1. Yuhanna 5

5
Tanrı Oğlu'na İman
1İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Baba'yı seven O'ndan doğmuş olanı da sever. 2Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. 3 Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. 4Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. 5İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?
6Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir. 7-8Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. 9İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğlu'yla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. 10Tanrı'nın Oğlu'na inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa O'nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın Oğlu'yla ilgili tanıklığına inanmamıştır. 11 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır. 12Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.
Sonsuz Yaşam
13Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 14Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. 15Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.
16Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır, bunun için dua etsin demiyorum. 17Her kötülük günahtır, ama ölümcül olmayan günah da vardır.
18Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. 19Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. 20Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
21Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur Sevgi gibi (1Yu.4:7), İsa’nın Mesih olduğuna inanmak da yeniden doğmuş olmanın bir işaretidir (bkz. Tit.3:4-6’ya ait not). Mesih Bkz. 1Yu.2:22’ye ait not. Baba’yı seven O’ndan doğmuş olanı da sever Baba, Oğul ve Tanrı’nın çocukları arasındaki ilişki, Baba Tanrı’ya inananların Tanrı’nın öbür çocuklarını da doğal olarak seveceğini göstermektedir.
5:3 Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir Krş. Yu.14:15,Yu.14:21 ve ilgili notlar. O’nun buyrukları da ağır değildir Çünkü imanlılar itaat etmek üzere Kutsal Ruh tarafından güçlendirilir (bkz. Rom.8:1-17 ; Gal.5:13-26).
5:4 dünya Bkz. 1Yu.2:15’e ait not. yener Dünyayı yenmek, yaşamın günahkâr düzeni üzerinde zafer kazanmak anlamındadır. Bu da itaatin başka bir tanımıdır ( 1Yu.5:3). Tanrı’dan doğdukları ve Kutsal Ruh içlerinde yaşayıp onlara güç verdiği için böyle bir itaat imanlılar için imkânsız değildir.
5:5 Tanrı Oğlu Bkz. 1Yu.2:22; 1Yu.4:2; 1Yu.5:1 ve ilgili notlar.
5:6 Su İsa’nın vaftizini, kan ise ölümünü simgeler. Yuhanna burada sahte din öğretmenlerinin iddialarına karşılık olarak, yeryüzüne gelen, vaftiz olan ve ölen kişinin hem Tanrı hem insan olan İsa Mesih olduğunu belirtmektedir. İsa yalnızca vaftizi sırasında değil, ölümü sırasında da Tanrı Oğlu’dur ( 1Yu.1:6). Bu gerçek, son derece önemlidir, çünkü eğer İsa sadece bir insan olarak ölseydi, kefaret sunusu (1Yu.2:2; 1Yu.4:10) insan günahını ortadan kaldırmak için yeterli olamayacaktı (ayrıca bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir?, s.1373). Buna tanıklık eden Ruh’tur Kutsal Ruh İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna iki şekilde tanıklık eder: Kutsal Ruh, (1) vaftizi sırasında İsa’nın üzerine inmiştir (Mat.3:16-17; Yu.1:32-34) ve (2) elçilerin İsa’nın Mesih ve Tanrı Oğlu olduğuna dair tanıklığını, imanlıların yüreklerinde doğrulamaya devam etmektedir (bkz. 1Yu.2:27; 1Ko.12:3 ve ilgili notlar).
5:7-8 üçtür Kutsal Yasa’da, bir konunun doğruluğunu ispat etmek için iki veya üç tanık olması gerektiği belirtilir (Yas.17:6 ve ilgili not).
5:9 Tanrı’nın tanıklığı 1Yu.5:6-8’ de söz edilen Kutsal Ruh’un tanıklığı.
5:11 Tanrı bize sonsuz yaşam verdi İmanlı buna şimdiden sahiptir (bkz. Yu.3:15-16,Yu.3:36’ya ait notlar).
5:13 Mektubun yazılma amaçlarından biri (bkz. Giriş; 1Yu.1:4; 1Yu.2:26 ve ilgili not).
5:14 O’nun isteğine uygun ne dilersek Krş. Luk.21:41-42. Duaya ilişkin başka bir koşul için bkz. 1Yu.3:21-22.
5:16 ölümcül günah Mesih’in beden aldığını reddeden ve tüm ahlâksal kısıtlamaları yok sayan sapkın öğretişe karşılık yazılan bu mektubun içeriğindeki “ölümcül günah” ifadesi, sapkınların inadına, gerçeğin ısrarla inkâr edilmesine ve bu kişilerin utanmazlığıyla ahlâksızlığına işaret etmektedir. Bu tür günah ruhsal ölüme, hatta fiziksel ölüme bile yol açabilir.
5:18-20 Biliyoruz ki Mektup imanlıların bildiği gerçekleri onaylayan ve mektubun ana konularını özetleyen üç çarpıcı ifade ile son bulmaktadır.
5:20 gerçek Olan’dayız Baba Tanrı’dayız. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır Bu sözler, Oğul Tanrı’ya yani İsa Mesih’e ilişkindir. Mektup, İsa Mesih’in sağladığı sonsuz yaşam konusu ile başlamakta (1Yu.1:1-2) ve yine aynı konu ile sona ermektedir.

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş