılar için Kaygıları
8Ne var ki, eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda, gerçek olmayan tanrılara kölelik ettiniz. 9Şimdiyse Tanrı'yı tanıdınız, daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? 10Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz! 11Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim?
12Kardeşler, size yalvarıyorum, benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. 13Bildiğiniz gibi, Müjde'yi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. 14Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleğini, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. 15Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki, elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. 16Peki, size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum?
17Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor, ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. 18Niyet iyiyse, yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. 19Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. 20Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum!
Sara'yla Hacer Örneği
21Kutsal Yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, Yasa'nın ne dediğini bilmiyor musunuz? 22 İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. 23Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. 24Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı'ndandır, köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. 25Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. 26Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. 27 Nitekim şöyle yazılmıştır:
“Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın!
Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen,
Yükselt sesini, haykır!
Çünkü terk edilmiş kadının,
Kocası olandan daha çok çocuğu var.”
28Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. 29 Olağan yoldan doğan, Kutsal Ruh'a göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. 30 Ama Kutsal Yazı ne diyor?
“Köle kadınla oğlunu kov.
Çünkü köle kadının oğlu
Özgür kadının oğluyla birlikte
Asla mirasa ortak olmayacaktır.”
31İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:2 vasilerin Gal.3:24’te geçen “eğitmen”den daha geniş kapsamlı bir ifadedir (Mat.20:8 ve Luk.1:2-3’te geçen “kâhya” sözcüğünün Grekçesi, “vasi” sözcüğünün Grekçesi ile aynı köktendir).
4:3 temel ilkelerine Bkz. Kol.2:8 ve ilgili not. kölelerdik Bkz. Gal.3:23’e ait not.
4:4-5 zaman dolunca Kutsal Yasa döneminin bittiği, lütuf döneminin başladığı zaman söz konusudur (bkz. Gal.1:4 ve ilgili not). Yasa altında Krş. Gal.5:18; Rom.6:14’e ait notlar. kadından doğan Mesih, ilahi özyapısının yanı sıra tümüyle gerçek bir insandı. özOğlu’nu gönderdi Bkz. Yu.1:14; Yu.3:16; Rom.1:1-6; 1Yu.4:14 ve ilgili notlar. oğulluk hakkını Bkz. Rom.8:15 ; krş. Rom.8:23 ve ilgili not. Tanrı, Mesih’e iman eden Yahudiler (geçmişte Tevrat’ın ş eriatı altında yaşayanları) ile öbür uluslardan olanları, tanrısal egemenliğin mirasçı evlatları olarak ailesine kabul eder.
4:6 öz Oğlu’nun... Ruhu’nu Rom.8:9’da “Tanrı’nın Ruhu” ve “Mesih’in Ruhu” olarak tanımlanan yeni bir vasi (Rom.4:2; bkz. Rom.8:2; Ef.1:13-14). Abba ! Baba ! Bkz. Mar.14:36; Mat.6:9-13’ e ait not. seslenen Bu sözcüğün Grekçesi, genellikle derin bir duyguyu ve coşkuyu içeren bir anlamda yorumlanır. yüreklerinize Birçok Grekçe elyazmasında, “yüreklerimize” diye geçer.
4:8 Tanrı’yı tanımadığınız zamanlarda Bkz. 1Ko.12:2; 1Se.1:4-5.
4:9 değersiz, etkisiz ilkelere Bkz. Gal.1:3’e ait not. dönüyorsunuz Bkz. Gal.3:1-3. Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz ? Galatyalılar’ın, yetişkin evlatların (ruhsal anlamda olgunlaşmış imanlılar olarak) sahip olduğu özgürlüğün tadını çıkarmaları gerekirken, dinsel törenlere, Kutsal Yasa’ya veya yaptıkları iyiliklere güvenmeleri, yeniden “çocukluk dönemine” döndüklerinin belirtisi olarak nitelendiriliyor.
4:10 Özel günler Şabat Günü ve Günahları Bağışlatma Günü (bkz. Lev.16:29-34) gibi. aylar, mevsimler Yeni Ay (bkz. Say.28:11-15; Yşa.1:13-14), Fısıh (Çık.12:18) ve İlk Ürünler (Lev.23:10) gibi. yıllar Şabat Yılı (bkz. Lev.25:4) gibi.
4:12 Kardeşler Bkz. Gal.1:1-2 ve Rom.1:13’e ait not.
4:13 hastalığım Pavlus’un çektiği rahatsızlığın ne olduğu belirtilmemiştir. ilk kez... bildirmiştim Pavlus ilk müjdeleme yolculuğunda Galatya’yı ziyaret ettiğinde (Elç.11:14-14:23).
4:14-15 Kuralcı Yahudi imanlıların etkisi altında kalan Galatyalılar’ın tavırları değişmişti.
4:16 gerçeği Tanrı’nın Mesih’le gösterdiği lütfu ile ilgili müjde söz konusudur (bkz. Gal.2:5; Ef.1:13-14). Pavlus, imanlıları Kutsal Yasa’ya tâbi olmaya zorlayanlar ile kendini kıyaslamaktadır.
4:17 Başkaları Kuralcı Yahudi imanlılar (bkz. Gal.2:4,Gal.2:12).
4:19 Çocuklarım ! Bkz. Elç.20:37-38; Flp.4:1; 1Se.2:7-8. Yuhanna da yazılarında imanlılara sıkça böyle hitap eder (örn. Yu.13:33; 1Yu.2:1; 1Yu.3:7) ; Pavlus’un bu ifadeyi yalnızca burada kullandığı görülür. Mesih sizde biçimleninceye dek Pavlus’un hizmetinin amacı (bkz. Ef.4:13-15; Kol.1:27).
4:21 Kutsal Yasa altında Şeriata bağlı. Bkz. Gal.4:4-5’e ait not.
4:22 iki oğlu İsmail köle olan Hacer’den (Yar.16:1-16), İshak İbrahim’in karısı (özgür) olan Sara’dan doğdu (Yar.21:2-5).
4:23 vaat Bkz. Yar.17:19; Yar.18:10-15; Yar.18:10’a ait not; krş. Rom.9:6-9.
4:24 Pavlus bu benzetmeyle, EskiAntlaşma’nın da kişinin Kutsal Yasa’yı yerine getirmekle değil, lütufla kurtulacağını bildirdiğini anlatır. İmanlıların yeni antlaşmayla birlikte sahip oldukları ayrıcalıklı konumu (“vaat çocukları”, Gal.4:28), Yasa’nın kişiyi günahtan kurtaramayan bağlayıcılığından özgür olduklarını, bu yüzden tekrar Yasa’nın gereklerini yerine getirmeleri için baskı uygulayanların (özellikle kuralcı Yahudi imanlıların, Gal.4:29) kendilerini yeniden günaha köleleştirmesine izin vermemeleri gerektiğini (kovmak, Gal.4:30) açıklamaktadır. antlaşmayı Bkz. Gal.3:15’e ait not. Sina Dağı’ndandır İsrail halkının yaşamını düzenleyen Kutsal Yasa’nın verildiği yer (bkz. Çık.19:2; Çık.20:1-17).
4:25 Şimdiki Yeruşalim’in karşılığıdır Yeruşalim, Yahudi inancının merkezini simgelediği için Sina Dağı’na denk bir anlam taşır.
4:26 göksel Yeruşalim Mesih’in gelişiyle görülecek olan cennetin örneği (krş. Va.21:2). Bu ayette, şimdiki Yeruşalim kentinden değil (Va.4:25), Tanrı’nın göksel kentinden söz edilmektedir. annemiz Hıristiyanlar, göksel Yeruşalim’in vatandaşları oldukları için cennetin çocuklarıdır (bkz. İbr.12:22-24).
4:27 Pavlus burada, sürgündeyken kısır ve verimsiz olan Yeruşalim’in (İsrail halkının) eski gönencine kavuşacağını belirten Yeşaya Peygamber’in bildirdiği vaatler (bkz. Yşa.54:1 ve ilgili not) ile başlangıçta ancak birkaç kişiyken Müjde aracılığıyla sayıları gitgide artan imanlıları ilişkilendiriyor.
4:28 vaat çocuklarısınız Bkz. Gal.3:29; Rom.9:8.
4:29 Kutsal Ruh’a göre doğana... nasıl zulmettiyse Bkz. Yar.21:9 ve ilgili not; Mez.83:5-6. ş imdi de öyle oluyor Bkz. Elç.13:50; Elç.14:2-5,Elç.14:19; 1Se.2:14-16.
4:30 Köle kadınla oğlunu kov Pavlus, Sara’nın Yar.21:10’daki sözlerini, Galatyalılar’ın kuralcı Yahudi imanlıları kiliseden dışlamasını teşvik etmek için Kutsal Kitap’tan bir dayanak olarak kullanır.
4:31 bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız Mesih imanlısı, Kutsal Yasa’ya tutsak biri değildir, İsa Mesih’e olan imanıyla yaşayan vaat çocuğudur (krş. Gal.3:7,Gal.3:29).

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş