Yasa'nın Tekrarı 3

3
İsrailliler Başan Kralı Og'u Bozguna Uğratıyor
(Say.21:31-35)
1 “Bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerledik. Başan Kralı Og'la ordusu bizimle savaşmak için Edrei'de karşımıza çıktı. 2RAB bana, ‘Ondan korkma!’ dedi, ‘Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorlular'ın Heşbon'da yaşayan Kralı Sihon'a yaptığının aynısını ona da yapacaksın.’
3“Böylece Tanrımız RAB, Başan Kralı Og'u ve halkını da elimize teslim etti. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. 4Bütün kentlerini ele geçirdik. Ele geçirmediğimiz tek kent kalmadı. Hepsi altmış kentti: Başan'da Og'un ülkesi olan bütün Argov bölgesi. 5Bütün bu kentler yüksek surlarla, kapılarla, sürgülerle sağlamlaştırılmıştı. Bunlardan başka surla çevrilmemiş birçok köy de vardı. 6Heşbon Kralı Sihon'a yaptığımız gibi hepsini yok ettik. Her kenti, kadın, erkek ve çocuklarla birlikte, tümüyle yok ettik. 7Hayvanlara ve kentlerdeki mallara ise el koyduk.
8“Arnon Vadisi'nden Hermon Dağı'na kadar Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki toprakları iki Amorlu kralın elinden aldık. 9–Saydalılar Hermon'a Siryon, Amorlular'sa Senir derler.– 10Ovadaki bütün kentleri, bütün Gilat'ı, Og'un ülkesine ait kentler olan Salka ve Edrei'ye uzanan bütün Başan'ı ele geçirdik.” 11–Refalılar'dan yalnız Başan Kralı Og sağ kalmıştı. Og'un Ammonlular'ın Rabba Kenti'ndeki yatağı demirdendi. O gün kullanılan arşın ölçüsüne göre uzunluğu dokuz[a], eni dört arşındı[b].–
Şeria Irmağı'nın Doğusuna Yerleşen Oymaklar
(Say.32:1-42)
12“O sırada ele geçirdiğimiz topraklardan Arnon Vadisi yakınındaki Aroer Kenti'nin kuzeyini, Gilat dağlık bölgesinin yarısıyla oradaki kentleri Ruben ve Gad oymaklarına verdim. 13Gilat'ın geri kalan bölümünü ve Og'un ülkesi Başan'ı Manaşşe oymağının yarısına verdim. Başan'daki Argov bölgesi Refalılar ülkesi diye bilinirdi. 14Manaşşe soyundan Yair, Geşur ile Maaka sınırına dek uzanan bütün Argov bölgesini aldı. Başan denilen bölgeye kendi adını verdi. Orası bugün de Havvot-Yair[c] diye anılıyor. 15Makir'e Gilat'ı verdim. 16Gilat'la Arnon Vadisi arasında kalan toprakları Ruben ve Gad oymaklarına verdim. Vadinin ortası onların sınırıydı; Ammonlular'la sınırları ise Yabbuk Irmağı'ydı. 17 Arava'da da sınır Şeria Irmağı'ydı; Kinneret'ten Arava –Lut– Gölü'ne, doğuda Pisga yamaçlarının aşağısına kadar uzanıyordu.
18“O zaman size şöyle buyruk verdim: ‘Tanrınız RAB mülk edinmek için bu ülkeyi size verdi. Bütün savaşçılarınız silahlı olarak İsrailli kardeşlerinizin önüsıra gitsin. 19-20Ancak RAB sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirene ve onlar Tanrınız RAB'bin Şeria Irmağı'nın karşı yakasında kendilerine vereceği toprakları ele geçirene kadar, kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız –biliyorum, birçok hayvanınız var– size verdiğim kentlerde kalsın. Ondan sonra, her biriniz size verdiğim toprağa dönebilir.’ ”
Rab Musa'nın Kenan Ülkesine Girmesini Yasaklıyor
21“O zaman Yeşu'ya, ‘Tanrın RAB'bin bu iki krala neler yaptığını gözlerinle gördün’ dedim, ‘RAB gideceğin bütün ülkelere aynısını yapacak. 22Onlardan korkmayın! Tanrınız RAB sizin için savaşacak.’
23 “Sonra RAB'be yalvardım: 24‘Ey Egemen RAB, büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın. Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir tanrı yok! 25İzin ver de Şeria Irmağı'ndan geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim.’
26“Ama RAB sizin yüzünüzden bana öfkelendi, yalvarışıma kulak asmadı. Bana, ‘Yeter artık!’ dedi, ‘Bir daha bu konudan söz etme bana. 27Pisga Dağı'na çık. Batıya, kuzeye, güneye, doğuya bak. Gözlerinle gör. Çünkü Şeria Irmağı'ndan geçmeyeceksin. 28Yeşu'ya görev ver. Onu güçlendir ve yüreklendir. Çünkü bu halk Şeria Irmağı'ndan onun önderliğinde geçecek. Göreceğin toprakları halka o miras olarak verecek.’ 29Böylece Beytpeor'un karşısındaki vadide kaldık.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-3:11 Bkz. Say.20:14-21:35 ve ilgili notlar.
3:3 Og’u... elimize teslim etti Bkz. Yas.2:26-37; ayrıca bkz. Yas.1:4 ve ilgili not.
3:4 Argov bölgesi Celile Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alan Baş an topraklarında (bkz. Yas.3:13-14; 1Kr.4:13) bulunan bir bölge.
3:6-7 Bkz. Yas.2:34’e ait not.
3:8 Hermon Dağı’na Bu dağ, Kenan ve Lübnan toprakları arasında bulunan sıradağların bir parçasıydı.
3:9 Siryon... Senir Hermon Dağı’na verilen bu adlar, Musa’nın döneminden kalma Kenanlılar’a ait bir belgede (Siryon) veAsurlular’a ait kaynaklarda (Senir) da geçer.
3:10 Salka Başan topraklarının doğu sınırında bir kent (bkz. Yşu.13:11).
3:11 Ammonlular’ın Rabba Kenti’ndeki Bugünkü Ürdün’ün başkenti Amman’dır. Yeni Antlaşma döneminde Filadelfya (Va.3. bölümde geçen değil) olarak adlandırılan Rabba Kenti, eskiAmmon’un başkentiydi (Amo.1:13-14).
3:12-20 Bkz. Say.32. bölüm; Yas.34:13-15 ve ilgili notlar.
3:14 HavvotYair ‘Yair’in yerleşim birimleri’anlamına gelir (bkz. Hak.10:3’e ait not). Geşur ile Maaka Bu iki küçük krallıktan Geş ur Krallığı Celile Gölü’nün doğusunda, Maaka Krallığı ise Geş ur’un kuzeyinde, Merom sularının doğusunda yer alıyordu (bkz. Yşu.11:5’ye ait not).
3:15 Makir’e Bkz. Yar.50:23’e ait not.
3:17 Kinneret’ten Bkz. Mar.1:16’ya ait not. İbranice “kinnor”, ‘arp’anlamına gelir; coğrafi olarak arp şeklini andıran bu göl, Yeni Antlaşma’da Celile Gölü olarak geçer. Pisga Lut Gölü’ne doğudan bakan yaylanın ucunda bulunuyordu (bkz. Say.21:20).
3:18 size Ruben ile Gad oymaklarına ve Manaşşe oymağının yarısına hitaben.
3:19-20 “Rahata ermek”, EskiAntlaşma’da İbrahim’e toprakla ilgili olarak verilen vaadin yerine gelmesini tanımlayan önemli bir kavramdır. Burada İsrailliler’in rahata ermeleri, yalnız ve yalnız RAB’be tapmaları ve O’nun buyruğuna uyarak vaat edilen toprakları ele geçirmeleri koşuluna bağlanmıştır (bkz. Yas.12:9-10 ve ilgili not; Yas.25:19; ayrıca bkz. Yşu.1:13; 1Kr.5:4; İbr.4:1-11’e ait notlar).
3:22 Tanrınız RAB sizin için savaşacak Halk, RAB’bin tekrar tekrar bildirdiği bu vaade güvenmeli ve daha kararlı olmalıydı (bkz. Yas.1:30; Yas.2:21-22,Yas.2:31; Yas.20:4; krş. Çık.15:3’e ait not).
3:23-25 Musa vaat edilen topraklara girmek için RAB’be son kez yalvarıyor (bkz. Yas.1:37 ve ilgili not; Yas.31:2).
3:26 sizin yüzünüzden Bkz. Yas.1:37’ye ait not.
3:27 Pisga Dağı’na çık Tanrı, Musa’ya lütfedip bu toprakları uzaktan bile olsa görmesini sağlar (bkz. Yas.32:48-52; Yas.34:1-6). Batıya, kuzeye, güneye, doğuya bak Musa da tıpkı İbrahim gibi (bkz. Yar.13:14), vaat edilmiş toprakları yalnızca soyu aracılığıyla miras alacaktır (bkz. Yas.34:1-4).
3:28 Yeşu’ya görev ver Bkz. Yas.31:7-8.
3:29 Beytpeor’un Baal-Peor’a tapılan yer (bkz. Say.23:28; Say.25:3,Say.25:5).

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş