Zekeriya 2

2
Üçüncü Görüm: Ölçü İpi
1Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. 2“Nereye gidiyorsun?” diye sordum.
Adam, “Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum” diye yanıtladı.
3Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. 4Önceki meleğe şöyle dedi: “Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. 5RAB, ‘Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım’ diyor.”
6RAB, “Haydi! Haydi! Kuzey ülkesinden kaçın!” diyor, “Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım.” Böyle diyor RAB. 7“Babil'de oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!” 8Çünkü Her Şeye Egemen RAB beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi: “Size dokunan gözbebeğime[a] dokunmuş olur” diyor, 9“Elimi onlara karşı kaldıracağım, köleleri onları yağmalayacak.” O zaman siz de beni Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız.
10RAB, “Ey Siyon kızı, sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum” diyor. 11O gün birçok ulus RAB'be bağlanacak, O'nun halkı olacak. O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. 12RAB kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek.
13Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2 Tanrı, tapınağın yeniden inşa edileceği zamanın geldiğini ve işin başarıyla tamamlanacağını böylelikle bildirmiş olur.
2:4 gence Zekeriya’ya. sursuz Bkz. Zek.10:8,Zek.10:10; ayrıca bkz. Yşa.49:19-20’ye ait not.
2:5 ateşten sur Burada, Tanrı’nın halkını koruduğunun ifadesidir (bkz. Zek.9:8; ayrıca bkz. Çık.13:21; Yşa.4:5-6 ve ilgili notlar). görkem Bkz. Çık.40:34; Hag.2:9 ve ilgili notlar.
2:6 Yahudalılar’ı tümüyle sürgüne gönderen (bkz. “göğün dört bucağına”, Yşa.43:5-6; Yşa.49:12) RAB, Babil’deki sürgünlere kendi topraklarına dönmelerini buyurur. “Kaç” buyruğu, halkı Babil’e verilecek cezadan korumak içindir.
2:7 Babil’de... kaçıp kurtul RAB halkına, Babil’e vereceği cezadan kurtulmaları için bunu buyurur (bkz. Zek.4:6; Zek.6:1,Zek.6:22; Zek.10:22; krş. Va.18:4-8).
2:8 beni Muhtemelen RAB’bin meleği (bkz. Zek.1:8 ve ilgili not). gözbebeğime Masoretik metinde “gözbebeğine” diye geçer. RAB halkını bu derece özenle koruyacaktır (bkz. Yas.32:10).
2:10 Bkz. Zek.9:9 ve ilgili not. Siyon kızı Yeruşalim kişileştirilmiştir (bkz. 2Kr.19:25; 2Sa.5:2 ve ilgili notlar). aranızda yaşamaya Hem yaratılışın (Yar.2:8-15; Yar.3:8) hem de Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmanın temel amacıdır (bkz. Zek.2:11; Zek.8:3; Lev.26:11-12; Hez.37:27; Yu.1:14; Va.21:3 ve ilgili not).
2:11 O gün RAB’bin günü (bkz. Zek.3:10; ayrıca bkz. Zek.12:3; Yşa.2:11, 17,20; Yoe.1:15; Amo.5:18 ve ilgili notlar). birçok ulus RAB’bin İbrahim’e verdiği vaatlerden biri (Yar.12:3; krş. Yar.22:18; Yşa.2:2-4 ve ilgili not; Zek.Yşa.8:20-23; Yşa.14:16).
2:12 kutsal topraklarda Bkz. Çık.3:5’e ait not; Mez.78:54. Yeruşalim’i yine seçecek Bkz. Zek.1:17; Zek.3:2.
2:1-13 Tanrı, antlaşma yaptığı halkını, tapınağı ve Yeruşalim’i gönence kavuşturacak ve kutsayacaktır.
2:13 RAB’bin önünde sessiz durun Bkz. Hab.2:20 ve ilgili not. kalkmış geliyor Yargılamaya (krş. Zek.2:9).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş