1. Yuhanna 2

2
1Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. 2O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır[a]. 3Buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. 4“O'nu tanıyorum” deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. 5Ama O'nun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi[b] gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. 6“Tanrı'da yaşıyorum” diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
7 Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. 8Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor. 9Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır. 10Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 11Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir.
12Yavrularım, size yazıyorum,
Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.
13Babalar, size yazıyorum,
Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz.
Gençler, size yazıyorum,
Çünkü kötü olanı yendiniz.
Çocuklar, size yazdım,
Çünkü Baba'yı tanıyorsunuz.
14Babalar, size yazdım,
Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz.
Gençler, size yazdım,
Çünkü güçlüsünüz,
Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor,
Kötü olanı yendiniz.
15Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. 16Çünkü dünyaya ait olan her şey –benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur– Baba'dan değil, dünyadandır. 17Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
Mesih Karşıtı
18Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı'nın geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. 19Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. 20Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. 21Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. 22İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba'yı ve Oğul'u yadsıyan Mesih karşıtıdır. 23Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır. 24Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız. 25Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır.
26Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum. 27Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.
28Evet, yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O'nun önünde utanmayalım. 29O'nun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu da bilirsiniz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Yavrularım Krş. 1Yu.2:12-13,1Yu.2:28; 1Yu.3:7,1Yu.3:18; 1Yu.4:4; 1Yu.5:21. İsa Mesih biziBaba’nın önünde savunur Bu cümlede geçen ‘savunur’ fiili, Grekçe’de isim halindedir ve ‘savunman, savunmacı’ anlamına gelir (bkz. Yu.14:16-17’ye ait not). Adil olan Günahsız olan İsa Mesih Tanrı’nın önünde imanlıları etkin bir şekilde savunur (bkz. 1Yu.3:5; krş. Yu.8:46; Elç.3:14; 2Ko.5:21 ve ilgili notlar).
2:2 bağışlatan kurbandır Tanrı kutsal ve adil olduğu için günahlı insanı cezalandırması gerekir.Ama Tanrı insanı cezalandırmak üzere yaratmamıştır; sonsuz sevgisinden ötürü (1Yu.4:10; Yu.3:16) günahlı insanın günahının kefaretini ödemek üzere Oğlu’nu gönderir. Bu şekilde Baba’nın gazabı yatışır ; çünkü günaha duyduğu öfke Mesih’e yönelir (bkz. Rom.3:25-26’ ya ait not). bütün dünyanın günahlarını Mesih’in kefaret sunusu aracılığıyla Tanrı’nın öfkesini yatıştırması, yalnızca belli bir grup insanın yararına değildir; bütün dünyayı kapsamaktadır (bkz. Yu.1:29). Ancak bu bağışa, sadece İsa’ya imanla güvenmekle sahip olunur (bkz. Yu.3:16 ; Ef.1:7-8). Bu yüzden bu ayet, bütün insanların kurtulacağı görüşünü savunan evrenselciliği değil, Tanrı’nın adil bir Tanrı olduğunu öğretmektedir.
2:3 Buyruklarını yerine getirirsek Kusursuz değil, itaatkâr bir yaş am kastedilmektedir. tanıdığımızdan Genellikle “tanımak” olarak çevrilmiş olan iki Grekçe fiil vardır. Bu fiillerden biri, Gnostikler’in adıyla ilintilidir (adın anlamı için bkz. Giriş; 1Ti.6:20’ye ait not).
2:5 kişinin Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir Ya ‘Tanrı’nın imanlıya olan sevgisi imanlıyı itaatkâr eylemlerine yönlendirdiğinde tamamlanır’ (bkz. 1Yu.4:12) ya da ‘imanlının Tanrı’ya olan sevgisi onun itaatkâr eylemleriyle açığa vurulduğunda tamamlanır’ anlamındadır (bkz. 1Yu.3:16-18). Tanrı’da olduğumuzu İmanlının Tanrı ile ruhsal birliği söz konusudur (bkz. Yu.11:20-21; 2Ko.5:17; Ef.1:1-14 ve ilgili notlar).
2:7 Sevgili kardeşlerim Bkz. 1Yu.3:2,1Yu.3:21-22 ; 1Yu.4:1,1Yu.4:7,1Yu.4:11; 3Yu.1-2,5,11. başlangıçtan Kurtuluş Müjdesi’ni (yani İncil’i) duyup İsa’ya iman ettikten sonra başlayan dönem.
2:7-8 yeni bir buyruk değil Bkz. Yu.13:34-35 ve ilgili notlar. Kutsal Kitap’ın sevmeye yönelik buyruğu, temel ve eski bir buyruktur (bkz. Lev.19:18; Mat.22:39-40). Buyruğun yenilenmiş hali, çarmıhta sergilenen benzersiz ilahi sevgide (Mesih’in günahkârların uğruna ölmesi) görülür (krş. 4 :7-11). İmanlılar, tüm insanları, kendini tüm insanların iyiliği için feda eden Mesih’in sevdiği gibi sevmelidir.
2:8 gerçek ışık İfade, YeniAntlaşma boyunca yalnızca burada veYu.1:9’da kullanılmıştır (bkz.Yu.1:4’e ait not). Burada, dünyanın ışığı olan İsa Mesih’in müjdesine ilişkindir (bkz.Yu.8:12 ve ilgili not).
2:9 Işıkta... karanlıktadır Bkz. 1Yu.1:5’e ait not. kardeşinden Bkz. Rom.1:13’e ait not.
2:9-10 nefret eden... seven Nefret ve sevgi, Kutsal Kitap’ta sadece duygusal kavramları değil, insanın tutumunu gösteren seçimleri kastetmektedir (bkz. 1Yu.3:15-16).
2:10 tökezlemesine Ruhsal yıkıma.
2:12 Mesih’in adı Bkz. 1Yu.3:23; 1Yu.5:13; ayrıca bkz. Elç.4:12.
2:12-14 size yazıyorum, Çünkü Yuhanna, imanlıları, mektupta sözünü ettiği çetin sınamalara rağmen kurtuluşlarından emin olmaları gerektiğine ikna etmek için bu tekrarlamayı yapar. Yavrularım... babalar... gençler Bu sözcüklerle Yuhanna tüm imanlılara hitap etmektedir (bkz. 1Yu.1:1’e ait not). Bununla birlikte, “Babalar” ve “gençler” sözcükleri iki farklı ruhsal olgunluk seviyesinden de söz ediyor olabilir ; bazıları, üç sözcüğün de farklı ruhsal olgunluk seviyelerine ilişkin olduğuna inanmaktadır.
2:13-14 başlangıçtan beri var Olan Mesih (bkz. 1Yu.1:1’e ait not).
2:15 dünya İnsanlar (Yu.3:16) veya yaratılmış olan dünya (Yu.17:24) değil, Şeytan’ın etkisinde olan, Tanrı’ya ve doğruya başkaldıran (bkz. Yu.1:9’a ait not), günahın egemen olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik düzen anlamında ( Yu.1:16; bkz. Yak.4:4 ve ilgili not). Dünyasal sevgi ahlâksızlık, hırs, açgözlülük ve insan baş arısına dayanan gurur şeklinde kendini gösterir.
2:18 son saattir Mesih’in yeryüzüne ilk gelişi ile başlayan sürecin bütünü (Elç.1:16-17; 2Ti.Elç.3:1 ve ilgili not ; İbr.1:1-2). çok sayıda Mesih karşıtı Tanrı’nın ve Tanrı halkının, Mesih’in dönüşünden önce ortaya çıkacak olan büyük düşmanı ( 1Yu.1:18), “yasa tanımaz adam” (2Se.2:3 ve ilgili not) ve “canavar” (Va.13:1-10) olarak da adlandırılır. Ancak Yuhanna’ya göre herhangi bir kişi de Mesih karşıtı olabilir:(1) Tanrı Oğlu’nun beden aldığını (bkz. 1Yu.4:2 ve ilgili not; 2Yu.7) ve İsa’nın Mesih olduğunu ( 1Yu.1:22) inkâr edenler; (2) Baba’yı inkâr edenler (1Yu.2:22); (3) yalancı ( 1Yu.1:22) ve aldatıcı olanlar (2Yu.7). Böyle kişiler, Yuhanna’nın döneminde imanlılarla ortak hiçbir ş eyleri olmadığı için kiliseyi terk etmişlerdir (1Yu.2:19). Burada söz edilen Mesih karşıtları, Yuhanna’nın mektubu yazmasından daha sonra ortaya çıkacak Gnostikler’in öncüleri olabilir (Kerintos gibi kişiler; bkz. 1Yu.4:2’ye ait not).
2:20 Kutsal Olan İsa Mesih (Mar.1:23-24; Yu.6:69; Elç.2:27; Elç.3:14) veya Baba (2Kr.19:22; Eyü.6:10). meshedildiniz Mesh, Kutsal Ruh’un kendisidir (bkz. 1Yu.1:27; Yu.14:16-17; Yu.15:26; Yu.16:13; Elç.11:37-38). Meshetmek görevlendirmek anlamındadır (bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158). Bu mektupta imanlının ruhları sınamakla, yani ayırt etmekle görevli olduğu belirtilir (krş. 1Yu.4:1-6).
2:22 İsa’nın Mesih olduğunu Bkz. 1Yu.5:5-6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Giriş.
2:23 Bkz. 2Yu.9.
2:25 sonsuz yaşamdır Bkz. Yu.3:15-16 ve ilgili not; krş. Mat.19:16 ve ilgili not.
2:26 Bkz. Giriş.
2:27 mesh Bkz. 1Yu.1:20’ye ait not. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur Kutsal Kitap öğretiş vermeyi özendirdiğinden dolayı (bkz. Mat.28:20; 1Ko.12:28; Ef.4:11-16 ; Kol.3:16; 1Ti.4:11; 2Ti.1Ti.2:2,1Ti.2:24), Yuhanna’nın Kutsal Kitap öğretmenlerini dışladığı iddia edilemez. Tersine Yuhanna, sahte din öğretmenlerinin kendi bilgilerini elçilerin öğretisine ilave etmeleri konusunda imanlıları uyanık olmaya çağırır ve Kutsal Ruh’un önderliği altında elçiler tarafından öğretilenlerin hem yeterli hem de tek güvenilir gerçekler olduğunu vurgular. her ş eyi Kurtuluş ve iman yaşamı hakkında bilinmesi gerekenleri. öğreten meshi Kutsal Ruh’un imanlılara öğrettikleri (genellikle “aydınlatma” olarak geçer), imanlıların Tanrı’nın vahiy yolu ile açıklanmış gerçeğini Tanrı’nın güvenilir ve yetkin sözü olarak takdir ettiklerinde, düşüncelerini ve yaşamlarını bu doğrultuda değiştirdiklerinde etkisini gösterir.
2:28 Mesih’te yaşayın Bkz. 1Yu.2:24,1Yu.2:27. cesaretimiz olsun Bkz. 1Yu.3:21-22; 1Yu.4:17; 1Yu.5:14.
2:29 O’nun... O’ndan Baba Tanrı (krş. 1Yu.5:4).

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş