Malaki 2

2
1“Şimdi, ey kâhinler, bu buyruk sizin içindir. 2Her Şeye Egemen RAB diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp hayırdualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile. Çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz.
3“Soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım[a]. 4 Levi'yle yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğu gönderdiğimi bilesiniz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 5 “Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi. 6Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü.
7“Kâhinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o Her Şeye Egemen RAB'bin ulağıdır. 8Ne var ki, siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizle birçoklarını suça sürüklediniz; Levi'yle yaptığım antlaşmayı bozdunuz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 9“Benim yollarımı izlemediniz, Kutsal Yasa'yla ilgili konularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önünde sizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm.”
Yahuda Halkının Tanrı'ya İhaneti
10Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor?
11Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim'de iğrenç şeyler yapıldı: Yahuda yabancı ilaha tapınan kızla evlenerek RAB'bin sevdiği kutsal yeri kirletti. 12Bunu yapan kişi, kim olursa olsun, Her Şeye Egemen RAB'be sunular getirse bile RAB onu Yakup'un topluluğundan atsın!
13Yaptığınız başka bir şey var: RAB'bin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz. Ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü RAB artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor, onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. 14“Neden?” diye soruyorsunuz. Çünkü RAB seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin.
15Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin.
16İsrail'in Tanrısı RAB, “Ben boşanmadan nefret ederim” diyor, “Giysisinin üstüne bir de zorbalığı kuşanan kişiden de nefret ederim.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. Bunun için kendinize dikkat edin ve ihanet etmeyin.
Yargı Günü Yakındır
17Sözlerinizle RAB'bi usandırdınız.
“O'nu neyle usandırdık?” diye soruyorsunuz.
“Kötülük yapan herkes RAB'bin gözünde iyidir, O onlardan hoşnuttur” ya da “Hani, adalet sağlayan Tanrı nerede?” diyerek usandırdınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2 hayırdualarınızı lanete Bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128; ayrıca bkz. Say.6:23-27.
2:3 gübresini Bkz. Çık.29:14. yüzünüze saçacağım ‘Utanca boğ acağım’ anlamında (bkz. Nah.3:6). Sizi önümden atacağım Septuaginta ve Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Sizi ona götürecek” diye geçer.
2:4-6 RAB kâhinlerin Levi oymağından seçilmesini buyurmuştu; tapınma düzeninden Levililer sorumluydu (bkz. Lev.8-9. bölümler; Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128). Levili kâhinlerin ilki olan Harun’un torunu Pinehas’ın Baal-Peor ilahıyla ilgili olayda gösterdiği tepkiden dolayı (bkz. Say.25:1-13 ve ilgili notlar) RAB Pinehas’la bir antlaşma yapmıştı ; kâhinler, RAB’be saygı gösterip görevlerini gerektiği şekilde yerine getirerek bu antlaşmaya sadık kalmışlardı.
1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.
2:7-9 Kâhinler, Kutsal Yasa’yı öğretmekle yükümlüydüler (bkz. Lev.10:11; ayrıca bkz. Sef.3:4; Hag.2:11 ve ilgili notlar); ayrıca halk RAB’bin isteğini öğrenmek için kâhinlere danışırdı (bkz. Mal.3:1’e ait not).Ancak Kutsal Yasa’ya uymayı öğretmekle sorumlu kâhinler, artık bizzat kendileri Yasa’ya aykırı davranarak görevlerini kötüye kullanıyorlardı (bkz. Ezr.9:1 ve ilgili not; Ezr.10:18-22; Neh.13:27-29; krş. Lev.19:15; Yas.10:17).
2:10 babası bir... kardeşine Ya halkın atası İbrahim’den ya da halkın yaratıcısı RAB’den söz edilmektedir (bkz. Yşa.63:16). Her iki açıdan da İsrail halkının bireyleri kardeş sayılır. Bizi yaratan RAB, İsrail halkını kendisine ait özel bir halk olarak yaratmıştır (bkz. Yşa.43:1 ve ilgili not). atalarımızın yaptığı antlaşmayı RAB’bin Musa aracılığıyla İsrail halkıyla Sina Dağı’nda yaptığı antlaşma söz konusudur. kardeşine ihanet İsrailli erkeklerin, putperest kadınlarla evlenmek için kardeşleri sayılan İsrailli eşlerini boşamalarından söz ediliyor.
2:11 yabancı ilaha tapınan kızla Bu tür evlilikler etnik veya kültürel nedenlerle değil, halkı Tanrı yolundan saptırdığı için yasaklanmıştı (bkz. Mal.2:7-9’ a ait not; Çık.34:15-16; Yas.7:2-5 ve ilgili notlar; Yşu.23:12-13; Yşu.23:12’ye ait not).
2:14 seninle... karın arasında tanıktır Evlilik bir antlaşmadır (bkz. Özd.1:16-17; Hez.16:8 ve ilgili notlar) ve her antlaşma gibi tanıklar huzurunda onaylanır (bkz. Yas.30:19; 1Sa.20:23; Yşa.8:1-2).
2:15 tek Bkz. Yar.2:24 ve ilgili not. kendisine özgü bir soy Evliliğin amaçlarından biri RAB’be saygılı çocuklar yetiştirmektir. Bu, Çık.19:4-6’ daki buyruğu gerçekleştirmenin anahtarlarından biridir. Tanrı halkından olmayanlarla yapılan evlilikler bu ilkeyi tehlikeye atar (bkz. 1Ko.7:14 ve ilgili not).
2:10-16 Putperest kadınlarla evlenmek için eşlerinden boşanan kâhinler halka kötü örnek olmuşlardı (bkz. Mal.2:11 ve Mal.2:14’e ait notlar); günah, Yahuda halkına da yayılmıştı.
2:17 Sözlerinizle RAB’bi usandırdınız Krş. Yşa.43:24. Kötülükyapan herkes RAB’bin gözünde iyidir Halkın alaycılığı bunu söyleyebilecek boyuttaydı. adalet sağlayan Tanrı nerede? Krş. Yşa.5:18-20. Bu soru, yüzyıllardır hem imanlılar hem de imanlı olmayanlar tarafından sorulagelmiştir. Bu konuyu irdelerken özellikle göz önünde tutulması gereken iki gerçek vardır: Tanrı, bütün sıfatları uyarınca, her zaman, uygun gördüğü ş ekilde ve zamanda eylemde bulunur; eylemleri tutarlıdır ve âdil oluşu merhametli oluşuyla tezatlık göstermez. İnsan ise (Tanrı’nın bahşettiği tüm iyi nitelikler bir yana) sınırlı ölçüde düşünebilen, duyguları ve iradesi bencilliğe eğilimli günahlı bir yapıya sahiptir; bunların farkında olarak, açıklamadığı sırlar konusunda Tanrı’yı suçlamak yerine O’na güvenmeli, gerçeği ararken Tanrı korkusunu elden bırakmamalıdır (bkz. Özd.1:7 ve ilgili notlar).
2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş