Zekeriya 3

3
Dördüncü Görüm: Başkâhin Yeşu
1 RAB, meleğinin önünde duran Başkâhin Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran Şeytan'ı bana gösterdi. 2 RAB'bin meleği[a] Şeytan'a, “RAB seni azarlasın, ey Şeytan!” dedi, “Yeruşalim'i seçen RAB seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?”
3Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. 4Melek önündeki meleklere, “Üzerinden kirli giysileri çıkarın” dedi. Sonra Yeşu'ya, “Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim” dedi.
5Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB'bin meleği de onun yanında duruyordu.
6Sonra RAB'bin meleği Yeşu'yu uyardı: 7“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim.
8 “ ‘Ey Başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların, dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların önbelirtisidir. Dal[b] adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum. 9Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın! O tek taşın yedi gözü[c] var; onun üzerine bir yazıt oyacağım’ diyor Her Şeye Egemen RAB, ‘Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. 10 O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacının altında oturmaya çağıracak.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 meleğinin Bkz. Zek.1:11; ayrıca bkz. Yar.16:7’ye ait not. önünde duran Bir hizmetkârın (bu ayette kâhinin) konumu (bkz. Yas.10:8; 2Ta.29:11; Hez.44:15). Yeşu’yu Burada günahlı İsrail halkını temsil etmektedir (bkz. Zek.3:8-9). suçlamak Fiil İbranice’de, “Şeytan” sözcüğüyle aynı köke sahiptir. sağında Bkz. Mez.109:6. Şeytan’ı Bkz. Eyü.1:6-12; Eyü.1:6’ya ait not; Eyü.2:1-7; Va.12:10. İbranice’de, ‘suçlayıcı, hasım veya düşman’anlamına gelen ifade ya doğrudan Şeytan’ı işaret eder ya da düşmana bir göndermedir. İmanlıların baş düşmanı, İÖ ikinci yüzyılda “Şeytan” olarak adlandırılmaya başlamıştır.
3:2 RAB’bin meleği Süryanice metinde bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “RAB” olarak geçer. Yeruşalim’i seçen Bkz. Zek.1:17 ; Zek.2:12. ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası Halk, Tanrı’nın gelecekle ilgili tasarılarını yerine getirmek üzere Babil sürgününden kurtarılır (bkz. Amo.4:11 ve ilgili not; ayrıca bkz. Zek.Amo.13:8-9; Yas.4:20 ve ilgili not; Yas.7:7-8).
3:4 Üzerinden kirli giysileri çıkarın Krş. Yşa.64:6. Kâhin olarak görevlendirilen kişi özel bir giysi giyer, görevini bitirdikten sonra da bu giysiyi çıkarır (bkz. Lev.6:11; Lev.8:2,Lev.8:30; Lev.16:4,Lev.16:23,Lev.16:24). Buradaki tasvire göre, İsrail halkını temsil eden Yeşu, günahları yüzünden kâhinlik görevinden yoksun bırakılacaktır.Ancak bu durum uzun sürmeyecek, Tanrı, Yeşu’nun (İsrail halkının) günahlarını bağışlayarak onun yeniden kâhinlik görevini sürdürmesini sağlayacaktır (bkz. Zek.3:9’a ait not). Buna göre burada, İsrail halkının hem kâhinlik hem de krallık görevinin, halkın kutsal kalmasına bağlı olduğu vurgulanmaktadır (Çık.19:4-6).
3:5 başına temiz bir sarık sarmalarını Böylece Yeşu’ya yeniden başkâhinlik görevi verilir; Yeşu başkâhin olarak İsrail’i temsil ettiğinden, İsrail halkı bir kez daha Tanrı’nın verdiği kâhinler krallığı konumuna sahip olur. Başkâhinlerin sarığının ön tarafında “RAB’be adanmıştır” sözleri yazılıydı (Çık.28:36-37; Çık.39:30-31; bkz. Zek.Çık.14:20 ve ilgili not).
3:7 Eğer Yeşu ve öbür kâhinler hizmetlerinde sadık olurlarsa, Tanrı’nın İsrail için belirlediği amaçların yerine getirilmesinde meleklerle (“burada duranlar”) birlikte çalışmak onuruna sahip olacaklardır.
3:8 gelecek olayların önbelirtisidir Öbür görümler gibi bu görüm de Tanrı’nın ileride gerçekleştireceği olaylara işaret eder. Tanrı’nın ileride gerçekleşecek olayları halkına bildirmesi, onları görevlerini doğru şekilde yerine getirmeye teşvik etme amacını gütmektedir. Dal Burada Mesih’i tanımlar (bkz. Zek.6:12; krş. Yşa.4:2; Yşa.11:1; Yer.23:5 ve ilgili not; Yer.33:15). kulumu Bkz. Çık.14:31’e ait not; Mez.18; Yşa.41:8-9; Yşa.42:1-4 ve ilgili not; Yşa.42:1; Rom.1:1.
3:9 Bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212. gözü İbranicesi’nden “yüzü” diye de çevrilebilir. yedi gözü Muhtemelen engin bilgeliği simgeler (bkz. Zek.4:10’a ait not). Bir günde İsa Mesih’in çarmıha gerildiği günden söz edilmektedir (bkz. 2Ko.5:18-21; Rom.3:21-28; İbr.9:18-10:18). Bazı yorumcular, İsrail halkının ulus olarak İsa’nın ölümünün yararlarına, ancak Mesih’in ikinci gelişinde sahip olacağı nı söyler (bkz. Hez.36:24-28; Yoe.2:28-32; Yşa.60. bölümler). bu ülkenin günahını kaldıracağım Zek.3:4’ teki simgesel eylem burada açıklanır (ayrıca bkz. Zek.12:10-13:1; krş. Rom.11:26-27).
3:1-10 İsrail halkı, Mesih’in bin yıllık egemenliğinde arındırılacak ve yeniden kâhinler krallığı olarak eski konumuna kavuşacaktır (bkz. Çık.19:4-6 ve ilgili not).
3:10 O gün Bkz. Zek.2:11 ve ilgili not. asmasının, incir ağacının altında oturmaya RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın bereketlerinden olan (Yas.28:1-14) esenliğin, güvenliğin ve bolluğun tasviri (bkz. Mik.4:4 ve ilgili not; krş. 2Kr.18:31).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş