Yasa'nın Tekrarı 10

10
Musa Buyrukları Yeniden Alıyor
(Çık.34:1-10)
1“O zaman RAB bana, ‘Öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa, yanıma çık’ dedi, ‘Ağaçtan bir sandık yap. 2Parçaladığın önceki levhalara yazılı buyrukları yeni levhalara yazacağım. Sonra onları sandığa koyacaksın.’
3“Böylece akasya ağacından bir sandık yaptım. Öncekiler gibi iki taş levha kestim. İki levhayı da alıp dağa çıktım. 4RAB dağda toplandığınız gün ateşin içinden size bildirdiği On Buyruk'u, daha önce yaptığı gibi, bu levhalara yazdı ve bana verdi. 5Sonra dönüp dağdan indim. RAB'bin buyruğu uyarınca, levhaları yaptığım sandığa koydum. Orada duruyorlar.”
6 –İsrailliler Yaakanoğulları'na ait kuyulardan ayrılıp Mosera'ya gittiler. Harun orada öldü ve gömüldü. Yerine oğlu Elazar kâhin oldu. 7İsrailliler oradan Gudgoda'ya, sonra da akarsular bölgesi olan Yotvata'ya göç ettiler. 8 O zaman RAB, kendi Antlaşma Sandığı'nı taşıması, kendisine hizmet etmek üzere önünde durması ve O'nun adıyla kutsaması için Levililer oymağını ayırdı. Bugün de aynı görevi yapıyorlar. 9 Bu yüzden Levililer kardeşleri olan öbür oymaklar gibi pay ve mülk almadılar. Tanrınız RAB'bin onlara verdiği söz uyarınca onların mirası RAB'dir.–
10 “Daha önce yaptığım gibi dağda kırk gün, kırk gece kaldım. RAB yine yakarışımı duydu ve sizi yok etmek istemedi. 11Sonra, ‘Kalk, git’ dedi, ‘Onları atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeye götür. Gidip orayı mülk edinsinler.’ ”
Rab'den Korkun
12“Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin; 13üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. 14Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB'bindir. 15Öyleyken RAB atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi, onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti. 16Yüreklerinizi RAB'be adayın[a], bundan böyle dikbaşlı olmayın. 17 Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. 18Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. 19Siz de yabancıları seveceksiniz. Çünkü Mısır'da siz de yabancıydınız. 20Tanrınız RAB'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve O'nun adıyla ant için. 21O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren Tanrınız'dır. 22 Mısır'a giden atalarınız yetmiş kişiydi. Şimdiyse Tanrınız RAB sizi göklerdeki yıldızlar kadar çoğalttı.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-3 sandık Ayrıca bkz. Çık.25:10’a ait not.
10:1 iki taş levha Bkz. Çık.31:18’e ait not.
10:2 sandığa koyacaksın Bkz. Çık.16:34 ve Çık.25:16’ya ait notlar.
10:8 hizmet etmek üzere... kutsaması için Bkz. Yas.21:5’e ait not.
10:9 Bkz. Yas.12:12 ve ilgili not.
10:12 Başkalarını sevmekle ve başkalarına hizmet etmekle açığa çıkan iman vurgulanıyor (bkz. Yas.11:1’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s. 1784; İman,s.1821). RAB sizden ne istiyor? Bkz. Mik.6:8 ve ilgili not. RAB’den korkun Bkz. Yas.6:2’ ye ait not. O’nu sevin Bkz. Yas.4:29,Yas.4:37; Yas.6:5’ e ait notlar.
10:13 üzerinize iyilik gelsin diye Bkz. Yas.6:24; ayrıca bkz. Yas.6:2’ ye ait not.
10:15 atalarınızı İbrahim, İshak ve Yakup (krş. Yas.10:22). sevdi, onlara bağlandı Bkz. Yas.7:7-8 ve Yas.7:8’e ait not.
10:16 Yüreklerinizi RAB’be adayın Bkz. Yar.17:10; krş. Yas.30:6 ve Yer.4:4’e ait notlar. İbranice’den birebir çevirisi: “Yüreklerinizi sünnet edin”. RAB’be itaatsizlik etmeye neden olan ne varsa ona sırt çevirerek söz dinlemeye kararlı hale gelmek anlamına gelir. dikbaşlı Bkz. Yas.9:6,Yas.9:13; Yas.31:27; Çık.32:9’a ait not.
10:20 bağlı kal Burada, bu bağın derinliğini vurgulamak amacıyla evlilik bağını ifade eden İbranice fiil kullanılır (bkz. Yas.4:4; Yas.11:22; Yas.13:4; Yas.30:20; Yar.2:24).
10:21 O övgünüzdür Bkz. Mez.22:3 ve ilgili not.
10:22 yetmiş kişiydi Bkz. Yar.46:26-27’ye ait notlar; ayrıca bkz. Çık.1:5. göklerdeki yıldızlar kadar Bkz. Yas.1:10’a ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş