Zekeriya 10

10
Rab Yahuda ve Efrayim'i Kayıracak
1İlkbaharda RAB'den yağmur dileyin.
O'dur yağmur bulutlarını oluşturan.
İnsanlara yağmur sağanakları
Ve herkese tarlada ot verir.
2 Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur,
Falcılar yalan görümler görür
Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak
Boşuna avuturlar.
Bu yüzden halk sürü gibi dağınık,
Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.
3RAB şöyle diyor:
“Öfkem çobanlara karşı alevlendi,
Önderleri[a] cezalandıracağım.
Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü,
Yahuda halkını kayıracak.
Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.
4Köşe taşı,
Çadır kazığı,
Savaş yayı
Ve bütün önderler Yahuda'dan çıkacak.
5Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar.
RAB onlarla olduğu için
Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.
6“Yahuda halkını güçlendireceğim,
Yusuf soyunu kurtarıp
Sürgünden geri getireceğim.
Çünkü onlara acıyorum.
Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar.
Çünkü ben onların Tanrısı RAB'bim ve onları yanıtlayacağım.
7Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar,
Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak.
Çocukları bunu görüp neşelenecek,
Yürekleri RAB'de sevinç bulacak.
8“Islık çalıp onları toplayacağım,
Onları kesinlikle kurtaracağım.
Eskiden olduğu gibi
Yine çoğalacaklar.
9Onları halklar arasına dağıttımsa da,
Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar;
Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.
10Onları Mısır'dan geri getirecek,
Asur'dan toplayacağım;
Gilat'a, Lübnan'a getireceğim.
Onlara yeterince yer bulunmayacak.
11Sıkıntı denizinden geçecekler,
Denizin dalgaları yatışacak,
Nil'in bütün derinlikleri kuruyacak.
Asur'un gururu alaşağı edilecek,
Mısır'ın krallık asası elinden alınacak.
12Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim,
Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.”
Böyle diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:2 aile putlarından Bkz. Yar.31:19 ve ilgili not. Bu putlar, hâ-kimler döneminde özellikle falcılık amacıyla kullanılırdı (bkz. Hak.17:5 ve ilgili not; Hak.18:14-20). Falcılar Peygamberlerin karşıtı olan ve büyücülüğe başvuran sahte peygamberler (bkz. Yer.27:9-10; Yer.27:9’a ait not). Bilgi edinmek ve danışmak amacıyla böyle yollara başvurmak Yas.18:9-14’te yasaklanmıştır (bkz. ilgili not). Boşuna avuturlar Yağmur, verimli mevsimler, bereket, refah, esenlik ve kutsama vaat ediyorlardı. halk sürü gibi dağınık Bkz. Yşa.53:6 ve ilgili not. çoban yok Halkı doğru yönlendirecek ruhsal bir önderin yokluğundan söz ediliyor (krş. Mar.6:34). Kutsal Kitap’ta “çoban”, kraliyetle ilgili bir tanımlamadır. Krallardan (bkz. Yşa.41:24-28; Yer.23:2-4 ve ilgili notlar), Kral olan Tanrı’dan (bkz. Mez.23:1 ve ilgili not) veya Davut’un soyundan olan Mesih Kral’dan (Hez.34:23-24; Yu.10:11-16; İbr.13:20; 1Pe.5:4; Va.7:17) söz ederken kullanılır.
10:3 Önderleri İbranice’den birebir çevirisi: “Tekeleri”. Başlarında çoban olmadığında saldırganlaşan tekeler sürüyü taciz eder. İbranice’de “önderler” için (burada, Yşa.14:9’da ve Hez.34:17’de) özellikle seçilen bu sözcük, halkı doğru şekilde yönetecek yetkinlikten yoksun ve tanrısız olan önderleri ifade eder. Bu anlatımla, iyi önderlerin yokluğunda ruhsallıktan yoksun önderlerin Yahuda halkını ezdiği ifade edilmektedir. Önderleri cezalandıracağım Krş. Hez.34:1-10.
10:4 Bu sözler ya Mesih’le ya da Yahuda’nın sürgünden sonra yeniden sahip olacağı iyi önderlerle ilgilidir. Zekeriya Kitabı’nın Aramice genişletilmiş çevirisinde (Targum) bu ayet daha çok Mesih’ten söz ediyor görünür. Her iki olasılıkta da, burada güçlü, istikrarlı ve güvenilir bir yönetimden söz edildiği anlaşılmaktadır. Çadır kazığı Toplumsal istikrarı sağlayacak önderi simgeler (bkz. Yşa.22:2 5’ e ait not; ayrıca bkz. Yşa.22:24). Savaş yayı Toplumsal güvenliği sağlayacak önderi simgeler (krş. Zek.9:13; Mez.7:12; Mez.45:5; Ağı.2:4; Ağı.3:12; Hab.3:9).
10:5 olacaklar Yahuda halkı (Zek.10:4). RAB onlarla olduğu için Bkz. Yer.1:8 ve ilgili not. utandıracaklar Bu sözler, Eski ve Yeni antlaşma dönemleri arasındaki zaman dilimi içinde (yaklaşık İÖ 410-İÖ 4) gerçekleşen Makabe zaferleriyle (İÖ 165-162) kısmen yerine gelecektir (bkz. Makale: Antlaşmalar Arası Dönem, s.1361).
10:6 Yahuda... Yusuf Güneydeki ve kuzeydeki krallıkların halkları yeniden birleşecektir (bkz. Zek.8:13’e ait not).
10:7 Şarap içmiş gibi Bkz. Mez.104:15.
10:8 Islık Çoban benzetmesinin devamı (Zek.10:2-3; bkz. Hak.5:16). kurtaracağım Sözcük İbranice’de çoğunlukla kölelikten veya tutsaklıktan fidyeyle kurtulma anlamında kullanılır (bkz. Yşa.35:10; Mik.6:4; krş. 1Pe.1:18-19). Eskiden olduğu gibi Yine çoğalacaklar Bkz. Çık.1:6-20; Çık.1:7’ye ait not.
10:9 beni anımsayacaklar Zekeriya adı, ‘RAB anımsar’(halkını ve vaatlerini) anlamına gelir.
10:10 Mısır’dan... Asur’dan Bkz. Zek.10:11; Hoş.7:16 ve ilgili not. Muhtemelen İsrailliler’in dağıtıldığı bütün ülkeleri temsil ederler; ayrıca halkın kölelik ve sürgün dönemini de hatırlatırlar. toplayacağım Bkz. Yşa.11:11-16; Hez.39:27-29. Gilat’a Bkz. Yar.31:21 ve ilgili not; Ezg.6:5; Yer.50:19; Mik.7:14 ve ilgili not. Lübnan’a Bkz. 2Kr.19:23; ayrıca bkz. Yşa.33:9; Yşa.35:2; Yer.22:6 ve ilgili notlar. yeterince yer bulunmayacak Bkz. Zek.10:8; Zek.2:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.49:19-20’ye ait not.
10:11 Sıkıntı denizinden geçecekler Sürgünden dönüş, peygamberlik kitaplarında ikinci bir “Mısır’dan çıkış” gibi tasvir edilir. Mısır’dan çıkış sırasında yaşanan en önemli olaylardan biri halkın Deniz’den geçmesiydi (bkz. Çık.14:22 ve ilgili not). Buradaki çıkış, Tanrı’nın kendi halkını sıkıntılarla cezalandırıp arındırmasını da içerir (bkz. “Sıkıntı ocağında”, Yşa.48:10).
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş