Galatyalılar 5

5
Özgürlüğünüzü Koruyun
1Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.
2Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. 3Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum: Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmek zorundadır. 4Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız, Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. 5Ama biz aklanmanın verdiği umudun[a] gerçekleşmesini Ruh'a dayanarak, imanla bekliyoruz. 6Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır; yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır.
7İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? 8Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. 9 “Azıcık maya bütün hamuru kabartır.” 10Başka türlü düşünmeyeceğinize ilişkin Rab'de size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun, cezasını çekecektir.
11Bana gelince, kardeşler, eğer hâlâ sünneti savunuyor olsaydım, bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı, çarmıh engeli ortadan kalkardı. 12Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler!
Benlik ve Kutsal Ruh
13Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. 14 Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” 15Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz!
16Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 17Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. 18Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.
19-21Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar.
22-23Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 24Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. 25Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. 26Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 özgür Kutsal Yasa’nın boyunduruğundan tam bir özgürlük söz konusudur. kölelik boyunduruğuna Tanrı’nın beğenisini kazanmak için Kutsal Yasa’nın gereklerini yerine getirme yükü. Bu, günahkâr insan için taşınması imkânsız bir yüktür (bkz. Elç.15:10-11).
5:2 Sünnet koşulu, Eski Antlaşma dönemine ait uygulamalara dönüş anlamına geldiği için, imanlının Mesih’e ve Mesih’in sağladığı lütfa güvenmesini engeller (krş. Yar.17:10).
5:3 Kutsal Yasa’nın tümünü yerine getirmek zorundadır Eski Antlaşma Yasası bir bütün olduğundan, ona kısmen itaat etmek gibi bir seçenek yoktu (Yak.2:10).
5:4 lütfundan uzak düştünüz Çünkü Tanrı’nın rızasını Kutsal Yasa’yı (şeriatı) yerine getirmekle kazanmaya çalışmak ile Tanrı’nın lütfuyla kazanmak, birbirine zıttır (bkz. Gal.2:2 ve ilgili not; krş. Gal.3:3 ve ilgili not).
5:5 aklanmanın verdiği umudun Grekçesi’nden, “doğruluğa kavuşma umudunun” diye de çevrilebilir. Tanrı’nın Mesih’e iman edenlere verdiği yargı gününde mahkûmiyetten kurtulma vaadi söz konusudur.
5:6 ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır Bkz. Gal.1:2; Gal.6:15; 1Ko.7:19. imandır Bkz. 1Se.1:2-3.
5:7 İyi koşuyordunuz Kuralcı Yahudi imanlıların engellemelerinden önce. Bir kere daha Pavlus’un, Hıristiyan yaşamını bir koşu yarışına benzettiği görülür (bkz. örn. Gal.2:2; 1Ko.9:24-27; 1Ko.9:27’ye ait not; Flp.1:14-16; 2Ti.Flp.4:7). gerçeğe Bkz. Gal.2:5.
5:8 buna kanmanız Kuralcı Yahudi imanlıların sözlerine inanmak anlamında.
5:9 Bu özdeyiş Yahudi imanlıların kuralcılığının etkisini vurgulamak için kullanılmıştır. Kutsal Kitap’ta maya, çoğunlukla kötülüğü veya yanlış öğretinin yozlaştırıcı etkisini simgeler (bkz. Mar.8:15’e ait not; ayrıca krş. Mat.13:33 ve ilgili not).
5:11 kardeşler Bkz. Gal.1:1-2’ye ait not. bugüne dek baskı görür müydüm? İnsan gururu, kişinin kurtuluşa kavuşmak için bir şeyler yapmaya yeterli olmadığını kabul etmesini engeller. Müjde, sünneti ve Kutsal Yasa’ya itaati aklanma araçları olarak kabul etmemekte, bunun yerine Tanrı Oğlu olan İsa Mesih’e odaklanmaktadır. Bu inanç, buyrukları ve kuralları yerine getirerek kurtulacağına inanan kişileri (kuralcı Yahudi imanlıları) gücendirmektedir (bkz. Rom.9:32-33; Rom.9:32’ye ait not; 1Ko.1:23 ve ilgili not).
5:12 kendilerini hadım etseler ! Pavlus’un tepkisi, sünneti ön plana çıkarmaya çalışan kuralcı Yahudiler’e yöneliktir (krş. Flp.3:2).
5:13 özgürlük benlik için fırsat olmasın Bkz. Rom.6:1 ve ilgili not.
5:14 Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir Başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz şekilde davranmak, Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin sözlerinin özü ve amacıdır (Mat.7:12; krş. Mar.12:31).
5:15 birbirinizi ısırıp yiyorsanız 13-14. ayetlerde söz edilenin aksine, Kutsal Yasa’yı yerine getirerek Tanrı’nın ve insanların gözünde itibar kazanmaya çalışmak, kendini beğenmiş ve tenkitçi bir insan ruhu yaratır.
5:16 yaşayın Kutsal Yazılar’ı uygulamak konusunda imanlıyı aydınlatan Kutsal Ruh’un sağladığı rehberlik ve güçle yaşamak, günahlı arzuları yenmenin anahtarıdır (bkz. Gal.1:25; Rom.1:1-17).
5:18 Ruh’un yönetimindeyseniz Bkz. Rom.8:14. Yasa’ya bağı mlı değilsiniz Bkz. Rom.6:14 ve ilgili not. İmanlı, Kutsal Yasa’yı yerine getirmekle kutsallığa ermez; bunun yerine Kutsal Yazılar aracılığıyla Kutsal Ruh’un rehberliğine itaat eder. Hiçbir yasaya ihtiyaç olmaksızın imanlıda ruhsal meyve üreten Kutsal Ruh’tur (bkz. Gal.5:22-23’e ait not).
5:19-21 Bkz. Rom.1:29-31.
5:22-23 Bkz. öbür erdemler, 2Ko.1:4-10; Ef.4:2; Ef.5:9; Kol.3:12-15. İmanlılar, Kutsal Yasa’ya göre yaşamaya çalıştıklarında değil, Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşadıklarında Tanrı’nın karakteri kendilerinde gelişebilir. Ruh’un ürünüyse 1Ko.13:4-6’da yazılanlardan yola çıkılarak ‘Ruh’un meyvesi’nin aslen sevgi olduğu, ötekilerin sevginin sonucu olarak ortaya çıktığı görülür. yasa yoktur Bkz. 1Ti.1:9-10.
5:24 benliği... çarmıha germişlerdir Mesih’in ölümü, imanlının günaha, dünyaya, bedensel isteklere ve Şeytan’a karşı kazandığı zaferin temelidir (bkz. Gal.2:20; Gal.6:14; krş. İbr.2:14; 1Yu.3:8).

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş