Yasa'nın Tekrarı 7:1-5

7
Tanrı'nın Öz Halkı
(Çık.34:11-16)
1 “Tanrınız RAB mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde, önünüzden birçok ulusu –Hititler'i, Girgaşlılar'ı, Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Perizliler'i, Hivliler'i, Yevuslular'ı, sizden daha büyük ve daha güçlü yedi ulusu– kovacak. 2Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız. 3Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. 4Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek. 5 Onlara şöyle yapacaksınız: Sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını devirecek, öbür putlarını yakacaksınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-6 Krş. 1Kr.11:1-13; Ezr.9:1-2,Ezr.9:10-12,Ezr.9:14. İsrailli olmayanlarla evlilik, ırk veya etnik saflığın korunması gibi sebepler yüzünden değil, antlaşmanın kutsallığını bozma tehlikesi yaratacak putperestliğin ve ahlâksızlığın Tanrı halkının arasına sızmaması için yasaklanmıştır. Putperestliği reddedip antlaşma koşullarına göre yaşamayı kabul eden yabancılarla evlenmeye izin vardır (bkz. Mal.2:11 ve ilgili not; Rut Kitabı; Mat.1:5).
7:1 Hititleri... Yevuslular’ı Bkz. Yas.20:17; ayrıca bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-18; Yar.13:7; Yşu.9:7’ye ait not. yedi ulusu Bkz. Çık.3:8’e ait not.
7:2 tümünü yok etmeliyiz Bkz. Yas.2:34’e ait not.
7:4 oğullarınızı... saptıracak, başka ilahlara tapmalarına Bkz. Yas.7:1-6’ya ait not; bkz. örn. 1Kr.11:1-11; Neh.13:25-27.
7:5 Sunaklarını... dikili taşlarını...Aşera putlarını Kenanlılar’ın ibadetlerinde kullandıkları nesneler (bkz. Yas.12:3; Yas.16:21-22; Çık.34:13 ve ilgili not).

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş