1. Yuhanna 4:1-6

4
Ruhları Sınayın
1Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. 2İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız. 3İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. 4Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür. 5Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. 6Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 ruh Ruhça yönlendirilen insan. Bu ruh, Kutsal Ruh veya kötü bir ruh olabilir. sahte peygamber Gerçek bir peygamber, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilerek Tanrı’nın sözlerini iletir (bkz. Yer.23:9-40 ve ilgili notlar; 2Pe.1:21 ve ilgili not ; Bilgi Kutusu:Peygamberler, s.267). Sahte peygamber ise Tanrı’ya ait olmayan ruhların etkisi altında konuşur. Tıpkı Pavlus (bkz. 1Ti.4:1-3) ve Petrus (bkz. 2Pe.2:1 ve ilgili not) gibi, Mesih de sahte peygamberlere ve öğretmenlere karşı uyarılarda bulunmuştu (bkz. Mat.7:15; Mar.13:22). ruhları sınayın Krş. Mat.7:1; 1Se.1:20-21 ve ilgili notlar.
4:2 İsa Mesih’in beden alıp dünyaya geldiğini Bkz. 1Yu.1:1’e ait not. Yuhanna’nın döneminde yaşayan sahte din öğretmeni Kerintos, “Tanrı olan Mesih”in vaftiz sırasında “insan olan İsa”nın bedenine girdiğini ve ardından çarmıhta onu terk ettiğini, böylece ölenin yalnızca “insan olan İsa” olduğunu öğretiyordu (bkz. Giriş). kabul eden Sadece bilgi olarak doğru bulmayı değil (Yak.2:19; krş. Mar.1:23-24), buna iman etmeyi ifade eder.
4:4 Tanrı’dan “Tanrı’dan doğan” (1Yu.2:29; 1Yu.3:9-10) ifadesinin kısaltılmış biçimi. dünyadakinden Şeytan’dan (bkz. Yu.12:31 ve ilgili not). Yu.4:3’ te “dünya” yeryüzü anlamındayken, 4 ve 5. ayetlerde imanlı olmayanlar (ve içlerindeki günah) veya Tanrı’dan bağımsız olan toplum (veya düzen) anlamındadır (bkz. 1Yu.2:15 ve Yu.1:9’a ait notlar).
4:6 Gerçeğin Ruhu Krş. 1Yu.5:6 ve ilgili not. Bkz. Yu.11:16-17’ye ait not.

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş