Hakimler 1

1
Kenanlılar'la Savaş
(Yşu.15:15-19)
1İsrailliler, Yeşu'nun ölümünden sonra RAB'be, “Bizim için Kenanlılar'la savaşmaya ilk kim gidecek?” diye sordular.
2RAB, “Yahuda oymağı gidecek” dedi, “Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum.”
3Yahudaoğulları, kardeşleri Şimonoğulları'na, “Kenanlılar'la savaşmak için payımıza düşen bölgeye bizimle birlikte gelin” dediler, “Sonra biz de payınıza düşen bölgeye sizinle geliriz.” Böylece Şimonoğulları Yahudaoğulları'yla birlikte gitti.
4Yahudaoğulları saldırıya geçti. RAB Kenanlılar'la Perizliler'i ellerine teslim etti. Bezek'te onlardan on bin kişiyi öldürdüler. 5Adoni-Bezek'le[a] orada karşılaşıp savaşa tutuştular, Kenanlılar'la Perizliler'i yenilgiye uğrattılar. 6Adoni-Bezek kaçtı, ama peşine düşüp onu yakaladılar; elleriyle ayaklarının başparmaklarını kestiler.
7O zaman Adoni-Bezek şöyle dedi: “Elleriyle ayaklarının başparmakları kesilmiş yetmiş kral, soframdan düşen kırıntıları toplayıp yerdi. Tanrı bana onlara yaptıklarımın karşılığını veriyor.”
Adoni-Bezek'i Yeruşalim'e götürdüler; orada öldü.
8Yahudaoğulları Yeruşalim'e saldırıp kenti aldılar; halkı kılıçtan geçirerek kenti ateşe verdiler. 9Sonra dağlık bölgede, Negev'de ve Şefela'da yaşayan Kenanlılar'la savaşmak üzere güneye yöneldiler. 10 Eski adı Kiryat-Arba olan Hevron'da yaşayan Kenanlılar'ın üzerine yürüyerek Şeşay, Ahiman ve Talmay'ı yenilgiye uğrattılar. 11Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkının üzerine yürüdüler.
12Kalev, “Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim” dedi. 13Kenti Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. 14Kız Otniel'in yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, “Bir isteğin mi var?” diye sordu. 15Kız, “Bana bir armağan ver” dedi, “Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver.” Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.
16Musa'nın kayınbabasının torunları olan Kenliler, Yahudaoğulları'yla birlikte Hurma Kenti'nden[b] ayrılıp Arat'ın güneyindeki Yahuda Çölü'nde yaşamaya gittiler.
17Bundan sonra Yahudaoğulları, kardeşleri Şimonoğulları'yla birlikte gidip Sefat Kenti'nde oturan Kenanlılar'ı yenilgiye uğrattılar. Kenti tümüyle yıktılar ve oraya Horma[c] adını verdiler. 18Yahudaoğulları Gazze'yi, Aşkelon'u, Ekron'u ve bunlara bağlı toprakları da ele geçirdiler.
19RAB Yahudaoğulları'yla birlikteydi. Yahudaoğulları dağlık bölgeyi ele geçirdilerse de ovada yaşayan halkı kovamadılar. Çünkü bunların demirden savaş arabaları vardı. 20Musa'nın sözü uyarınca Hevron'u Kalev'e verdiler. Kalev de Anak'ın üç torununu oradan sürdü.
21 Bununla birlikte Benyaminoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı kovmadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Benyaminoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.
22Yusuf'un soyundan gelenler Beytel'in üzerine yürüdüler. RAB onlarla birlikteydi. 23-24Eski adı Luz olan Beytel Kenti hakkında bilgi toplamak için gönderdikleri casuslar kentten çıkan bir adam gördüler. Ona, “Kentin girişini bize gösterirsen, sana iyi davranırız” dediler. 25Kentin girişini gösteren adamla ailesini serbest bıraktılar, kent halkını ise kılıçtan geçirdiler. 26Adam Hitit topraklarına göç ederek Luz adında bir kent kurdu; kent bugün de bu adla anılıyor.
27 Manaşşeoğulları Beytşean, Taanak, Dor, Yivleam, Megiddo ve bunların çevre köylerindeki halkı kovmadı. Çünkü Kenanlılar bu topraklarda kalmakta kararlıydı. 28İsrailliler Kenan halkını tümüyle kovmadılar; ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar.
29 Efrayimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlılar'ı buradan sürmediler. Kenanlılar Gezer'de İsrailliler'in arasında yaşadılar.
30Zevulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailliler arasında yaşayan bu Kenanlılar angarya işler yaptılar.
31Aşeroğulları'na gelince, onlar da Akko, Sayda, Ahlav, Akziv, Helba, Afek ve Rehov halklarını kovmadılar. 32Bu topraklardaki Kenanlılar'ı kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar.
33Naftali Beytşemeş ve Beytanat halkını kovmadı. Buraların halkı olan Kenanlılar'la birlikte yaşayıp onları angaryasına çalıştırdı.
34Amorlular Danoğulları'nı ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular. 35Amorlular Heres Dağı'nda, Ayalon'da ve Şaalvim'de kalmakta kararlıydılar. Yusuf'un torunları güçlenince onları angaryasına çalıştırmaya başladılar.
36Amorlular'ın sınırı Akrep Geçidi'nden Sela'ya ve ötesine uzanıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-36 Yahudaoğulları, Kenan topraklarının ele geçirilmesinde İsrailliler’e önderlik etmiştir (Hak.1:2; bkz. Hak.20:18). Yahuda’nın (Şimonoğulları ile beraber) gösterdiği çaba, öbür oymakların baş arısızlığı karşısında tezat oluşturur (bkz. Hak.1:27-36).
1:1 Yeşu’nun ölümünden sonra Yeşu Kitabı gibi Hâkimler Kitabı da, İsrail tarihindeki önemli bir kişinin ölümünü takiben başlar (bkz. Yşu.1:1). Yeşu muhtemelen İÖ 1390 civarında ölmüştür. Onun önderliğinde İsrailliler Kenan topraklarını fethetmiş (Yşu. 6-12. bölümler) ve topraklar İsrailliler arasında RAB’bin buyruğuna uygun olarak bölüştürülmüştür (Yşu. 13-21. bölümler). RAB’be... sordular Büyük olasılıkla, kâhinlerin Urim ve Tummim’i kullanmasıyla (bkz. Çık.28:30’a ait notlar).
1:2 Yahuda oymağı gidecek Bkz. Hak.20:18. Batı Şeria’daki topraklardan ilk pay Yahudaoğulları’na verilmişti (Yşu.15. bölüm). Yüzyıllar önce Yakup, oğullarını kutsarken Yahuda’nın önder olacağını bildirmişti (Yar.49:8-12; ayrıca bkz. Yşu.15:1’e ait not).
1:3 Şimonoğulları’na Bkz. Yşu.19:1,Yşu.19:9; ayrıca bkz. Yar.49:5-7.
1:4 Kenanlılar’la Bkz. Yar.10:6’ya ait not. Perizliler’i Bkz. Yar.13:7’e ait not. Bezek’te Bkz. 1Sa.11:8 ve ilgili not.
1:6 elleriyle ayaklarının başparmaklarını kestiler O çağda Ortadoğu’da, savaş tutsaklarını teşhir ederek aşağılamak ve sakatlamak yaygın bir uygulamaydı (bkz. Hak.16:21’e ait not).
1:7 yetmiş kral Kenan, her biri bir kral tarafından yönetilen kent krallıklardan oluşmaktaydı.Adoni-Bezek’in bu krallıkları hâkimiyetine aldığı anlaşılmaktadır.
1:8 Yeruşalim’e saldırıp Bozguna uğratılmış olmasına rağmen, kent henüz İsrailliler tarafından işgal edilememişti (bkz. Hak.1:21). İsrailliler bu kenti, Davut’un İÖ 1000 dolaylarında ele geçirmesine kadar tamamen denetimleri altına alamayacaklardı (2Sa.1:2-10 ve ilgili notlar).
1:11 Devir Kenti Bkz. Yşu.10:38.
1:12 Kalev Kenan topraklarının fethedilebilir olduğu konusunda Yeşu ile birlikte olumlu bilgiler getiren casustu (Say.14:6-9). kızım... eş Böylece yüksek bir makama erişecek olmak, askerleri bu tarz evlilikler için isteklendiriyordu (bkz. 1Sa.17:25; 1Sa.18:25).
1:16 Musa’nın kayınbabasının Bkz. Çık.2:16’ya ait not. HurmaKenti’nden Eriha’dır.
1:17 Horma ‘Yıkım’ anlamına gelir.
1:18 Gazze’yi, Aşkelon’u, Ekron’u Filistliler’in beş büyük kentinden üçü.
1:19 ovada yaşayan halkı kovamadılar Oysa RAB, Kenanlılar’ın bu topraklardan kovulmasını buyurmuştu (Yas.7:1-5; Yas.20:16-18). Buyruklarına itaat edip etmeyecekleri konusunda halkı İsrail’i Kenanlılar aracılığıyla deniyordu (Yas.2:22-23; Yas.3:4).Ancak İsrailliler, Kenanlılar’la antlaşmalar yaparak (Yas.2:1-3) ve başka ilahlara tapınarak RAB’bin ataları ile yapmış olduğu antlaşmayı bozdular (Yas.2:20-21; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25; Ruhsal Zina, s.1255).
1:20 Musa’nın sözü uyarınca Bkz. Say.14:24; Yas.1:35-36; Yşu.14:9-14. Anak’ın Bkz. Say.13:22 ve Yşu.14:12’ye ait notlar.
1:21 Bkz. Hak.1:8’e ait not. Yeruşalim, Benyamin ile Yahuda oymağı arasındaki sınırda yer almaktaydı, ancak Benyaminoğulları’nın payına dâhil edilmişti (Yşu.18:28). Yevuslular Bkz. Yar.10:1 5-18’ e ait not.
1:22 Yusuf’un soyundan gelenler Efrayim ve Batı Manaşşe oymakları. Beytel’in Bkz. Yar.12:8’e ait not. Bu ayette anlatılan meydan savaşına ait arkeolojik buluntulardan, Beytel’in İÖ 13. yüzyılda yıkıldığı anlaşılır.
1:26 Hitit topraklarına Aram’a (Suriye) verilen bir ad (bkz. Yar.10:15-18’e ait not).
1:27-29 Bkz. Yşu.17:16-18.
1:28 angaryasına Bkz. Yşu.16:10.
1:33 Beytşemeş Yeri bilinmemektedir. Yahuda topraklarında bulunan Beytşemeş değildir (bkz. Hak.1:35’e ait not).
1:34 Amorlular Bkz. Yar.10 :15-18’ e ait not. Danoğullarını... alıkoyarak Amorlular, Yeşu tarafından bozguna uğratılmalarına rağmen (Yşu.10:5-11) hâlâ Danoğulları’na karşı koyacak kadar güçlüydüler. Bu nedenle, Dan oymağından birçok kişi bir süre sonra kuzeye doğru göç edecektir (bkz. 18. bölüm).
1:35 Heres Dağı’nda İr-Şemeş (Yşu.19:41), yani Yahuda’daki Beytşemeş kastedilmektedir.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş