Zekeriya 14

14
Mesih'in Gelişi ve Krallığı
1İşte RAB'bin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak.
2Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak.
3Sonra RAB, savaş zamanlarında yaptığı gibi, gidip bu uluslara karşı savaşacak. 4O gün O'nun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. 5Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız, çünkü vadi Asal'a dek uzanacak. Yahuda Kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız, öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek!
6O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. 7Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak.
8 O gün Yeruşalim'in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak.
9RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O'nun adı kalacak.
10Bütün ülke Geva'dan Yeruşalim'in güneyindeki Rimmon'a dek Arava Ovası gibi olacak. Ama Yeruşalim yükseltilecek ve Benyamin Kapısı'ndan ilk kapıya, Köşe Kapısı'na, Hananel Kulesi'nden kralın üzüm sıkma çukurlarına dek yerli yerinde duracak. 11 İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma[a] uğramayacak.
12Yeruşalim'e karşı savaşan bütün halkları RAB şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. 13O gün RAB insanları büyük dehşete düşürecek. Herkes yanındakinin elini yakalayacak, birbirlerine saldıracaklar. 14Yahudalılar da Yeruşalim'de savaşacak. Çevredeki bütün ulusların serveti, çok miktarda altın, gümüş, giysi toplanacak. 15Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da –at, katır, deve, eşek– benzer bir belaya çarptırılacak.
16Yeruşalim'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye Egemen RAB olan Kral'a tapınmak ve Çardak Bayramı'nı kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim'e gidecekler. 17Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye Egemen RAB olan Kral'a tapınmak için Yeruşalim'e gitmezse, ülkesine yağmur yağmayacak. 18Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim'e gitmezlerse, RAB onları da Çardak Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla cezalandıracak. 19Mısırlılar'a ve Çardak Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyen bütün uluslara verilecek ceza budur.
20O gün atların çıngırakları üzerine, “RAB'be adanmıştır” diye yazılacak. RAB'bin Tapınağı'ndaki kazanlar da sunağın önündeki çanaklar gibi olacak. 21Yeruşalim ve Yahuda'da her kazan Her Şeye Egemen RAB'be adanacak. Kurban kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini pişirmek için kullanacaklar. O gün Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nda artık tüccar[b] bulunmayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 RAB’bin günü Krş. Yşa.2:12; Hez.30:3; Yoe.1:15 ve ilgili not.
14:2 Yeruşalim’e karşı... bütün ulusları Bkz. Zek.14:12; ayrıca bkz. Zek.12:3’e ait not.
14:3 savaş zamanlarında Bkz. örn. Hak.7; 2Sa.8. bölüm; 2Ta.20:20-30; Yşa.37:36-38; bkz. Çık.14:14 ve ilgili not.
14:4 Zeytin Dağı Yaklaşık 820 m yüksekliğindeki Zeytin Dağı, tapınağın bulunduğu tepeye bakıyordu ve ondan yaklaşık 60 m daha yüksekti (krş. Hez.11:23). Bu peygamberlik sözü, Elç.1:11-12’deki sözlerin açıklamasının temelidir. Göğe yükselmiş olan İsa Mesih yine bulutlarla Zeytin Dağı’na gelecektir.
14:5 Uzziya döneminde depremden Bkz. Amo.1:1 ve ilgili not. kutsallarla Bkz. Mat.25:31; 1Se.3:13; Yah.14-15 ; Va.19:14 ve ilgili notlar.
14:7 Özel bir gün Topografik değişimlerin, göksel olayların ve doğal afetlerin görüleceği gün (ayrıca bkz. Yşa.60:19-20; Amo.5:18-20; Sef.1:14-15 ve ilgili notlar).
14:8 diri sular akacak Bkz. Yşa.8:6; Yoe.3:18 ve ilgili not; Yu.7:38.
14:9 RAB bütün dünyanın kralı olacak Kutsal Yazılar’ın başlıca tanrıbilimsel teması RAB’bin (Yahve’nin) dünyanın egemeni olduğudur (örn. Mez.93-100). Bu egemenliğin yeryüzünde tamamen görüleceği gün herkes O’nu Yüce Kral olarak kabul edecektir (bkz. Yşa.2:2-4). yalnız RAB Bkz. Yas.6:4; Yşa.43:11 ve ilgili notlar.
14:10 Yeruşalim’in, Mesih’in ikinci gelişinden sonraki konumu tasvir edilmektedir. Geva’dan Kent, Yahuda’nın kuzey sınırında ve Yeruşalim’in yaklaşık 10 km kuzeydoğusundadır (bkz. 2Kr.23:8 ve ilgili not). Rimmon’a Eyn-Rimmon diye de bilinen kent (bkz. Neh.11:29 ve ilgili not), Yeruşalim’in yaklaşık 55 km güneybatısında olup tepelik Yahuda Krallığı’nın Negev’e doğru eğimleşen bölgesidir. Arava Ovası Bkz. Yas.1:1’e ait not. Yeruş alim çevresindeki tüm alan düz olacaktır. Yeruşalim yükseltilecek Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not. Bu yükselme, coğrafi bakımdan veya önem bakımından olabilir. Benyamin Kapısı’ndan ilk kapıya... Hananel Kulesi’nden Bunların tümü kent surlarının kuzeydoğu bölümünde olacaktır. Köşe Kapısı’na Kent surlarının kuzeybatı köşesinde olacaktır (krş. Yer.31:38). kralın üzüm sıkma çukurlarına Kentin hemen güneyinde bulunan.
14:11 insanlar oraya yerleşip Bkz. Zek.2:4 ve ilgili not. güvenlik içinde Bkz. Yer.31:40. yıkıma İbranice’den “lanete” diye de çevrilebilir. bir daha yıkıma uğramayacak Babil sürgünü zamanında olduğu gibi (bkz. Yşa.43:28 ve ilgili not).
14:12 Yeruşalim’e karşı savaşan bütün halkları Bkz. Zek.14:2; ayrıca bkz. Zek.12:3’e ait not. belayla Bkz. Yşa.37:36 ve ilgili not.
14:13 büyük dehşete... birbirlerine saldıracaklar Bkz. Hak.7:22 ve ilgili not.
14:14 altın, gümüş, giysi Ele geçirilen mallar, düşmanın bozguna uğratıldığını gösterir (krş. Zek.14:1).
14:15 Bu bela yüzünden halk bu hayvanlarla kaçamayacaktır.
14:16 Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not. Çardak Bayramı’nı Bkz. Çık.23:16 ve Mez.81:3’e ait notlar. Üç büyük hac bayramından biridir (bkz. Çık.23:14-17). Yeruşalim’e saldıran uluslardan sağ kalanların kutlayacağı bayram olarak Çardak Bayramı’nın seçilmesinin nedeni, İbrani takvimindeki son bayram ve bayramın yıl boyunca gerçekleştirilen tapınmaların bir özeti niteliğinde olmasıdır (bkz. Hez.45:25 ve Yu.7:2’ye ait notlar). Bu bayram Tanrı’nın İsrail halkına hem Mısır’dan çıkışı sırasında hem de hasatlarda sağladığı bereket nedeniyle büyük bir sevinç ve şükran içinde kutlanır.
14:17 yağmur yağmayacak Antlaşmaya itaatsizliğin lanetlerinden biri (Yas.28:22-24; krş. Zek.Yas.9:11-10 :1).
14:18 Mısırlılar... aynı belayla Krallığın bulunduğu bölge zaten kurak bir iklime sahiptir; yağmur sadece Nil’in güneydeki kaynağının bulunduğu bölgede yağar ve ırmağı bu şekilde besler.Ancak Nil’in beslendiği güney bölgesinde yaşanacak bir kuraklık (Zek.14:17), Nil Irmağı’nda yılda bir görülen ve doğal sulamayı sağlayan su taşkınlarının gerçekleşmesini önleyecektir.
14:20 RAB’be adanmıştır Bu sözler, başkâhinin RAB’bin hizmetine adandığını hatırlatmak üzere (bkz. Zek.3:5’e ait not) başına sardığı sarığa bağlanan küçük altın levha üzerine oyulurdu (Çık.28:36-38). Burada İsrail’in, RAB’bin öngördüğü amaca uygun olarak kutsal bir ulus, kâhinler krallığı olacağı bildirilmektedir (bkz. Çık.19:4-6 ve ilgili not).
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.
12:1-14:21 Kitabın ikinci kısmında (9-14. bölümler) yer alan bu ikinci bildiri (birincisi 9-11. bölümlerdeydi) iki konu etrafında gelişir ama tek bir peygamberlik bildirisidir: Yeruşalim son kez kuş atılacak ve Mesih İsrail’in düşmanlarını yenip krallığını kurmak üzere ikinci kez gelecektir (krş. Va. 19-20. bölümler). Ancak Peygamber Zekeriya, Mesih’in tüm yapacaklarını (kurtarış, yargı, egemenlik kurmak) tek bir olay olarak algılar; bu yüzden Mesih’in ilk ve ikinci gelişinde olacaklardan söz ederken tarihsel bir sıralama gözetmez. İsa Mesih’in gelişiyle birlikte “sır” olan birçok konu açıklandığı için, Eski Antlaşma’da yer alan peygamberliklerin Mesih’in ilk gelişiyle mi yoksa ikinci gelişiyle mi ilgili olduğu hakkında bir yorum yapmak mümkün hale gelmiştir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Rom.16:25; Ef.1:11 ve ilgili notlar).
14:21 Yeruşalim... her kazan... adanacak RAB için kullanıldıkları zaman, sıradan nesneler bile kutsal hale gelir. RAB’bin tapınağından Ya Mesih’in ikinci gelişinden sonraki dönemdeki tapınak (Hez. 40-48. bölümler; bkz. Hez.40:2’ye ait not) ya da Yeni Yeruşalim (Va. 21-22. bölümler) söz konusudur. tüccar İbranice’den “Kenanlı” diye de çevrilebilir. Tapınak avlularında mal satan Kenanlılar’dan söz edilmektedir. Ruhsal açıdan kirli olanlar, Tanrı’nın seçilmiş halkı arasına giremeyecektir (krş. Yşa.35:8; Hez.43:7; Hez.44:9; Va.21:27).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş