Malaki 4

4
Rab'bin Günü
1Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak. 2Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız. 3Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
4“Kulum Musa'nın yasasını, bütün İsrail'e iletmesi için Horev Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın.
5 “RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. 6O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 fırın gibi yanıyor Bkz. Mal.3:2-3; Yşa.1:31; Yşa.66:15-16 ve ilgili notlar. samandan... yakacak Bkz. Yşa.47:14 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mat.3:12.
4:2 doğruluk güneşi Krş. Yşa.60:19 ve ilgili not ; Luk.1:78-79 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.9:2 ve ilgili not. ş ifa getiren doğruluk güneşi “Şifa” halkın gelecekte kavuşacağı gönenci, “doğruluk” Tanrı’nın halkı için sağlanacak kurtuluşu ifade eder (bkz. Yşa.45:8; Yşa.53:5; Yer.30:17 ve ilgili notlar).
4:3 Kötüleri ezeceksiniz Bkz. Yşa.63:2-3 ve ilgili notlar.
4:4 Kulum Musa’nın Bkz. Çık.14:31; Yas.34:5 ve ilgili notlar; ayrıca krş. Rom.1:1’ e ait not. Horev Dağı’nda Sina Dağı’nda (bkz. Çık.3:1 ve ilgili notlar). yasasını... anımsayın RAB’bin gelişini sabırsızlıkla bekleyenler antlaşmaya bağlı kalmalıdır, çünkü itaat, hemen bereketle sonuçlansa da sonuçlanmasa da, imanlının yükümlülüğüdür (bkz. Mal.3:14’e ait not).
3:17-4:5 Halkların yargılanıp arındırılacağı “RAB’bin günü”nden söz edilmektedir (bkz. Mal.3:2 ve ilgili not; Yoe.1:15’e ait not; Yoe.2:11 ve ilgili not).
4:5 Bkz. Mal.3:1 ve ilgili notlar. İlyas’ı İsa Mesih’in hizmete başlamasından hemen önce Yahya, “İlyas’ın ruhu ve gücüyle” hizmet etmiştir (bkz. Luk.1:17 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mat.11:13-14; Mat.17:12-13; Mar.9:11-13; Mar.9:13’e ait not). Bazı yorumcular, İlyas’ın Va.11:3’teki (bkz. ilgili not) iki tanıktan biri olabileceğini öne sürer.
2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
4:6 yüreklerini... döndürecek Luk.1:17’de, Yahya’nın görevlerinden birinin bu olduğu belirtilir.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş