Zekeriya 12

12
Yeruşalim'in Düşmanları Yok Oluyor
1Bildiri: İşte RAB'bin İsrail'e ilişkin sözleri. Gökleri geren, yeryüzünün temelini atan, insanın içindeki ruha biçim veren RAB şöyle diyor: 2“Yeruşalim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak. 3O gün Yeruşalim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim'e karşı birleşecek. 4O gün her atı dehşete düşürecek, her atlıyı çılgına döndüreceğim. Yahuda halkını gözeteceğim, ama öbür halkların bütün atlarını kör edeceğim. 5O zaman Yahuda önderleri, ‘Her Şeye Egemen Tanrısı RAB'be güvenen Yeruşalim halkı güç kaynağımızdır’ diye düşünecekler.
6“O gün Yahuda önderlerini odunların ortasında yanan bir mangal gibi, ekin demetleri arasında alev alev yanan bir meşale gibi yapacağım. Sağda solda, çevredeki bütün halkları yakıp yok edecekler. Yeruşalim ise sapasağlam yerinde duracak.
7“Ben RAB önce çadırlarda oturan Yahuda halkını kurtaracağım. Öyle ki, Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanlar Yahuda'dan daha çok onura kavuşmasın. 8Ben RAB o gün Yeruşalim'de oturanları koruyacağım. Böylece aralarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi, kendilerine öncülük eden RAB'bin meleği gibi olacak. 9O gün Yeruşalim'e saldıran bütün ulusları yok etmeye başlayacağım.
10 “Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. 11 O gün Yeruşalim'de tutulan yas, Megiddo Ovası'nda, Hadat-Rimmon'da tutulan yas gibi büyük olacak. 12-14Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak: Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 Bildiri Bkz. Zek.9:1’e ait not. İsrail’e İsrail Krallığı yıllar önce yıkıldığına göre gelecekte tekrar birleşecek ulusun tümünden söz ediliyor (bkz. Hez.37:15-28); İsrail halkının tarihsel adına bir daha kavuşacağı bildiriliyor. Bu bildirinin odak noktası Yahuda ve Yeruşalim’dir; çünkü Zekeriya onlara hitap etmektedir (Yahudalılar, Babil’deki sürgünden dönmüş, Yeruşalim’deki tapınağı onarmaktadır; bkz. Zek.12:2). geren... atan... biçim veren RAB RAB’bin yaratıcı gücüyle ilgili bu tanım, O’nun tüm bu bildirdiklerini yapabileceğini vurgulamak amacıyla yapılır.
12:2 sersemleten bir kâse Bkz. Yşa.51:17’ye ait not.
12:3 O gün Bkz. Zek.2:11’e ait not. Bu ifade 12-14. bölümlerde sıkça geçer (Zek.12:4,Zek.12:6,Zek.12:8-9,Zek.12:11; Zek.13:1-2,Zek.13:4; Zek.14:4,Zek.14:6,Zek.14:8-9,Zek.14:13,Zek.14:20-21). Söz konusu gün, İsrail’in (Yeruşalim’in) kuşatmadan kurtulma günüdür. Mesih’in ikinci gelişinden önce yaşanacak sıkıntı döneminde gerçekleşecektir (bkz. Va.19-20. bölümler). yeryüzününbütün ulusları Yeruşalim’e karşı birleşecek Bkz. Zek.14:2,Zek.14:12; Yoe.3:9-16; krş. Va.16:16-21.
12:4 gözeteceğim Bkz. Mez.32:8; Mez.33:18; 121; krş. Yas.28:28.
12:6 Yahuda’nın bilge önderleri düşmanlarını tıpkı bir ateş gibi tüketecektir (krş. Hak.15:3-5).
12:8 Davut gibi ‘Güçlü bir savaşçı gibi’ anlamında. Tanrı gibi Krş. Çık.4:16; Çık.7:1. RAB’bin meleği gibi Bkz. Yar.48:16 ve ilgili not; Çık.14:19; Çık.32:34; Çık.33:2; Hoş.12:3-4; ayrıca bkz. Yar.16:7 ve ilgili not.
12:10 Kutsal Ruh, bu kişilerin günah karşısında duyduğu vicdan azabı sonucu tövbekar bir yürekle dua etmesini sağlayacaktır. ruhunu Bkz. Yşa.32:15; Hez.36:26-27 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.44:3; Yoe.2:28-29. bakacaklar Krş. Say.21:9; Yşa.45:22; Yu.3:14-15. deştiklerine Bkz. Mez.22:16 ve ilgili not; Yu.19:37. biricik oğlu için yas tutan Bkz. Yer.6:26 ve ilgili not. ilk oğlu içinacı çeken Krş. Çık.11:5-6.
12:11 Hadat-Rimmon’da Büyük olasılıkla İsrail halkının Kral Yoş iya için yas tuttuğu Megiddo yakınlarında bir yerin adı (2Ta.35:20-27).
12:12-14 Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan Tüm sivil önderler ile din önderlerini temsilen. Natan Kral Davut’un oğlu (2Sa.5:14; Luk.3:31). Şimi Kâhin Levi’nin torunu (Say.3:17-18,Say.3:21).
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.
12:1-14:21 Kitabın ikinci kısmında (9-14. bölümler) yer alan bu ikinci bildiri (birincisi 9-11. bölümlerdeydi) iki konu etrafında gelişir ama tek bir peygamberlik bildirisidir: Yeruşalim son kez kuş atılacak ve Mesih İsrail’in düşmanlarını yenip krallığını kurmak üzere ikinci kez gelecektir (krş. Va. 19-20. bölümler). Ancak Peygamber Zekeriya, Mesih’in tüm yapacaklarını (kurtarış, yargı, egemenlik kurmak) tek bir olay olarak algılar; bu yüzden Mesih’in ilk ve ikinci gelişinde olacaklardan söz ederken tarihsel bir sıralama gözetmez. İsa Mesih’in gelişiyle birlikte “sır” olan birçok konu açıklandığı için, Eski Antlaşma’da yer alan peygamberliklerin Mesih’in ilk gelişiyle mi yoksa ikinci gelişiyle mi ilgili olduğu hakkında bir yorum yapmak mümkün hale gelmiştir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Rom.16:25; Ef.1:11 ve ilgili notlar).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş