Ovadya 1

1
Rab Edom'u Cezalandıracak
(Yer.49:7-22)
1 Ovadya'nın görümü.
Egemen RAB'bin Edom için söyledikleri:
RAB'den bir haber aldık:
Uluslara gönderdiği haberci,
“Gelin, Edom'la savaşalım!” diyor.
2Edom'a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
Herkes seni hor görecek” diyor.
3“Kaya[a] kovuklarında yaşayan,
Evini yükseklerde kuran sen!
Yüreğindeki gurur seni aldattı.
İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.
4Kartal gibi yükselsen de,
Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,
Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
5“Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Ama seni ne felaketler bekliyor;
6Esav'ın her şeyi yağmalanacak,
Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.
7Seninle antlaşma yapanların hepsi
Seni toprağından sürecek.
Güvendiğin insanlar
Seni aldatıp yenilgiye uğratacak,
Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak
Ve sen farkına varmayacaksın bile.”
8RAB diyor ki,
“O gün Edom'un bilge adamlarını,
Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.
9Ey Teman[b], yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,
Esav'ın dağlarında bulunanların hepsi
Kıyıma uğrayıp yok olacak.
10“Yakup soyundan gelen kardeşlerine
Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak
Ve sonsuza dek yok olacaksın.
11Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün
Uzakta durup seyrettin.
Öteki uluslar kapılarından içeri girip
Yeruşalim için kura çektiklerinde
Sen de onlardan biri gibi davrandın.
12Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden
Zevk almamalıydın.
Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,
Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.
13Halkım felakete uğradığı gün
Kente girmemeliydin,
O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,
Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.
14Kaçmaya çalışanları öldürmek için
Yol ağzında durmamalı,
O sıkıntılı günde kurtulanları
Düşmana teslim etmemeliydin.”
Tanrı Ulusları Yargılayacak
15“RAB'bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.
Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.
Yaptıkların kendi başına gelecek.
16Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,
Bütün uluslar da öyle içecekler.
İçip içip yok olacaklar,
Hiç var olmamış gibi.”
İsrail'in Zaferi
17“Ama kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacak
Ve orası kutsal olacak.
Yakup soyu da mirasına kavuşacak.
18Yakup soyu ateş,
Yusuf soyu alev,
Esav soyu anız olacak.
Onları yakıp yok edecekler.
Esav soyundan kurtulan olmayacak.”
RAB böyle diyor.
19Yahudalılar'dan Negev halkı Esav'ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar'ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat'ı mülk edinecekler. 20Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat'a kadar uzanan toprakları, Sefarat'taki Yeruşalimli sürgünler de Negev'deki kentleri mülk edinecekler. 21Halkı kurtaranlar Esav'ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik RAB'bin olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ovadya’nın Bkz. Giriş. görümü Tanrı’nın vahyini bildirdiği yollardan biri (bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Elç.10:3’e ait not; Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653). aldık Fiilin öznesi ‘biz’, ya metnin yazarını ya yazar ile İsrail halkını ya da Edom’a cezalandırılacağını bildiren öbür peygamberleri içerir. savaşalım! Muhtemelen, Edom’la ittifak kuran ülkelerin bir kısmı Edom’a saldırmak niyetindeydi (7. ayet).
1:3 Kaya İbranice’de “Sela” olarak geçer. ‘Kaya’ anlamına gelen Sela, Edom’un başkentinin adıydı (muhtemelen bugünkü Ürdün’de bulunan Petra). Bu engebeli yer, Lut Gölü’nün en güney noktasından 80 km güneydeydi (bkz. 2Kr.14:7 ve Yşa.16:1’e ait notlar). gurur Bkz. 12. ayet; Yer.49:16. Edom güvende olduğunu düşünüyordu (bkz. 2-4,8-9. ayetler), ancak İsrail’e olan düşmanlığından ötürü RAB tarafından öbür uluslar aracılığıyla cezalandırılacaktı.
1:1-4 Krş. Yer.49:14-16.
1:5 Birkaç salkım bırakmazlar mıydı? Bkz. Rut.2:2; Yer.49:9.
1:5-6 Bkz. Yer.49:9-10.
1:6 Gizli hazineleri Grek tarihçi Diodorus Siculus, Edomlular’ın değerli eşyalarını kaya kovuklarında gizlediklerini belirtir.
1:7 Ekmeğini yiyenler Edom’un müttefikleri (ayrıca bkz. Mez.41:9 ve ilgili not).
1:8 O gün Edom’un yıkım günü. “RAB’bin günü” olarak da geçen bu ifade, son günlerle ilgili (eskatolojik) önbildiri de içerir (bkz. 15. ayet ve ilgili not; Yoe.1:15’e ait not). Edom aynı zamanda Eski Antlaşma peygamberliklerinde RAB’be ve egemenliğine yönelik bütün düşmanları simgelediği için, Edom’un cezalandırılması RAB’be karşıt olan tüm güçlerin ortadan kaldırılacağının bildirisidir. bilge adamlarını Edom, Tanrı’nın vahyine değil, bilgelerin sezgilerine ve öğütlerine güveniyordu (bkz. Yer.49:7 ve ilgili not). Esav’ın Edom’un öbür adı. Edomlular, atalarının adıyla da anılıyordu.
1:9 Teman Edom’un tamamını ifade eden bir addır (krş. Yer.49:7,Yer.49:20; bkz. Amo.1:12 ve ilgili notlar). Teman ‘güney’ demektir; dolayısıyla bu ad burada ‘güneydeki ülke’ anlamında kullanılmıştır. Bazı uzmanlar Teman’ın, Petra’nın yaklaşık 5 km doğusunda bulunan Tavilan adlı bölge olduğunu savunur. Eyüp’ün üç arkadaşından biri olan Elifaz, Temanlı’ydı (bkz. Eyü.2:11).
1:10 Yakup... kardeşlerine Edom’un günahı, kardeş ulusa yönelik olmasından ötürü daha büyük bir cezayı hak ediyordu.
1:11 Yeruşalim için kura çektiklerinde Bkz. Hez.24:6 ve ilgili not.
1:12-14 Bu bölümde bildirilen sekiz suç, genelden özele doğru sıralanır (bkz. Yahuda’nın başına gelen felaketler karşısında Edom’un gösterdiği tepkilere örnek olarak, Mez.137:7 ve ilgili not; Hez.35:13).
1:15 RAB’bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı Krş. 8. ayet. “RAB’bin günü”, hem İsrail halkı hem de öbür uluslar (Edom dâhil) için yargı, Yakup’un soyu için ise ayrıca kurtuluş demektir (bkz. 17. ayet; Amo.5:18; Yoe.1:15 ve ilgili notlar). kendibaşına gelecek Durum tersine dönecek ve Edom’un Tanrı’nın halkına yönelik düşmanca tutumunun (11-14. ayetler) intikamı alınacaktır (bkz. Hez.35. bölüm; ayrıca bkz. Makale:Yargı, s.260).
1:16 Ey Yahudalılar İbranice’den birebir çevirisi “siz” olan sözcük, ya “Yahudalılar” olarak ya da “Edomlular” olarak yorumlanır. “Yahudalılar” olarak yorumlayan uzmanlar, metnin başından itibaren Edomlular’a hitap ederken İbranice metinde tekil kullanım tercih edilmesini gerekçe olarak gösterirler. “Edomlular” olarak yorumlayan uzmanlar ise, kitabın konusunun, Edomlular’ın Yeruşalim’in düşüşünü öbür uluslarla birlikte kutlayarak RAB’bin bulunduğu yerin (tapınağın) kutsallığına saygısızlık etmelerini gerekçe olarak gösterirler. Hangi yorum kabul edilirse edilsin, ayette bildirilen yargı, RAB’bin halkına zulmedenlerin (ve RAB’bin tapınağının bulunduğu yere, dolayısıyla RAB’be saygısızlık edenlerin), yaptıklarının karşılığını aynı şekilde görecekleriyle ilgilidir (bkz. örn. Yer.25:15-16; Yer.49:12 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yoe.1:15’e ait not).
1:17 mirasına Tanrı’nın kendi halkına vaat ettiği topraklar (bkz. Yer.3:19; Yer.12:7 ve ilgili notlar).
1:18 Yakup... Yusuf Tanrı, hem kendi halkı (bu ayet) hem de öbür uluslar (7. ayet) aracılığıyla Edom’u yıkıma uğratacaktır. kurtulan olmayacak Edom’dan (krş.Amo.9:12 ve ilgili not ;Elç.15:17-18).
1:19 Negev Beer-Şeva’nın güneyine uzanan çorak bölge (bkz. Yar.12:9). Esav’ın dağlarını Bkz. Mik.1:10-15’e ait not. Filist bölgesini Bkz. Yar.11:13-14’e ait not. Gilat’ı Bkz. Yar.31:21. halkı... mülk edinecekler Edom’un ortadan kaldırılmasının ardından İsrail halkı (20-21. ayetler) Edom topraklarını işgal edecektir.
1:20 Sarefat Bkz. 1Kr.17:9’a ait not. Sefarat Lidyalılar’ın başkenti Sart’ın (bugünkü Manisa İli’nde, Salihli yakınlarında) bir başka adı olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistan’ın Sparta kenti olduğunu ileri süren yorumcular da vardır.
1:17-21 Son günlere ilişkin (eskatolojik) bu ayetlerde, Tanrı’ya düşman olanların cezalandırılacağı ve Tanrı’nın halkının kutsanacağı bildirilir.
1:21 “Esav’ın dağları”, RAB’be ve halkına düşmanlığın kol gezdiği yerleri, “Siyon Dağı” ise RAB’bin egemenlik sürdüğü yeri tanımlar. Burada, RAB’bin kendini tüm uluslara dünyanın gerçek hâkimi olarak göstereceği zaman söz konusudur (Va.11:15).

Videolar

Ovadya Girişi

Kitap, Babilliler'in İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirmesinden sonra yazıldı. Yahuda'nın düşmanı Esav soyundan gelen Edomlular Yeruşalim'in düşmesine sevinmekle kalmadılar, Yahuda'nın kötü durumunu kullanarak kenti yağmalayıp işgalcilere yardım ettiler. Ovadya İsrail'in öteki düşmanları tarafından Edom'un bozguna uğratılıp cezalandırılacağına ilişkin peygamberlik etti.

Ana Hatlar:

1-14 Edom'un cezalandırılması
15-21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş