Yoel 2:11

11 RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır O'nun orduları
Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!
O güne kim dayanabilir?
Rab'be Dönün
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-11 Bazı yorumculara göre, bu ayetlerde gerçek ve ikinci bir çekirge istilasından söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise, burada bir düşman ordusunun yakın tarihte gerçekleştireceği istila tasvir edilmektedir (örn.Asurlular, bkz. Yoe.1:15’e ait not). Bazı yorumcular ise, buradaki tasvir bu iki seçenekten hangisi olursa olsun, Mesih’in gelişinden önce yaşanacak büyük sıkıntı döneminin bildirildiğini savunur.
2:3-11 Şiir biçimindeki metnin bu kısmında yapılan güçlü vurgular, aktarılmak istenen savaş durumuna uygundur (bkz. Nah.3:1-3).
2:11 Krş. Sef.1:14; ayrıca krş. Yoe.2:31; Yoe.3:14; Mal.4:1,Mal.4:5. Tıpkı Yeş aya’nınAsurlular’ı (Yşa.10:5), Yeremya’nın Babilliler’i (Yer.25:9; Yer.43:10) RAB’bin silahı olarak tanımlamalarına benzer ş ekilde, Yoel de çekirgeleri (ancak krş. Yoe.2:1-11’e ait not) RAB’bin ordusu olarak görmektedir (krş. örn. Yşu.5:14; Mez.68:17; Hab.3:8-9). gürlüyor Bkz. Yoe.3:16 ve ilgili not. büyük... korkunçtur “Korkunç” ifadesi İbranice’de kimi zaman ‘heybetli’veya ‘müthiş’anlamına gelir (bkz. Yas.7:21; Yas.10:21; Mez.106:21-22) ve bu iki kavram Eski Antlaşma’da genellikle birbiriyle ilişkilidir. “RAB’bin günü”nü tanımlarken sıklıkla birlikte kullanılırlar (bkz. Yoe.2:31; Mal.4:5). kim dayanabilir? Bkz. Nah.1:6 ve ilgili not; Mal.3:2; Va.6:17. RAB’be yönelmekten başka bir kurtuluş yoktur.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş