Malaki 1

1
1RAB'bin Malaki[a] aracılığıyla İsrail halkına bildirisi.
Rab İsrail'i Seviyor
2 RAB, “Sizi sevdim” diyor.
“Oysa siz, ‘Bizi nasıl sevdin?’ diye soruyorsunuz.”
RAB, “Esav Yakup'un ağabeyi değil mi?” diye karşılık veriyor, “Ben Yakup'u sevdim, 3Esav'dan ise nefret ettim[b]. Dağlarını viraneye çevirdim, yurdunu kırın çakallarına verdim.”
4Edomlular, “Biz ezildik, ama yıkıntıları yeniden kuracağız” deseler de, Her Şeye Egemen RAB şu karşılığı verecek: “Onlar kurabilirler, ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi, kendileri de RAB'bin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak. 5Bunu gözlerinizle görünce, ‘RAB İsrail sınırının ötesinde de büyüktür!’ diyeceksiniz.”
Rab Kâhinleri Uyarıyor
6Her Şeye Egemen RAB, adını küçümseyen siz kâhinlere, “Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir” diyor, “Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?
“Oysa siz, ‘Adını nasıl küçümsedik?’ diye soruyorsunuz.
7“Hem sunağıma murdar yiyecek getiriyor, hem de, ‘Yiyeceği[c] nasıl murdar ettik?’ diye soruyorsunuz.
“ ‘RAB'bin sofrası[ç] küçümsenir’ demenizle. 8 Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım! Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
9“Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
10“Ne olurdu, sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diye aranızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı! Ben sizden hoşnut değilim” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Getireceğiniz sunuları da kabul etmeyeceğim. 11Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!” diyor Her Şeye Egemen RAB.
12“ ‘Rab'bin sofrası murdardır, yemeği de küçümsenir’ diyerek adımı bayağılaştırıyorsunuz. 13Üstelik, ‘Ne yorucu!’ diyerek bana burun kıvırıyorsunuz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
“Kurban olarak çalıntıyı, topalı, hastayı getirdiğinizde, elinizden kabul mu edeyim?” diye soruyor RAB. 14“Sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab'be kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun! Çünkü ben büyük bir kralım” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Ve uluslar adımdan korku duyacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Malaki Bkz. Giriş. Sözcük Zek.Mal.1:9,Mal.1:11’de “melek” olarak çevrilmiştir. bildirisi Bkz. Hab.1:1 ve ilgili not.
1:3 Ben Yakup’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim “Sevmek” ve “nefret etmek” fiileri, hem İbranice’de hem de Grekçe’de ‘seçmek’ ve ‘seçmemek’ anlamına gelen bir mecazdır (krş. Luk.14:25-26; Rom.1:10-13). Buna göre cümle, ‘Esav yerine Yakup’u yeğledim’ anlamına gelir. Tanrı tasarılarını gerçekleştirmek üzere, Esav’ı değil Yakup’u seçmiştir (bkz. Yar.25:19-34 ; Yar.14:25 ; ayrıca bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741). Tanrı’nın vaatlerini yerine getireceğinden kuşku duyan İsrail halkının, Tanrı’nın geçmişte ataları Yakup (İsrail’e) ve kardeşi Esav’a (Edom’a) nasıl davrandığını anımsamaları gerektiği ima edilmektedir.
1:3-5 Malaki’nin Edom’la ilgili bildirisi, önceki peygamberlerin bildirilerini destekler (bkz.Amo.1:11-12; Yşa.34:5-15; Yer.49:7-22; Hez.25:12-14; Hez.35:1-15; Ovadya Kitabı). Edomlular İÖ 550-400 yıllarında Nebati Araplar tarafından ülkelerinden adım adım sürüldüklerinde bu sözler gerçekleşecektir.
1:6 adını küçümseyen siz kâhinlere Krş. Mal.2:4-5. Oğul babasına... saygı gösterir Krş. Yşa.1:2-3.
1:7 yiyecek RAB’be sunulan sunular (bkz. Mal.1:12; Lev.21:8,Lev.21:21). RAB’bin sofrası ‘RAB’be sunulan sunuların tümü’ veya ‘RAB’bin sunağı’ anlamındadır (bkz. Mal.1:12; Hez.44:16 ve ilgili not). Kâhinler kurban etini yiyebildikleri için, sunak aynı zamanda onların yemek sofrasıydı. küçümsenir Kâhinlerin görevlerini yerine getirirken RAB’be karşı takındıkları saygısız tutumdan söz ediliyor (Mal.1:12); RAB’bin itibarına değer vermeyen bu kâhinler de küçümsenecektir (bkz. Mal.2:9). yiyeceği Masoretik metinde “seni” diye geçer.
1:8 Kör... Topal Kutsal Yasa’ya göre, kusurlu hayvanlar kurban edilemezdi (bkz. Lev.1:3 ve ilgili not; Yas.15:21). valine Büyük olasılıkla Pers valisi.
1:10 RAB’bin sunuyu kabul etmesi, sununun niteliğine ve sunan kişinin tutumuna bağlıdır (bkz. Yşa.1:11-15 ve ilgili not).
1:11 uluslar arasında adım büyük olacak ! Krş. Mal.1:14. Tanrı’nın Edom’u ( Mal.1:5) ve öbür ulusları yargılaması, onların tapındıkları ilahların gerçekte var olmadığını ve sadece RAB’bi tek gerçek Tanrı olarak kabul etmelerini sağlayacaktır (bkz. Sef.2:11; Sef.3:9 ve ilgili not; Hezekiel: Giriş). buhur... temiz sunular Krş. Yşa.56:6-7; Yşa.60:7.
1:13 burun kıvırıyorsunuz Krş. 1Sa.2:15-17.
1:14 adadığı... yerine... kusurlu hayvan Adağın yerine getirilmesi için sunulan hayvanın kusursuz ve erkek olması gerekiyordu (bkz. Lev.22:17-23). büyük bir kralım Bkz. Zek.Mal.14:9 ve ilgili not.
1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş