• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3-4 yeniden doğmamızı Bkz. Yu.3:3-8 ve ilgili notlar. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle Mesih’e iman edenlerin, Mesih gibi ölümden dirileceğine dair umudu güvence altına alınmıştır (bkz. 1Ko.15:20-23 ve ilgili notlar). yaşayan bir umuda Petrus sıkıntı ve zulüm çeken imanlılara dayanak olacak bu gerçeği sıklıkla hatırlatır (1Pe.1:13,1Pe.1:21; 1Pe.3:15; bkz. Bilgi Kutusu: Umut, s.1666). çürümez... bir mirasa Bu miras imanlının dirilişte alacağı yeni bedeni dâhil, kurtuluşun bütün bereketlerini kapsar ve ebediyete dayalıdır (bkz. İbr.9:15-16 ve ilgili notlar).
1:5 kurtuluşa Bkz. 2Ti. 1Pe.1:9-10’a ait not ; Makale:Kurtuluş, s.1716.
1:7 içtenliği kanıtlanan imanınız Bkz. Rom.5:3-4; Yak.1:2-4. İmanın sınanması ve sınamadan galip çıkması önemlidir; çünkü denenmelerden galip çıkan imanlılar, Tanrı’ya ait övgü, yücelik ve onura da ortak olurlar (bkz. 1Pe.5:4; 1Ko.4:5; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830).
1:8 Krş. Yu.20:29.
1:9 canlarınızın kurtuluşuna Bkz. İbr.4:12 ; İbr.6:19; İbr.10:39 ve ilgili notlar.
1:10 Size bağışlanacak olan lütuftan İmanla kurtuluşa kavuşmaktan (1Pe.1:9; ayrıca krş. 1Pe.1:13 ve ilgili not). peygamberler... araştırmalar yaptılar Peygamberlerin kendileri de bildirdikleri sözlerin ne anlama geldiğini bazen anlamamışlardır (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
1:11 Mesih Ruhu... tanıklık ettiğinde Mesih hakkındaki bilgileri Mesih yeryüzüne gelmeden önce peygamberlere bildiren Kutsal Ruh’tur. Mesih tarafından gönderildiği (bkz. Yu.16:7) ve O’nun adına hizmet ettiği için (bkz. Luk.4:14,Luk.4:18-19) böyle bir tanımlama yapılmıştır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Mesih’in çekeceği acılara... ardından gelecek yüceliklere Bkz. örn. Mez.22; Yşa.52:13-53:12; Zek.Yşa.9:9-10; Yşa.13:7; ayrıca bkz. Mat.16:21-23; Mat.17:22-23 ; Mat.20:19; Luk.24:26-27,Luk.24:46-47; Yu.2:19; Elç.3:17-21. hangi zamanı Grekçesi’nden “kimi” olarak da çevrilebilir.
1:12 size hizmet ettikleri Eski Antlaşma dönemi peygamberlerinin bildirilerinin bazılarının özellikle Mesih’in gelişiyle başlayan Yeni Antlaşma dönemine ilişkin olduğu görülür (bkz. örn. Luk.24:25; Elç.2:25-31; Elç.8:31-35; Elç.13:32-35; Rom.9:25-29; Rom.15:4; 1Ko.10:11). Bu sözlerin Mesih’in gelişinden yüzyıllar önce söylenmiş olması, Tanrı’nın tasarısının ne denli geniş zamana yayıldığının kanıtıdır. gökten gönderilen Kutsal Ruh’un Baba Tanrı, Petrus’un da hazır bulunduğu Pentikost Günü (bkz. Elç.2:33), Mesih aracılığıyla Kutsal Ruh’u gönderdi (bkz. Yu.14:16-17,Yu.14:26).
1:13 eyleme hazırlayın 1Pe.5:11’ de son bulan buyrukların başlangıcı (bkz. Giriş). size sağlanacak olan lütfa Kurtuluşun son aşamasından söz ediliyor (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş