Yasa'nın Tekrarı 31

31
Yeşu Musa'nın Yerine Geçecek
(Say.27:15-23)
1Musa İsrailliler'e şöyle dedi: 2 “Yüz yirmi yaşındayım. Bundan böyle size önderlik edemem. Üstelik RAB bana, ‘Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeyeceksin’ dedi. 3Tanrınız RAB önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. RAB'bin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek. 4 RAB Amorlular'ın kralları Sihon'u ve Og'u yok edip ülkelerine yaptığının aynısını bu uluslara da yapacak. 5RAB onları size teslim edecek. Onlara size verdiğim buyruklar uyarınca davranmalısınız. 6 Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.”
7Sonra Musa Yeşu'yu çağırıp bütün İsrailliler'in gözü önünde ona şöyle dedi: “Güçlü ve yürekli ol! Çünkü RAB'bin, atalarına ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak onlara sen vereceksin. 8RAB'bin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.”
Yasanın Okunması
9Musa bu yasayı yazıp RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Levili kâhinlere ve bütün İsrail ileri gelenlerine verdi. 10 Sonra onlara şöyle buyurdu: “Her yedi yılın sonunda, borçları bağışlama yılında, Çardak Bayramı'nda, 11bütün İsrailliler Tanrınız RAB'bin önünde bulunmak üzere seçeceği yere geldiğinde, bu yasayı onlara okuyacaksınız. 12Halkı –erkekleri, kadınları, çocukları ve kentlerinizde yaşayan yabancıları– toplayın. Öyle ki, herkes duyup öğrensin, Tanrınız RAB'den korksun. Bu yasanın bütün sözlerine uymaya dikkat etsin. 13Yasayı bilmeyen çocuklar da duysunlar, mülk edinmek için Şeria Irmağı'ndan geçip gideceğiniz ülkede yaşadığınız sürece Tanrınız RAB'den korkmayı öğrensinler.”
Rab'bin Musa'ya Son Buyruğu
14RAB Musa'ya, “Ölümüne az kaldı” dedi, “Yeşu'yu çağır. Ona buyruklarımı bildirmem için Buluşma Çadırı'nda hazır olun.” Böylece Musa ile Yeşu gidip Buluşma Çadırı'nda beklediler. 15Sonra RAB çadırda bulut sütununun içinde göründü; bulut çadırın kapısı üzerinde durdu. 16RAB Musa'ya şöyle seslendi: “Yakında ölüp atalarına kavuşacaksın. Bu halk da gideceği ülkenin ilahlarına bağlanıp bana hainlik edecek. Beni bırakacak, kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozacaklar. 17O gün onlara öfkeleneceğim, onları terk edeceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim. Başkalarına yem olacaklar, başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar gelecek. O gün, ‘Tanrımız bizimle olmadığı için bu kötülükler başımıza geldi’ diyecekler. 18Başka ilahlara yönelmekle yaptıkları kötülük yüzünden o gün kesinlikle onlardan yüzümü çevireceğim.
19“Şimdi kendiniz için şu ezgiyi yazın ve İsrailliler'e öğretin; onu okusunlar. Öyle ki, bu ezgi İsrailliler'e karşı benim tanığım olsun. 20Onları atalarına ant içerek söz verdiğim süt ve bal akan ülkeye getirdiğimde yiyip doyacaklar; semirince başka ilahlara yönelip onlara tapacaklar. Beni tepecek, antlaşmamı bozacaklar. 21Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar geldiğinde, bu ezgi onlara karşı tanıklık edecek. Çünkü çocukları bu ezgiyi unutmayacak. Ant içerek söz verdiğim ülkeye onları getirmeden önce neler tasarladıklarını biliyorum.” 22O gün Musa bu ezgiyi yazıp İsrailliler'e öğretti.
23 RAB Nun oğlu Yeşu'ya şu buyruğu verdi: “Güçlü ve yürekli ol! Çünkü İsrailliler'i, ant içerek söz verdiğim ülkeye sen götüreceksin ve ben seninle birlikte olacağım.”
24Musa yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince, 25RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Levililer'e şu buyruğu verdi: 26“Bu Yasa Kitabı'nı alın, Tanrınız RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın. 27Çünkü sizin başkaldıran, dikbaşlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile RAB'be karşı geliyorsunuz; ölümümden sonra daha ne kadar çok başkaldıracaksınız. 28Oymaklarınızın bütün ileri gelenlerini, görevlilerinizi bana getirin. Bu sözleri onlara duyuracağım. Yeri göğü onlara karşı tanık tutacağım. 29Ölümümden sonra büsbütün yozlaşacağınızı, size buyurduğum yoldan sapacağınızı biliyorum. Son günlerde kötülüklerle karşılaşacaksınız. Çünkü RAB'bin gözünde kötü olanı yapacak ve yaptıklarınızla O'nu öfkelendireceksiniz.”
Musa'nın Ezgisi
30Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

31:2 önderlik edemem İbranicesi’nde kullanılan fiil, askeri önderlikle ilgili bir deyimdir (bkz. Yas.1:37; Yas.3:23-27; Yas.4:21-22; Yas.32:48-52; Say.20:2-13 ve ilgili notlar).
31:4 Sihon’u ve Og’u... yaptığının aynısını Bkz. Yas.1:26-3 :11; ayrıca bkz. Yas.1:4’e ait not.
31:6 Güçlü ve yürekli olun Krş. örn. Yas.31:7,Yas.31:23; Yşu.1:6-7,Yşu.1:9,Yşu.1:18; Yşu.10:25, 1Ta.22:13; 1Ta.28:20; 2Ta.32:7. sizi terk etmeyecek, sizi yüz üstü bırakmayacaktır Bkz. Yas.31:8; Yşu.1:5; ayrıca bkz. Yar.28:15’e ait not; krş. İbr.13:5.
31:9 bu yasayı yazıp... kâhinlere... verdi Bkz. Yas.33:9; Çık.16:34 ve Çık.31:18’e ait notlar.
31:10 Her yedi yılın Bkz. Yas.15:4 ve ilgili not; Çık.23:10-11; Lev.25:1-7.
31:11 seçeceği yere Bkz. Yas.12:5’e ait not. bu yasayı onlara okuyacaksınız Kâhinlerin en önemli görevlerinden biri, İsrailliler’e Kutsal Yasa’yı okuyup öğretmekti (bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s. 128; Yas.33:10; Mal.2:4-9).
31:12 RAB’den korksun Bkz. Yar.20:11; Mez.34:8-14 ve Özd.1:7’ye ait notlar. Bu yasanın bütün sözlerine Bkz. Yas.31:24’e ait not.
31:14 Bkz. Yas.31:23; krş. Say.27:18-23; Say.27:18,Say.27:20’ye ait notlar.
31:17-18 Yüzümü... çevireceğim Bkz. Yas.32:20; ayrıca bkz. Mez.13:1’e ait not.
31:19 ş u ezgiyi yazın... öğretin Bkz. Yas.31:22,Yas.31:30-32:44.
31:24 yasanın sözlerini Yasa’nın Tekrarı’nda yazılanlar kastediliyor.
31:26 Antlaşma Sandığı’nın yanına koyun Bkz. Yas.31:9’a ait not.
31:27 dikbaşlı Bkz. Yas.9:6,Yas.9:13; Yas.10:16; ayrıca bkz. Çık.32:9’a ait not.
31:28 Yeri göğü... tanık Bkz. Yas.30:19’a ait not.
31:29 yaptıklarınızla Putlarla (bkz. Yas.4:28; Yas.27:15 ve ilgili not).
31:30-32:44 “Musa’nın ezgisi” (bkz. Çık.15:1-18; Va.15:3’e ait not) olarak bilinen bu ayetlerde vurgulanan iki önemli nokta vardır: İsrail halkının RAB’bin kendileriyle yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu ve bunu yerine getirmedikleri takdirde kutsal olan ve antlaşmaya sadık kalan RAB’bin onları yargılayacağı konusu.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş