1. Yuhanna 4:7-18

Tanrı Sevgidir
7Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. 8Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. 9Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. 10Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban[a] olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 11Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. 12 Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.
13Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi Ruhu'ndan vermiş olmasından anlıyoruz. 14Baba'nın Oğlu'nu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz. 15Kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. 16Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık.
Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 17Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz. 18Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir[b]. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8 Tanrı sevgidir Özünde ve tüm eylemlerinde. Yuhanna Tanrı’yı kutsal, güçlü, sadık, doğru ve adil olarak tanıtır, ruh (bkz. Yu.4:24 ve ilgili not) ve ışık (bkz. 1Yu.1:5 ve ilgili not) olarak tanımlar.
4:9 biricik Oğlu Bkz. Yu.1:18; Yu.3:16 ve ilgili notlar.
4:10 günahlarımızı bağışlatan kurban Bkz. 1Yu.2:2’ye ait not.
4:12 Sevginin kaynağı Tanrı olduğundan dolayı imanlılar birbirlerini sevdikçe O’nun isteği gerçekleşmiş olur. Böylelikle hiç kimsenin hiçbir zaman görmediği Tanrı, kendisini sevenlerde görünür; çünkü Tanrı onlarda yaşamaktadır.
4:13-14 Ruh... Baba... Oğul Bkz. Mat.28:19’a ait not.
4:17 biz de... öyleyiz İmanlının Mesih gibi sevmesi, sevgi olan Tanrı’nın imanlıda yaşadığının göstergesidir. Tanrı’nın imanlıda yaşıyor olması, imanlının yargı gününde mahkûmiyetten kurtu lacağına dair güvencesidir (ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
4:18 Sevgide korku yoktur Burada söz edilen sevgi, mektup boyunca işlenen benzer konular bağlamında, imanlının Tanrı’ya olan sevgisidir. İmanlılar, Mesih’in sağladığı kurtarış sayesinde Tanrı’nın merhametine sahip olduklarını anladıklarında Tanrı’nın yargısına uğramakla ilgili korkuları silinir, Tanrı’nın önünde güvenle durmaya cesaretleri olur (bkz. 1Yu.2:2’ye ait not). korku işkencedir Grekçesi’nden, “korku cezalandırılma düşüncesinden doğar” olarak da çevrilebilir. İmanlının hayatında, hem yaşadığı sürece hem de yargı gününde böyle bir cezalandırılma korkusu bulunmaz (bkz. 1Yu.2:2’ye ait not; 1Yu.3:19-20).

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş