Malaki 3

3
1 “İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek” diyor Her Şeye Egemen RAB.
2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; 3gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB'be doğrulukla sunular sunacaklar. 4Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.
5Her Şeye Egemen RAB, “Yargılamak için size yaklaşacağım” diyor, “Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere –benden korkmayanlara– karşı hemen tanık olacağım.”
Verilen Ondalıkları Çalmak
6“Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu! 7Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz, onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim” diyor Her Şeye Egemen RAB.
“Oysa siz, ‘Nasıl döneriz?’ diye soruyorsunuz.
8“İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz.
“ ‘Senden nasıl çalıyoruz?’ diye soruyorsunuz.
“Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. 9Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. 10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. 11Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak” diyor Her Şeye Egemen RAB. 12“Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
13“Bana karşı sert sözler söylediniz” diyor RAB.
“Oysa siz, ‘Sana karşı ne söyledik?’ diye soruyorsunuz.
14“Şunu dediniz: ‘Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her Şeye Egemen RAB'bin isteklerini yerine getirmek, O'nun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? 15Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor, Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor.’ ”
16Bunun üzerine RAB'den korkanlar birbirleriyle konuştular. RAB dediklerine kulak verip duydu. RAB'den korkup adını sayanlar için O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı.
17Her Şeye Egemen RAB, “Öz halkımı ortaya çıkardığım gün, benim olacaklar” diyor, “Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. 18O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 habercimi İbranicesi “malaki” olan (bkz. Mal.1:1’e ait not) bu terim, genelde kâhin veya peygamber için kullanılırdı (bkz. Hag.1:13 ve ilgili not). Bu bildiri Yahya aracılığıyla gerçekleşmiştir (bkz. Mat.11:7-10; Mar.1:2-4; Luk.1:76). Önümde yolu hazırlayacak RAB, arındırmak ( Mal.1:3) ve yargılamak için bizzat gelecek (Mal.3:5), ama bundan önce halkı hazırlaması için birini gönderecektir (bkz. Mal.4:5-6; Yşa.40:3 ve ilgili notlar). antlaşma habercisi İsa Mesih. Mesih, Tanrı’nın temsilcisi olarak antlaşmayı yenileyecek ve eskisinin yerine geçerli kılacaktır (bkz. Yşa.42:6’ya ait not).
3:2 onun geleceği güne “RAB’bin günü”ne (bkz. Mal.4:1; ayrıca bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20-21 ; Yoe.1:15 ve ilgili notlar). Peygamber Malaki, Tanrı’nın tarih boyunca (özellikle Malaki’nin geri kalan kısmında ana hatları bildirilen) yaptıklarının, Mesih’in halkının arasına gelişiyle tamamlanacağını duyuruyor. kim dayanabilir? Bkz. Mez.24:3-4; Yşa.33:14-15; 1Yu.3:1-3. arıtıcının ateşi Bkz. Yşa.1:25; Zek.Yşa.13:8-9 ve ilgili notlar. çamaşırcının kül suyu Kül, çamaşırları beyazlatmakta kullanılırdı. Beyaz giysiler paklığın göstergesiydi (krş. Mar.9:3; Va.3:5).
3:3 Levililer’i arındırıp Mal.1:6-2:9’ da söz edilen günahlardan ve sadakatsizliklerden.
3:4 hoşnut kalacak Krş. Mal.1:8 ve ilgili not.
3:5 Büyücülere Büyücülük Tanrı tarafından yasaklanmıştır (bkz. Çık.7:11; Yas.18:10).
3:6 Bkz. Yak.1:17. RAB, halkıyla yaptığı antlaşmaya ve kendi özyapısına sadık kalır. Bu yüzden Edom’un tersine (Yak.1:3-5), İsrail halkı geçmişte RAB’be sadık kalmadığı halde yok olmamıştır.
3:7 dönün, ben de size dönerim RAB’bin İsrail’i kurtarması için İsrail halkı tövbe etmeliydi (bkz. Zek.Mal.1:3 ve ilgili not).
3:8 Ondalıkları İnsanlar mallarının ve ürettiklerinin belli bir oranını Tanrı’ya adarlar, bunlar kâhin olan Levililer’in geçimi için kullanılırdı (bkz. Lev.27:30’a ait not).
3:9-10 lanete... bereket Bkz. Yas.11:26-28.
3:10 ambara Tapınağın hazine odalarına (bkz. 1Kr.7:51; 2Ta.31:11-12; Neh.13:12). göklerin kapaklarını size açacağım Muhtemelen RAB’bin bereketli hasat sağlayacağı anlamındadır (bkz. 2Kr.7:1-2,2Kr.7:19; Mez.78:23-24). bereket yağdıracağım Bkz. Yas.28:12; krş. Yşa.44:3.
3:11 Çekirgelerin... ürünsüz Antlaşmaya uymamanın getirdiği lanetlerden ikisi (bkz. Yas.28:39-40; Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25).
3:12 RAB’bin İbrahim’e verdiği vaadin gerçekleşmesi sonucunda (bkz. Yar.12:2-3; Yşa.61:9 ve ilgili notlar).
3:14 yas tutar gibi davranmak ‘Çula sarınıp kül içinde oturma’ eylemi söz konusudur. Halkın burada sorguladığı konu, Tanrı’nın sözlerine uygun yaşamak bir fayda sağlamıyorsa itaatin ne derece önemli olduğudur. Tanrı, neden itaat edilmesi gerektiğini her konu için açıklamaz. İtaat edenin ödüllendirileceği doğrudur, ancak ödül kişinin itaat etmesini sağlayacak tek neden olmamalıdır ; ödüllendirilme vaadi nihai olarak büyük yargı gününde yerine geleceğinden dolayı, itaat konusunda da (bkz. Mal.2:17’ye ait not) RAB’be güvenmek gerekir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s.1821 ; 2Ti.Mal.4:8’e ait not ; ayrıca krş. İbr.11:13-16 ve ilgili notlar).
3:14-15 Halk, RAB’bin kendilerine verdiği vaatleri yerine getireceğine ve adaletine güvenmediği için böyle diyordu. Oysa RAB halkına, yozlaşmış insanlara özenmek yerine (bkz. Mez.119:21 ve ilgili not) tövbe edip RAB’be ait ondalıklarını sundukları takdirde kutsanacaklarını vaat etmişti (Mez.3:12). Kötülükedenler başarılı oluyor... kurtuluyor Krş. Mez.73:3,Mez.73:9-12.
3:16 birbirleriyle konuştular RAB’be bağlı kalanlar, halkın çoğunluğunun RAB’be saygısızlık ettiği (Mal.3:14-15; Mal.1:12; Mal.2:17) bu dönemde, bir araya gelip birbirlerini yüreklendiriyorlardı. anma kitabı Burada gerçek anlamıyla bir kitap söz konusudur. RAB’be bağlı kalanlar, önemli yöneticilerin büyük başarılarının kaydedildiği tarihçelere benzer bir kayıt tutmuşlardı (bkz. Est.6:1-3; Yşa.4:3; Dan.7:10; Dan.12:1), ancak bunda insanın başarıları değil, RAB’bin yaptıkları anlatılıyordu.
3:17 Öz halkımı Bkz. Çık.19:5’e ait not. hizmet eden Krş. Mal.1:6.
3:18 doğru kişiyle kötü kişi Bkz. Mal.2:17 ve ilgili not.
3:17-4:5 Halkların yargılanıp arındırılacağı “RAB’bin günü”nden söz edilmektedir (bkz. Mal.3:2 ve ilgili not; Yoe.1:15’e ait not; Yoe.2:11 ve ilgili not).
2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş