Koloseliler 4

4
1 Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın.
Çeşitli Öğütler
2Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. 3Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. 4Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.
5 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. 6Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.
Son Selamlar
7 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. 8İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. 9 Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.
10 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 11Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 12 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. 13Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. 14 Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler.
15Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya[a] ve evindeki topluluğa selam edin. 16Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. 17 Arhippus'a, “Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!” deyin.
18Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:18-4:1 Bkz. Ef.5:22-6:9 ve ilgili notlar.
3:22-4:1 Pavlus ne köleliği ne de efendilere başkaldırıyı onaylar ; aksine, hem köleleri hem de efendileri, ilişkilerinde Hıristiyan ilkelerini uygulayarak kölelik düzenini içten değiştirmeye davet eder. Pavlus’un bu mektupta kadınlar, kocalar, çocuklar ve babalardan çok köleler ve efendilere hitap etmesinin nedeni, muhtemelen köle Onisimos’un (Kol.4:9) Tihikos ile birlikte hem Koloseliler’e yazılan bu mektubu hem de Kolose’de yaşayan efendisi Filimon’a yazılan mektubu götürüyor olmasıdır.
4:2 Kendinizi duaya verin Bkz. Luk.11:1; Elç.2:42; Rom.12:12 ve 1Se.5:17’ye ait notlar.
4:3 sırrını Bkz. Kol.1:26-27 ve Rom.11:25’e ait notlar.
4:5 Sizden olmayanlara Mesih imanlısı olmayanlara (bkz. 1Ko.5:12-13; 1Se.4:12; 1Ti.3:7). Fırsatı değerlendirin Bkz. Ef.5:16 ve ilgili not.
3:1-4:6 İmanlıların kendi kimliğini bilmesi, Tanrı’nın isteğini yerine getirmekte güç sağlar. Pavlus ilk önce imanlılarla ilgili gerçekleri tanımlar (Kol.3:1-3,Kol.3:9-10), ardından bu kimliğe sahip olanlardan beklenenleri sıralar (Kol.3:1-2,Kol.3:5,Kol.3:8; Kol.3:12-4:6). Özet olarak imanlılar, Mesih’te nasıl bir yaşama kavuştularsa, günlük yaş amda da öyle davranmaya çağrılmaktadır (krş. Rom.6:1-13).
4:6 tuzla terbiye edilmiş Tuzla terbiye edilen her şey nasıl yumuşuyorsa, imanlının sözleri de ortamı yumuşatıcı ve insanları Rab’bin Müjdesi’ne hazırlayıcı nitelikte olmalıdır (bkz. Kol.3:8; Ef.4:29).
4:7 Tihikos Bkz. Ef.6:21’e ait not.
4:9 Onisimos’u Bkz. Filimon:Giriş.
4:10 Aristarhus Elçilerin İşleri’nde adı üç kez geçen bir Makedonyalı:(1) Efes’teki kargaşa sırasında Pavlus ile birlikteydi (Elç.19:29) ve bu yüzden Kolose’de tanınıyordu. (2) Hem Aristarhus hem de Tihikos (Elç.20:4) Yunanistan’da Pavlus’la birlikteydi. (3) Pavlus’a Roma yolculuğunda eşlik etmişti (Elç.27:2). Markos Bkz. Markos: Giriş. Pavlus, Barnaba’nın tavsiyesine rağmen, Pamfilya’da kendisini terk eden Markos’u ikinci müjdeleme yolculuğunda yanına almayı reddettiğinden beri (bkz. Elç.15:38 ve ilgili not) yaklaşık on iki yıl geçmiştir; aralarındaki sorunların çözülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Pavlus burada ve Flm.24’te (mektup Kolose’de bulunan Filimon’a aynı anda gönderilmiştir) Markos’a selam gönderir. Bundan beş yıl kadar sonra Pavlus, Markos’un kendisine verdiği destekten söz edecektir (2Ti.Elç.4:11 ; bkz. Elç.15:39’a ait not).
4:13 Hierapolis’tekiler Asya İli’nde (bugünkü Ege Bölgesi ve civarı), Laodikya’dan 9.5 km ve Kolose’den 22 km uzaklıkta bu lunan bir kentti. Bu kentteki kilise, muhtemelen Pavlus’un Efes’te geçirdiği üç yıl içinde kurulmuştu (Elç.19. bölüm), ancak büyük olasılıkla Pavlus’un kendisi tarafından kurulmamıştı (krş. Kol.2:1).
4:14 Luka O sıralarda Roma’da tutuklu bulunan Pavlus’la birlikte olan Luka, zaman zaman Pavlus’a yolculuklarında eşlik etmiştir. Dimas Sonraları Pavlus’u yüzüstü bırakıp ayrılacak olan imanlı bir emektaş (2Ti.Kol.4:10).
4:15 Nimfa Bir kadın adı. evindeki topluluğa İlk imanlı topluluklarının kilise binaları yoktu ; bu yüzden tapınma ve eğitim için evlerde toplanırlardı (krş. Yuhanna’nın annesi Meryem, Elç.12:12; Priska ve Akvila, Rom.11:3, 5; 1Ko.16:19 ; Filimon, Flm. 1-2).
4:16 Bu mektup aranızda okunduktan sonra İlk kiliselerde Pavlus’un mektupları topluluğa yüksek sesle okunurdu. Laodikya’dan gelecek mektubu Pavlus’un aslında Laodikyalılar’a yazmış olduğu ve Laodikyalılar’ın Koloseliler’e okumaları için vereceği bir mektup. Bu, Tihikos’un bölgeye ulaştırdığı (Efesliler, Filimon ve Filipililer mektupları dışında) dördüncü bir mektup veya Efesliler Mektubu (Efes’ten Laodikya’ya ve Kolose’ye ulaşan genel bir mektup) da olabilir (bkz. Efesliler:Giriş).
4:9-17 Onisimos ( Kol.1:9), Aristarhus ( Kol.1:10), Markos ( Kol.1:10), Epafras ( Kol.1:12), Luka ( Kol.1:14), Dimas ( Kol.4:14) ve Arhippus ( Kol.4:17) adlarının Filimon Mektubu’nda da geçmesi, Kolose ve Filimon mektuplarının aynı yer ve zamanda yazıldığına ilişkin önemli bir işarettir.
4:17 Arhippus Flm. 1-2’de, Pavlus’un birlikte mücadele verdiği kişi olarak geçer.
4:18 Mektuplarını dikte ettirmek (bkz. Rom.16:22), ancak özellikle bazı selamları kendi eliyle yazmak Pavlus’un âdetiydi (1Ko.16:21; Gal.6:11; 2Se.3:17; Flm.19). Kişisel imzası, mektubun ona ait olduğunu doğruluyordu. lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. sizinle birlikte olsun Bkz. 2Ko.13:14’e ait not.

Videolar

Koloseliler Girişi

Genel Bakış: Kolose, Denizli'nin 16 km. doğusunda bulunuyordu. Pavlus, oraya henüz gitmemişti; ama Epafras, büyük olasılıkla Pavlus Efes'teyken, onun temsilcisi olarak Müjde'yi Kolose'ye ulaştırmıştı. Bu arada, «Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti»1. Kolose'deki inanlıların gösterdiği gelişmeleri Pavlus'a bildiren de Epafras'tı. Pavlus, bundan sonra Tihikos ve Onisimos'u bu mektupla birlikte Kolose'ye gönderir2.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Kolose'deki inanlıların içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur3. Onlar için hararetle dua eder4; aralarında yanlış öğreti yayanların bulunmasından kaygı duyar5. Anladığımız kadarıyla bu öğreti, Yahudi din kuralları (Şabat Günü, bayramlar ve yiyeceklerle ilgili kurallar) ile sonradan Gnostisizm diye adlandırılan felsefe akımının karmaşığıdır. Özel bilgilere duyulan tutku, çilecilik ve meleklere tapınmayı da içerirdi. Pavlus, «bedenin başı» durumunda olan Mesih'e dayanmayan bu öğretiye şiddetle saldırıyor6.

Pavlus inanlıların dikkatini yine Mesih'e çekerek O'nun üstünlüğünü vurguluyor. O, «görünmez Tanrı'nın görünümü», «bütün yaratılışın ilk doğanı»dır. «Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır» ve «Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü»7. Koloseliler'i şu sözlerle uyarıyor: «Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın»8. Tanrı'yı daha iyi tanımalarını istiyor9.

Yanlış öğretiler bireyleri iyi davranmaya da yöneltemiyor. «Benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur»10. Pavlus, «Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri»11 olan Koloseli inanlıların, «Rab'be yaraşır biçimde yaşamalarını, O'nu her yönden hoşnut etmelerini»12 ister. Böylece 3:1 ile 4:6 arasında kalan ayetler, inanlıların nasıl davranması gerektiği konusunu işliyor.

Ana Hatlar:

1:1-12 Koloseliler'e selam ve dualar
1:13-23 Mesih'in üstünlüğü
1:24-2:5 Pavlus'un kutsallara hizmeti
2:6-15 Mesih'te yaşayın
2:16-23 Yanlış öğretilere karşı uyarılar
3:1-4:6 Mesih'te yeni yaşam
4:7-18 Haberler ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş