Koloseliler 1

1
1-2Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan, Kolose'de bulunan, Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam! Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Pavlus Tanrı'ya Şükrediyor
3Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Babası'na her zaman şükrediyoruz. 4Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. 5-6İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde'den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. 7 Müjde'yi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. 8Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.
Pavlus'un Koloseliler için Duası
9Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. 10Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 11Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. 12Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. 14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Mesih'in Kimliği ve Görevi
15Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. 17Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. 19Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. 20Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
21Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. 23Yeter ki, duyduğunuz Müjde'nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde'nin hizmetkârı oldum.
Pavlus'un İmanlılara Hizmeti
24Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. 25-26Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı'nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz[a] duyurmaktır. 27Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. 28Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. 29O'nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 Tanrı’nın isteğiyle... elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Timoteos’tan Pavlus, Timoteos’tan 2. Korintliler, 1. ve 2. Selanikliler ve Filimon mektuplarında da söz etmiştir. Ancak “ben” zamirinin sürekli kullanılmasından da anlaşılacağı gibi, Pavlus mektubun tek yazarıdır. Mesih’e ait Pavlus, bu mektup boyunca imanlıların Mesih’le özdeşleşmesinden sıkça söz eder (bkz. Ef.1:1’e ait not). sadık Bkz. Kol.1:7; Kol.4:7,Kol.4:9. kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not. lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3 şükrediyoruz Pavlus ile Timoteos ( Kol.1:1-2). Pavlus’un mektupları (Galatyalılar’a yazılan hariç) şükran veya övgü ile başlar (bkz. Flp.1:3-5’e ait not). Şükretmek, bu mektubun önemli bir konusudur (bkz. Kol.1:12; Kol.2:7; Kol.3:15-17; Kol.4:2). İman ve sevgi için insanlara değil, bu erdemlerin kaynağı olan Tanrı’ya şükredilir.
1:4 kutsalları İmanlılar, günahın kefareti olarak ölen Mesih sayesinde kutsal kılınırlar; yani Tanrı’ya vakfolurlar. YeniAhit’in bu konuyla ilgili öğretişi önemli ağırlığa sahiptir. İmanlılar, içlerindeki Kutsal Ruh sayesinde, hayatları boyunca kutsallıkta gelişmeye devam ederler (bkz. Rom.1:7; Rom.6:22; 1Ko.1:1-3’e ait notlar).
1:5-6 Hıristiyanlık’ın üç önemli erdemi olan iman, sevgi ve umut aynı zamanda Rom.5:2-5; 1Ko.13:13; Gal.5:5-6; 1Se.1:2-3; 1Se.5:8; İbr.10:22-24’te de birlikte geçer. umuttan Bkz. Bilgi Kutusu:Umut, s.1666. bütün dünyada Pentikost Günü’nden sonraki otuz yıl içinde, kurtuluş müjdesinin Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına yayılmasını anlatmak için kullanılmış bir genellemedir (bkz. Kol.1:23; Rom.1:8 ve ilgili not; Rom.10:18; Rom.16:19). Hıristiyan inancı yöresel veya bölgesel değil, evrensel bir inançtır.
1:7 Epafras’tan Büyük olasılıkla Kolose’deki kilisenin kurucusu ve Laodikya ile Hierapolis (Kol.4:13) yakınlarında müjdeyi duyuran bir Koloseli’dir (Kol.4:12). Flp.2:25 ve Flp.4:18’deki Epafroditus ile aynı kişi değildir. Epafras’ın adının Epafroditus’un (Grekler’in sevgi tanrıçası Afrodit’ten gelir) kısaltılmış şekli olması, putperestlikten Mesih İsa’ya döndüğünü düşündürür. Epafras, Pavlus’un sevdiği ve takdir ettiği biridir (bkz. Flm.23-24). Roma’dayken Pavlus’a Kolose’deki kilisenin sorunlarından söz etmesi, Pavlus’un bu mektubu yazmaya karar vermesine neden olmuştur (Flp.1:4,Flp.1:8).
1:8 Ruh’tan kaynaklanan sevginizi Bkz. Rom.5:5; Gal.5:22-23 ve ilgili notlar.
1:9 Tanrı’nın isteğini bütünüyle bilmenizi Kutsal Kitap’taki bilgi ve bilgelik, tanrısal seçimleri ayırt etmekle ilgilidir ; bilginin, bilgeliğin ve anlayışın, Rab’be yaraşır ve O’nu hoşnut eden bir yaş amla sonuçlanmasından söz eden Kol.1:10-12’ de böyle olduğu doğrulanmaktadır.
1:10 yaşamanız... için Pavlus Koloseli imanlıların gelişimi için onları teşvik eder (krş. Kol.2:7; Kol.3:7; Kol.4:5).
1:12 ışı ktaki Işık, Kutsal Kitap’ta genellikle kutsallığı (bkz. 1Yu.1:5 ve ilgili not), Tanrı’nın sözünü (Mez.119:105,Mez.119:130), görkemi (Yşa.60:1-3; 1Ti.1:15-16) veya yaşamı (Yu.1:4) simgeler. Bundan dolayı Tanrı (1Yu.1:5), Mesih (Yu.8:12) ve imanlı (Ef.5:8), karanlığın hükümranlığının ( Ef.1:13) zıddı olan ışıkla özdeşleştirilir (ayrıca bkz. Mez.27:1’e ait not). mirasına Bkz. 1Pe.1:3-4 ve ilgili not.
1:13 egemenliğine Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s.1383.
1:14 kurtuluşa Fidyenin ödenmesiyle (Mesih’in günahlı insanın yerine ölmesiyle; bkz. Kol.1:23-24 ve ilgili not), günaha tutsaklıktan kurtulup özgürlüğe kavuşma (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
1:15 görünümü Bkz. 2Ko.4:4 ve ilgili not; krş. İbr.1:3. Tanrı görünmezdir; ama başlangıçtan beri Tanrı Oğlu olan ve beden alıp insan olan İsa Mesih, Tanrı’yı yansıtır ve tanıtır (bkz. Yu.1:18; Yu.14:9). bütün yaratılışın ilk doğanı Burada “ilk doğan”, Mesih’in yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Bu ifadeyle Mesih’in tüm yaratılış üzerinde mutlak haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır (üstünlük, önem ve mutlak yetki; Kol.1:16-18); tıpkı Eski Antlaşma döneminde ilk doğan oğlun belirli ayrıcalıklara ve haklara sahip olması gibi.
1:16 tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O dönemde yaygın olan bir inanışa göre, ruhsal varlıkların (meleklerin) oluşturduğu bir yetki düzeni vardı; Pavlus, Mesih’in üstünlüğünü sorgulayanlara karşılık olarak bu görüşe ait terimleri kullanır, bu şekilde aslında tüm bunları yaratanın Tanrı Oğlu olduğunu vurgular (bkz. Giriş). Her şey O’nun aracılığıyla... yaratıldı Bkz. Yu.1:3. Pavlus Yu.1:15-20’ de “tüm yaratılış” ve “her şey” gibi ifadeleri tekrarlayarak, Mesih’in hepsinden üstün olduğunu vurgulamaktadır.
1:17 Her şeyden önce var olan O’dur Krş. Yu.1:1-2; Yu.8:58.
1:18 başı Mesih evrensel anlamda imanlılar topluluğunda en üstün ve en yüce olandır ve tüm imanlılar O’na bağımlıdır (bkz. 1Ko.11:3 ve Ef.1:22’ye ait notlar). başlangıç Yeni yaratılışın başlangıcı. ilk doğan Mesih, yeni (göksel) bir bedenle (bkz. 1Ko.15:3 5-50) ölümden dirilen ilk kişidir (krş. 1Ko.15:20).
1:19 doluluğunun İkinci yüzyılda güç kazanan Gnostik inanç sistemlerinde bu sözcük, insanların kaderlerini belirleyen ve yöneten doğaüstü güçlerin tümü anlamına gelirdi. Buradaki “doluluk”, Mesih’in, bütün sıfatlarıyla Tanrı olduğu anlamına gelmektedir (bkz. Kol.2:9).
1:15-20 Mesih’in üstünlüğü hakkında ilk Hıristiyanlar’ın söylediği bir ilahi olduğu tahmin edilir (bkz. Kol.3:16’ya ait not). Kolose’de başgösteren yanlış öğretiye karşı söylenmiş sözlerdir (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). Burada iki konu işlenmektedir: Mesih’in yaratılış üzerindeki üstünlüğü ( Kol.1:15-17) ve Mesih’in kurtarma konusundaki üstünlüğü ( Kol.1:18-20).
1:20 her şeyi... kendisiyle barıştırmaya Adem ve Havva günah işlediğinde, hem Tanrı ile insan arasındaki uyum hem de yaratılışın düzeni bozuldu (Rom.8:19-22). Bu yüzden Mesih çarmıhta ölerek Tanrı ile insanın barışmasını sağladı ve yozlaşmış dünyayı yenileme sürecini başlattı. Bu yenilenme Mesih’in yeryüzüne ikinci gelişinde tümüyle tamamlanacaktır (bkz. Rom.1:20-21 ve ilgili not). İsa Mesih’in sağladığı barışa ve esenliğe sahip olabilmek için kişinin kendini İsa’ya güvenle teslim etmesi gerekir (2Ko.5:18-6:2).
1:23 bütün yaratılışa Bkz. Kol.1:5-6’ya ait not.
1:24 acı çektiğime Pavlus, Yahudi olmayan uluslara hizmet ettiği süre içinde türlü acılar çekmişti (2Ko.11:23-27). Burada özellikle, ev hapsi sırasında yaşadıklarından söz etmektedir. eksikkalanlarını... tamamlıyorum Mesih’in bağışlanma sağlayan kefaretinde hiçbir eksiklik yoktur. Mesih çarmıhta insanların yerine günahın bedelini öderken acı çekmiştir ; Pavlus da Mesih’in insanların yerine günahın cezasını çektiğiyle ilgili müjdeyi günahlı dünyaya ulaştırmak için her acıya katlanmış ve bu anlamda Mesih’in acılarını tamamlamıştır (bkz. 2Ko.4:16-18; 2Ko.6:3-11; Flp.1:29-30; 2Ti.Flp.3:12).
1:25-26 görevle Bkz. 1Ko.9:16-18. Tanrı’nın sözünü... eksiksizduyurmaktır Krş. Rom.15:18-21. Tanrı’nın sözü, duyurulduğu zaman amacına ulaşacaktır (krş. Yşa.55:11 ; 2Ko.2:14-17 ve ilgili notlar). sırrı Bu sözcük, özellikle o dönemlerde, putperest tarikatlara mensup özel bir grubun elde edebileceği gizli bilgiyi tanımlamak için kullanılırdı. Pavlus, bu sözcüğü sürekli olarak “açıklanmış” (bu ayette), “açıkladı” (Ef.1:9), “açıklama” (Ef.1:8-9) ve “vahiy” (bkz. Rom.1 Ef.1:25 ve ilgili not) gibi sözcüklerle birlikte kullanarak anlamını kökten değiştirmiştir. eksiksiz Grekçesi’nden “her yerde” diye de çevrilebilir.
1:27 uluslar arasında... Mesih içinizdedir Pavlus özellikle Kolose topluluğuna hitap ettiğine göre (bkz. Giriş), burada söz edilen sır, Mesih’in Yahudi olmayan imanlılarda da yaşıyor olmasıdır (krş. Ef.3:6’ya ait not). yüceliğe Tanrı’nın kendi halkı için hazırladığı güvenli ve görkemli gelecekten söz edilmektedir (bkz. Kol.3:4; Rom.5:2 ve ilgili not; Rom.8:17-18; 1Ko.2:7-8 ve ilgili not; 1Ko.15:42-44 ve ilgili not; 1Se.2:12; 2Se.2:14; 2Ti.2Se.2:10; İbr.2:10; 1Pe.5:1-4 ve ilgili notlar; Va.21-22. bölümler).
1:28 yetkinleşmiş Bu sözcük, tarikatların sözde sırlarına ve bilgisine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılırdı (bkz. 1. Yuhanna: Giriş). Oysa asıl yetkinleşmiş kişiler, Mesih’in üstünlüğünü anlatan kurtuluş müjdesini kabul edenlerdir.
1:29 İnsan çabası ile Tanrı’nın yardımının birlikte etkin olmasının bir örneği (bkz. Flp.2:12-13).

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş