Zekeriya 13

13
Günahtan Arınma
1“O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. 2O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım. 3Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle babası, ‘Öleceksin, çünkü RAB'bin adıyla yalan söylüyorsun’ diyecekler. Peygamberlik ettiğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler.
4“O gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak; insanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecek. 5‘Ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım[a]’ diyecek. 6Biri, ‘Bağrındaki bu yaralar ne?’ diye sorduğunda da, ‘Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar’ diye yanıtlayacak.”
Çoban Vuruluyor
7 “Uyan, ey kılıç!
Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç”
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
“Çobanı vur da
Koyunlar darmadağın olsun.
Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım.
8Bütün ülkede” diyor RAB,
“Halkın üçte ikisi vurulup ölecek,
Üçte biri sağ kalacak.
9Kalan üçte birini ateşten geçireceğim,
Onları gümüş gibi arıtacağım,
Altın gibi sınayacağım.
Beni adımla çağıracaklar,
Ben de onlara karşılık vereceğim,
‘Bunlar benim halkım’ diyeceğim.
Onlar da, ‘Tanrımız RAB'dir’ diyecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1 günahtan... arındırmak için Bkz. Zek.3:4-9; Zek.3:9’a ait not. Mesih’le yürürlüğe giren yeni antlaşmanın unsurlarından biridir (Yer.31:31-34; Hez.36:25-28). Bu şekilde Rom.11:26’da söz edilen “bütün İsrail’in kurtuluşu”nun zemini hazırlanmıştır.
13:2 putların adlarını ‘Putların varlığını, etkisini ve ünlerini’ anlamında.
13:5 İkinci cümle Masoretik metinde şöyle geçer: “‘...Çünkü bir adam beni gençliğimde köle olarak satın aldı’ diyecek.”.
13:2-6 Sorgulandığında sahte peygamber olduğu anlaşılan kiş iler idamla cezalandırılacağı için (Zek.13:3; bkz. Yas.13:3,Yas.13:6-10) kimliklerini gizlemek isteyen sahte peygamberler, peygamberlerin genelde giydiğine benzer çuldan bir giysi giymeyecekler (bkz. 2Kr.1:8 ve ilgili not; Mat.3:4) ve sorgulandıkları zaman kaçamak yanıtlar vereceklerdir; örn. Mat.13:6’da, sahte peygamber olduğu düşünülen bir kişi, bir putperestlik ayini sırasında kendini yaraladığından şüphelenildiği için sorgulanmaktadır (1Kr.18:28; bkz. Yer.16:6 ve ilgili not; Yer.48:37). Sahte peygamberlik, sürgünden sonraki dönemde de Tanrı halkı için bir sorundu (bkz. Neh.6:12-14), kilise çağında da sorun olmaya devam etti (bkz. Mat.24:4-5,Mat.24:11, 23-24; 2Pe.2. bölüm).
13:7 Bkz. Zek.11:4-14’e ait not. Çobanıma, yakınıma Kral (Mesih) olan İyi Çoban (krş. sadık çoban, Zek.11:4-14; akılsız ve kötü çoban, Zek.11:15-17). Çobanı vur Burada, Zek.11:17’ deki “sürüyü terk eden çoban”dan değil, İyi Çoban’dan söz edilmektedir (ayrıca krş. Zek.12:10; Yşa.53:10-12). Koyunlar darmadağın olsun İsrail halkının antlaşmaya itaatsizlik ettiği takdirde uğrayacağı bildirilen lanetlerden biri (bkz. Yas.28:64 ve ilgili not; Yas.29:24-25). İsa Mesih, bu ifadeyi, kendisinin ölümünün ardından elçilerin korkup dağılacağını bildirirken kullanmıştır (bkz. Mat.26:31,Mat.26:56; Mar.14:27, 49-50).
13:8 Üçte biri Cezalandırılacak halktan geriye kalanlara Tanrı’nın merhamet edeceğinin göstergesidir. Bu kişiler Rom.11:26’da söz edilen “bütün İsrail”dir (bkz. ilgili not).
13:8-9 İsrailliler’in günahtan arındırılma süreci söz konusudur (bkz. Yşa.48:10’a ait not).
13:9 Onları... arıtacağım Bkz. Mez.12:6 ve ilgili not. benim halkım... Tanrımız RAB’dir Bkz. Zek.1:7-8’ e ait not. Eski Antlaşma’nın tümünde söz edilen RAB ile halkı arasındaki ilişkiyi ifade eden bu özel ifadeyle, antlaşmanın son bir kez daha yenileneceği vurgulanıyor (bkz. Çık.6:7’ye ait not; ayrıca bkz. Hez.20:30-44).
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.
12:1-14:21 Kitabın ikinci kısmında (9-14. bölümler) yer alan bu ikinci bildiri (birincisi 9-11. bölümlerdeydi) iki konu etrafında gelişir ama tek bir peygamberlik bildirisidir: Yeruşalim son kez kuş atılacak ve Mesih İsrail’in düşmanlarını yenip krallığını kurmak üzere ikinci kez gelecektir (krş. Va. 19-20. bölümler). Ancak Peygamber Zekeriya, Mesih’in tüm yapacaklarını (kurtarış, yargı, egemenlik kurmak) tek bir olay olarak algılar; bu yüzden Mesih’in ilk ve ikinci gelişinde olacaklardan söz ederken tarihsel bir sıralama gözetmez. İsa Mesih’in gelişiyle birlikte “sır” olan birçok konu açıklandığı için, Eski Antlaşma’da yer alan peygamberliklerin Mesih’in ilk gelişiyle mi yoksa ikinci gelişiyle mi ilgili olduğu hakkında bir yorum yapmak mümkün hale gelmiştir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Rom.16:25; Ef.1:11 ve ilgili notlar).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş