1. Yuhanna 3

3
Tanrı'nın Çocukları
1 Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı'nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. 2Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. 3Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.
4Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. 5 Mesih'in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. 6Mesih'te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O'nu ne görmüştür, ne de tanımıştır. 7Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da doğru kişidir. 8Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. 9Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. 10Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir.
Birbirimizi Sevelim
11 Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim. 12 Şeytan'a[a] ait olup kardeşini öldüren Kayin gibi olmayalım. Kayin kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü.
13Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. 14 Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. 15Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. 16Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. 17Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı'nın sevgisi olabilir mi?
18Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 19-20Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 21-22Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. 23 O'nun buyruğu Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. 24Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Tanrı’nın çocukları Bkz. Yu.1:12’ye ait not.
3:2 O’na benzer olacağımızı Krş. Rom.8:29; 1Ko.15:49; Flp.3:21 ve ilgili notlar.
3:3 umut Yalnızca bir dilekten ibaret değil, geleceğe ilişkin sarsılmaz bir güven (bkz. Rom.5:5 ve ilgili not; krş. Bilgi Kutusu:Umut, s.1666). kendini pak kılar Günaha sırt çevirerek.
3:5 günahları kaldırmak için Bkz. Yu.1:29 ve ilgili not. kendisinde günah olmadığını Bkz. 2Ko.5:21; İbr.4:15; Mat.4:1-11ve ilgili not; Yu.8:46; 1Pe.3:18.
3:6 Günah işleyen Yuhanna’nın üzerinde durduğu konu günahtan arınmış kusursuz yaşam (bkz. 1Yu.1:8-10; 1Yu.2:1) değildir; imanlının yaşamının günahla değil, doğru olanı yapmakla biçimleneceğidir.
3:8 İblis Yuhanna bu kısa mektupta Şeytan hakkında önemli bilgiler verir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s.1385):(1) “Kötü olan” olarak adlandırılmaktadır (1Yu.2:13-14; 1Yu.5:18-19). (2) Başlangıçtan (bkz. Yu.8:44; Adem ve Havva’nın günaha düşüşünden önce, Tanrı’ya ilk başkaldırdığı zamandan) beri günah işlemektedir (bu ayet). (3) Şeytan insanı günaha kışkırtır; günah işlemeye devam edenler onun etkisi altındadır (Yu.3:8,Yu.3:12), onun çocuklarıdır (Yu.3:10). (4) İmanlılar dışındaki “bütün dünya” onun denetimindedir (Yu.5:19). (5) Ancak imanlıların canına dokunamaz (Yu.5:18). (6) Tersine, imanlılar onu Mesih sayesinde yenmişlerdir (Yu.2:13-14; Yu.4:4).
3:9 günah işlemez Kusursuz bir yaşam değil, günahın egemen olmadığı bir yaşam sürmek anlamındadır (bkz. Rom.6:1-14). Tanrı’nın tohumu “Tohum” sözcüğü, burada tanrısal doğa, Kutsal Ruh, İsa veya Kurtuluş Müjdesi (İncil) olarak yorumlanabilir.
3:11 başlangıçtan beri Bkz. 1Yu.2:7’ye ait not.
3:12 Şeytan’a Grekçe’den birebir çevirisi: “kötü olana”. Kayin Bkz. İbr.11:4; Yar.4:2-4 ve ilgili not.
3:13 Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not.
3:15 katildir Bkz. Yak.4:2 ve ilgili not.
3:17 Tanrı’nın sevgisi Bu sevgi, imanlının yüreğine dökülen (bkz. Rom.5:5 ve ilgili not) ve özellikle temel ihtiyaçlarında imanlı kardeşlere uzanan yardım eliyle kendini gösteren sevgidir. İmanlının Tanrı’ya duyduğu sevgiden de söz ediliyor olabilir.
3:17-18 Bkz. Yak.1:13-17.
3:19-20 Kendini yetersiz gören bir imanlı, yaptıklarının kendisine değil, Tanrı’nın gücüne bağlı olduğuna güvenip Tanrı’nın herkesi tüm eksikliği ve kusuruyla bildiğine inandığında, başkalarına sevgisini gösterebilir ve başkaları için dua edebilir.
3:23 Bu buyruk iki konuyu içerir: (1) Mesih’e iman etmek (bkz. 1Yu.4:1-6; Yu.6:29) ve (2) birbirini sevmek (bkz. 1Yu.4:7-12; Yu.13:34-35 ve ilgili notlar).
3:24 Ruh sayesinde biliriz Bkz. Rom.8:16 ve ilgili not.

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş