Yasa'nın Tekrarı 4

4
İsrailliler'den Söz Dinlemeleri İsteniyor
1“Şimdi, ey İsrail, size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeye girmek ve atalarınızın Tanrısı RAB'bin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. 2 Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun.
3 “RAB'bin Baal-Peor'da neler yaptığını kendi gözlerinizle gördünüz. Tanrınız RAB, Baal-Peor'a tapan herkesi aranızdan yok etti. 4RAB'be bağlı kalan sizler ise hâlâ yaşamaktasınız.
5“İşte, Tanrım RAB'bin buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız. 6Onlara sımsıkı bağlanın. Çünkü ne denli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Bu kuralları duyunca, uluslar, ‘Bu büyük ulus gerçekten bilge ve anlayışlı bir halk!’ diyecek. 7Tanrımız RAB her çağırdığımızda bize yakın olur. Tanrısı kendisine böylesine yakın olan başka bir büyük ulus var mı? 8Bugün size verdiğim bu yasa gibi adil kuralları, ilkeleri olan başka bir büyük ulus var mı?
9“Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. 10Horev'de Tanrınız RAB'bin önünde durduğunuz günü anımsayın. RAB bana şöyle dedi: ‘Sözlerimi dinlemesi için halkı topla. Öyle ki, yaşamları boyunca benden korkmayı öğrensinler, çocuklarına da öğretsinler.’
11 “Yaklaşıp dağın eteğinde durdunuz. Dağ göklere dek yükselen alevle tutuşmuştu. Kara bulutlar ve koyu bir karanlık vardı. 12RAB size ateşin içinden seslendi. Siz konuşulanı duydunuz, ama konuşanı görmediniz. Yalnız bir ses duydunuz. 13 RAB uymanızı buyurduğu antlaşmayı, yani On Buyruk'u size açıkladı. Onları iki taş levha üstüne yazdı. 14 Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede uymanız gereken kuralları, ilkeleri size öğretmemi buyurdu.”
Putatapanlara Karşı Uyarı
15“RAB Horev'de ateşin içinden size seslendiği gün hiçbir suret görmediniz. Bu nedenle kendinize çok dikkat edin. 16-18 Öyle ki, kendiniz için erkek ya da kadın, yerde yaşayan hayvan ya da gökte uçan kuş, küçük kara hayvanı ya da aşağıda suda yaşayan balık suretinde, heykel biçiminde put yaparak yoldan sapmayasınız. 19Gözlerinizi göklere kaldırıp güneşi, ayı, yıldızları –gök cisimlerini– görünce sakın aldanmayın; eğilip onlara tapmayın. Tanrınız RAB bunları göğün altındaki halklara pay olarak vermiştir. 20 Size gelince, RAB, bugün olduğu gibi kendi halkı olmanız için, sizi alıp demir eritme ocağından, Mısır'dan çıkardı.
21 “RAB sizin yüzünüzden bana öfkelendi. Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmemem ve Tanrınız RAB'bin size mülk olarak vereceği o verimli ülkeye girmemem için ant içti. 22Ben bu toprakta öleceğim. Şeria Irmağı'ndan geçmeyeceğim. Ama siz karşıya geçecek ve o verimli ülkeyi mülk edineceksiniz. 23Tanrınız RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız RAB'bin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin. 24 Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı'dır.
25“Ülkede uzun zaman oturduktan, çocuk ve torun sahibi olduktan sonra yoldan sapar, kendinize herhangi bir şeyin suretinde put yapar, Tanrınız RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak onu öfkelendirirseniz, 26bugün size karşı yeri göğü tanık gösteririm ki, mülk edinmek için Şeria Irmağı'ndan geçip gideceğiniz ülkede kesinlikle ve çabucak öleceksiniz. Orada uzun süre yaşamayacak, büsbütün yok olacaksınız. 27 RAB sizi başka halkların arasına dağıtacak. RAB'bin sizi süreceği ulusların arasında sayıca az olacaksınız. 28Orada görmeyen, duymayan, yemeyen, koku almayan, insan eliyle yapılmış, ağaçtan, taştan tanrılara tapacaksınız. 29 Ama Tanrınız RAB'bi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız, O'nu bulacaksınız. 30Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde, sonunda Tanrınız RAB'be dönecek, O'nun sözüne kulak vereceksiniz. 31Çünkü Tanrınız RAB acıyan bir Tanrı'dır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz.
32“Siz doğmadan önceki geçmiş günleri, Tanrı'nın yeryüzünde insanı yarattığı günden bu yana geçen zamanı soruşturun. Göklerin bir ucundan öbür ucuna sorun. Bu kadar önemli bir olay hiç oldu mu, ya da buna benzer bir olay duyuldu mu? 33Ateşin içinden seslenen Tanrı'nın sesini sizin gibi duyup da sağ kalan başka bir ulus var mı? 34Hiçbir tanrı Tanrınız RAB'bin Mısır'da gözlerinizin önünde sizin için yaptığı gibi denemelerle, belirtilerle, şaşılası işlerle, savaşla, güçlü ve kudretli elle, büyük ve ürkütücü olaylarla gidip başka bir ulustan kendine bir ulus almaya kalkıştı mı?
35 “Bu olaylar RAB'bin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. 36O sizi yola getirmek için gökten size sesini duyurdu. Yeryüzünde size büyük ateşini gösterdi. Ateşin içinden size sözlerini duyurdu. 37Atalarınızı sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı. 38Amacı sizden daha büyük, daha güçlü ulusları önünüzden kovmak, onların ülkelerine girmenizi sağlamak, bugün olduğu gibi mülk edinmeniz için ülkelerini size vermekti.
39“Bunun için, bugün RAB'bin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın. 40Size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız RAB'bin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda uzun yıllar yaşamanız için bugün size bildirdiğim RAB'bin kurallarına, buyruklarına uyun.”
Sığınak Kentler
(Say.35:6-28; Yas.19:1-13; Yşu.20:1-9)
41 Bundan sonra Musa Şeria Irmağı'nın doğusunda üç kent ayırdı. 42Öyle ki, önceden kin beslemediği bir komşusunu istemeyerek öldüren biri bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarabilsin. 43Bu kentler şunlardı: Rubenliler için ovadaki kırsal bölgede Beser, Gadlılar için Gilat'taki Ramot, Manaşşeliler için Başan'daki Golan.
Yasaya Giriş
44Musa'nın İsrailliler'e anlattığı yasa budur. 45Mısır'dan çıktıktan sonra Musa'nın İsrailliler'e bildirdiği yasalar, kurallar, ilkeler bunlardır. 46Musa bunları Şeria Irmağı'nın doğu yakasında, Beytpeor karşısındaki vadide bildirdi. Burası daha önce Heşbon'da oturan Amorlular'ın Kralı Sihon'a ait topraklardı. Musa ile İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında Sihon'u bozguna uğratmışlardı. 47Onun ve Başan Kralı Og'un ülkesini, yani Şeria Irmağı'nın doğusunda yaşayan iki Amorlu kralın ülkesini ele geçirmişlerdi. 48Bu topraklar, Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer Kenti'nden Sion, yani Hermon Dağı'na kadar uzanıyor, 49Pisga Dağı'nın eteğindeki Arava Gölü'ne dek uzanan, Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki bütün Arava'yı kapsıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 ey İsrail... kulak verin Tanrı halkını tekrar itaate çağırıyor (bkz. örn. Yas.5:1; Yas.6:3-4; Yas.9:1; Yas.20:3). Musa, Çık.19-Say.10 bölümleri arasında temelleri atılan antlaşmaya dikkat çeker ve bir kere daha itaat ile kutsanma arasındaki ilişkiyi vurgular (ayrıca bkz. Yas.6:4-9’a ait not). Yasa’nın Tekrarı kitabında en sık tekrarlanan buyruklar, hem halkın itaat etmesi gerektiğini (dikkat edin, dinleyin, kulak verin, söz dinleyin, uygulayın, anımsayın) hem de RAB’le aralarındaki ilişkiyi (sevin, korkun) vurgulamak içindir. Sadakat ve itaat, antlaşmanın temelini oluşturur (bkz. Yas.9:23’e ait not).
4:2 eklemeyin... çıkarmayın Krş. Yas.12:32; Özd.30:6; Gal.3:15; Va.22:18-19.
4:4 bağlı kalan Bkz. Yas.10:20’ye ait not.
4:5-8 İsrailliler’in görevinin bildirildiği bu ayetler, Çık.19:4-6’daki sözlerin nasıl yerine geleceğini gösterir. Tanrı’nın isteklerini sözü aracılığıyla öğrenmek, Tanrı halkına tanınmış büyük ayrıcalıklardan biridir.
4:7 her çağırdığımızda bize yakın olur Tanrı’nın halkı, Tanrı’ya her zaman duayla yaklaşabilir. Tanrı, hem ordugâhın ortasındaki Buluşma Çadırı ve çadır üzerindeki bulut aracılığıyla (bkz. Çık.40:34-38; Say.23:21) hem de antlaşma yükümlülüklerini bildirmek suretiyle varlığını ve yakınlığını İsrailliler’e göstermiştir.
4:9 çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın Bkz. Yas.4:10; Yas.6:7; Yas.11:19; Mez.78:4-8; krş. Çık.12:26-27.
4:10-14 Bkz. Çık.19-24. bölümler ve ilgili notlar.
4:10 anımsayın Yasa’nın Tekrarı’nda, İsrailliler’in, işledikleri günahları ve RAB’bin onları kurtarmak uğruna neler yaptığını anımsamaları gerektiği sıkça vurgulanır (bkz. Yas.5:15; Yas.7:18; Yas.8:2,Yas.8:18; Yas.9:7,Yas.9:27; Yas.11:2; Yas.15:15; Yas.16:3,Yas.16:12; Yas.24:9,Yas.24:18,Yas.24:22; Yas.25:17; Yas.32:7).Anımsama çağrısı, RAB’be sadakatle itaat etmeye ve tapınmaya, her zaman ve her koşulda O’nun vaatlerine güvenmeye,O’na umut bağlamaya yönelik bir çağrıdır. Halkın geçmişte yaptıklarını da hatırlaması, ayrıca onları başkalarına (özellikle komşu halklara) yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmesi amacını da taşır.
4:12 konuşanı görmediniz Bkz. Yas.4:15; ayrıca bkz. Çık.20:4’e ait not; “Tanrı ruhtur”, Yu.4:24; krş. Yşa.31:3. Yalnız bir ses Bkz. Yas.4:36; Yas.5:23-26; Say.7:89; 1Kr.19:13.
4:13 antlaşmayı, yani On Buyruk’u Bkz. Çık.20:1 ve Çık.34:28’e ait notlar. İki taş levha Bkz. Çık.31:18’e ait not.
4:15-18 Bkz. Çık.20:4’e ait not.
4:19 Krş. Yas.17:3. göğün altındaki halklara pay olarak ‘Yeryüzündeki herkes için’anlamında. Tanrı bu nesneleri tapılması için değil, tüm insanların yararı için yaratmıştır.
4:20 demir eritme ocağından İsrailliler’in Mısır’da geçirdiği sıkıntılı dönemi ifade eder (bkz. Yşa.48:10 ve ilgili not).
4:24 yakıp yok eden bir ateştir Bkz. Yas.9:3; ayrıca bkz. Çık.24:17; Yşa.33:14 ve ilgili notlar; İbr.12:29. kıskanç bir Tanrı’dır Bkz. Yas.5:9; Yas.6:15; ayrıca bkz. Çık.20:5’e ait not.
4:25 İsrailliler, Tanrı’ya ve antlaşmasına başkaldırdıkları için vaat edilmiş topraklardan sürgün edilecek ve ancak tövbe ettiklerinde bu topraklara geri döneceklerdir (bkz. örn. 27-28. bölümler).
4:26 yeri göğü tanık gösteririm Bkz. Yas.30:19 ve ilgili not; Mez.50:1; Yşa.1:2’ye ait notlar.
4:27 dağıtacak Bkz. Yas.28:64’e ait not. Sürgün, RAB’bin antlaşmasına uymamanın en son cezasıdır. Eski Antlaşma’da birçok yerde “ölüm” olarak tanımlanır.
4:29 RAB halkından,O’na yönelip itaatle hizmet etmesini, O’ndan korkmasını ve O’nu sevmesini, hatta O’na sırt çevirmiş olsa bile geri dönüp bağlılığını ve adanmışlığını tam bir içtenlikle tazelemesini bekler (bkz. Yas.6:5; Yas.10:12; Yas.11:13; Yas.13:3; Yas.26:16; Yas.30:1-10).
4:31 ant içerek yaptığı antlaşmayı Bkz. Yar.21:23; Yar.22:16; İbr.6:13,İbr.6:18’e ait notlar. Eski çağlarda antlaşmanın tarafları niyetlerini yeminle kanıtlardı (bkz. Yar.15:17’ye ait not). RAB’bin antlaşmaya bağlı kalması, halkın bağlı kalıp kalmamasına göre, onları ya yenileyeceğine ve kutsayacağına ya da cezalandıracağına dair verdiği vaadi yerine getirmesi demektir.
4:35 O’ndan başkası olmadığını Bkz. Yas.4:39; Yas.5:7; krş. Yas.6:4 ve ilgili not; Yas.32:39; ayrıca bkz. Yar.1:1’e ait not. Tanrı’nın tek olması ve her şeyi yaratıp yaratılışın sürekliliğini sağlaması, yönetmesi ve bir halk seçerek kendini onlara özel bir şekilde açıklaması, tüm eski Ortadoğu inançlarından köklü bir farklılık gösterir. İsrail’in komşuları, her biri kendi etki alanı, kısıtlamaları, bencil kararları ve değişken ahlâki kuralları olan çoktanrıcılığa dayalı bir kültüre sahiptiler. bilesiniz diye Bkz. Yas.4:10; krş. Yşa. 40-55. bölümler.
4:37 sevdiği Bkz. Giriş; Yas.5:10; Yas.7:9,Yas.7:13; Yas.10:15; Yas.23:5. Halk bu yüzden RAB’bi sevmeye borçludur (bkz. Yas.6:5’e ait not; krş. 1Yu.4:7-18 ve ilgili notlar). seçtiği İsrail’in Tanrı tarafından seçilmiş olması EskiAntlaşma’nın başlıca konularından biridir (bkz. Yas.7:6-8; Yas.10:15-16; Yas.14:2; Yas.26:18). Tanrı’nın tek bir kişiyi seçip ondan bir halk oluşturmasının amacı, o halkın Tanrı’ya ait bir kâhinler krallığı olup tek Tanrı’nın tanıkları olmasını sağlamak, insanlığı günahın mahkûmiyetinden kurtaracak (Çık.19:4-6) olan Mesih’i bu halkın arasından çıkarmaktır.
4:40 iyilik sağlaması Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşma çerçevesinde bu ifade, “yaşam” olarak özetlenen antlaşma bereketleridir (bkz. örn. Yas.30:15-18,Yas.30:20’ye ait not; krş. Lev.18:5). Antlaşmaya bağlı kalmak, Tanrı’nın yaratılıştaki amaçlarının (krş. “iyi”, Yar. 1-2. bölümler) yerine gelmesini sağlar (bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25; krş. Yas.5:16,Yas.5:29; Yas.6:3,Yas.6:18; Yas.8:16; Yas.12:25,Yas.12:28; Yas.19:13; Yas.22:7; ayrıca krş. Yas.28:1-14; Yas.30:1-10).
4:41-43 Bkz. Say.35:9-28; Yşu.20. bölüm ve ilgili notlar.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş