• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:17-5:20 Konular genel olarak imanlı yaşamının nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir (Ef.4:17; Ef.5:2,Ef.5:8,Ef.5:15).
5:6 Tanrı’nın gazabı Bkz. Zek.Ef.1:2; Rom.1:18 ve ilgili notlar.
5:7 oturup kalkmayın İmanlılar, İsa Mesih gibi, insanlarla bir arada olmalı (Luk.5:30-32; Luk.15:1-2), ancak onların günahkâr tutumlarına ortak olmamalıdırlar (krş. 2Ko.6:14 ve ilgili not).
5:8-18 Bu bölümde, Işık olan Tanrı’ya (1Yu.1:5) ait olanların, insan ilişkilerindeki (günahtan kaynaklanan) karanlığa ışı k getirecek aracılar olduğu gösterilerek (krş. Mat.5:14) ışık ile karanlık karşılaştırılıyor.
5:9 Bkz. Gal.5:22-23 ; krş. Ef.5:11.
5:11 katılmayın Bkz. Ef.5:7. açığa çıkarın Işık, karanlıkta olan her ş eyi açığa çıkarır ve günahın ne olduğunu gösterir.
5:14 şöyle deniyor Buradan itibaren, ilk Hıristiyanlar tarafından söylenen bir ilahinin sözleri yer alır (bkz. Kol.3:16’ya ait not). Uyan... diril! Günahkâra çağrı (krş. Ef.2:1-2 ve ilgili not).
5:15 Bilgelikten yoksun... bilgeler Krş. Yak.3:13-17.
5:16 Fırsatı değerlendirin Kötülüğün hüküm sürdüğü bu geçici dünyada imanlıdan, kısa olan yaşamını Tanrı’yla, Tanrı için ve başkaları yararına yaşayarak geçirmesi beklenir (bkz. Kol.4:5).
5:17 akılsız... anlayın Akılsızlık, zamanı akıllıca kullanmamak (bkz. Ef.5:16’ ya ait not), Tanrı’nın insanlık ve Mesih imanlıları için amaçladıklarını anlamamaktır. Tanrı’nın amaçları, bu mektubun ana konusudur (bkz. 1. bölüm).
5:18 sarhoş olmayın... Ruh’la dolun Kutsal Ruh, durumun gerekliliğine göre tapınma, hizmet ve tanıklık için imanlıyı güçlendirir. Ef.5:18-6:9 ile Kol.3:15-4:1 benzerdir; bu mektupta Ruh’la dolmaktan, Koloseliler Mektubu’nda da Mesih’in esenliğiyle yaşamaktan ve Mesih’in sözünün imanlıların yüreklerinde yaşamasından söz edilirken, imanlıların Tanrı’nın etkisi altında oldukları anlatılmak istenir. Bu etkinin sonuçları, her iki mektupta da aynı ş ekilde belirtilmiştir:Tanrı’yı sevinçle yürekten yüceltmek ve başka insanlarla karşılıklı, sağlıklı ilişkiler kurmak.
5:19 ezgiler, mezmurlar Bkz. Kol.3:16’ya ait not.
5:21-6:9 2. ve 3. bölümler Tanrı’nın, iman eden Yahudiler ile öbür uluslardan olan imanlıları Mesih’te yeni bir ilişkide nasıl bir araya getirdiğini açıklar (bkz. Ef.2:14-16’ya ait not). Ef.4:1-6’da bu birliğin önemi vurgulanır. Bu bölümlerde ise Pavlus, Kutsal Ruh’la dolan imanlıların her düzeyde nasıl yaşamaları gerektiğini gösterir (bkz. Kol.1:18-4:1; 1Pe.1:13-3 :12; krş. Rom.13:1-10).
5:20 durmadan... şükredin Bkz. Kol.2:7; Kol.3:15; Kol.4:2; 1Se.5:18.
5:21 birbirinize bağımlı olun Pavlus, buraya kadar ele aldığı konuyu tamamlar ve sonraki paragraflara giriş yapar ; kişilerin karşı lıklı tutumlarının, ilişkilerin gelişmesine nasıl yardım ettiğini gösterecektir. Karşılıklı bağlılığın, Kutsal Ruh’la dolmak ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Ef.5:18).
5:22 kadınlar... bağımlı olun 21. ayette sözü edilen karşılıklı bağlılığın bir yönü. Kadından, kendi yaşamını kocasının yönetiminde gönüllü olarak düzenlemesi beklenir (krş. Ef.5:25 ve ilgili not).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş